Llista d'obres de Ramon Llull

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
(S'ha redirigit des de: Arbre de filosofia d'amor)

Aquesta llista d'obres de Ramon Llull pretén recopilar d'una forma sintètica aquelles obres escrites per Ramon Llull. L'obra de Ramon Llull és d'una enorme extensió i la seva catalogació i ordenació, és d'una gran complexitat, aquesta llista s'estableix amb criteris cronològics i es divideix entre les llengües romàniques i el llatí. De les primeres, la majoria són en català, però també s'han considerat aquelles de les que es documenten versions realitzades en vida de Llull, cosa que només passa amb poques obres versionades a l'occità i el francès. Pel que fa a la llengua àrab, amb la que consta que Llull va escriure, no es conserva cap obra original.

id id ca Títol en català (occità i francès) id lt Títol en llatí Any Lloc Comentari
1 1 Lògica del Gatzell 1 Compendium logicae Algazelis 1271-2 (?) Montpeller Versió en àrab no conservada
2 2 Llibre de contemplació en Déu 2 Liber contemplationis 1273-4 (?) Versió en àrab no conservada
3 L'art de trobar la veritat i compendiada 3 Ars compendiosa inveniendi veritatem 1274-ca. Mallorca
4 4 Lectura compendiosa super Artem inveniendi veritatem 1274-6 (?) Mallorca
5 5 Ars notatoria 1274-6 (?)
6 3 Llibre de demostracions 1274-6
7 4 Llibre de l'orde de cavalleria 1274-6
8 5 -Doctrina pueril
-Livre de la Doctrine puerile (francès)
6 Liber de doctrina puerili 1274-6
9 6 Oracions e contemplacions de l'enteniment 7 Liber de orationibus et contemplationibus intellectus 1274-6 (?)
10 7 Llibre contra Anticrist 8 Liber contra Antichristum 1274-6 (?)
11 8 Llibre del gentil e dels tres savis 9 Liber de gentili et tribus sapientibus 1274-6 (?)
12 9 Començaments de medicina 10 Liber principiorum medicinae 1274-83
13 11 Liber principiorum philosophiae 1274-83
14 12 Liber principiorum theologiae 1274-83
15 13 Liber principiorum juris 1274-83
16 14 Ars universalis 1274-83
17 15 Liber de Sancto Spiritu 1278-81
18 10 Llibre d'intenció 16 Liber de prima et secunda intentione 1276-83
19 17 De adventu Messiae 1276-83
20 11 -Romanç d'Evast e Blaquerna
-Romans de Evast e de Blaquerna (occità);
-Romanz d'Evast et de Blaquerne (francès)
18 Liber de Evast et Blanquerna 1276-83 Montpeller Inclou Llibre d'Amic e Amat i altres
21 12 Llibre dels àngels 1276-83 (?)
22 13 Lo pecat d'Adam 1276-83 (?)
23 19 Liber de petitionibus, principiis et solutionibus 1276-83
24 20 Liber de doctrina principum 1279-83 (?)
25 14 Art demostrativa 21 Ars demonstrativa 1283 ca. Montpeller
26 22 Liber de quattuordecim articulis catholicae fidei Romanae Ecclesiae ... 1283-5 (?)
27 23 Ars inveniendi particularia in universalibus 1283-7 (?)
28 24 Liber propositionum secundum Artem demonstrativam compilatus 1283-7 (?)
29 25 Introductoria Artis demonstrativae 1283-5 (?)
30 26 Liber de quaestionibus per quem modus Artis demonstrativae patefit 1283-7 (?)
31 27 Ars juris 1285-7 (?)
32 28 Ars compendiosa medicinae 1285-7 (?)
33 29 Lectura super figuras Artis demonstrativae 1285-7 (?) Montpeller
34 30 Liber chaos 1285-7 (?)
35 15 Regles introductòries a la pràctica de l'Art demostrativa 31 Regulae introductoriae in practicam Artis demonstrativae 1283-5 (?)
36 32 Liber exponens figuram elementalem Artis demonstrativae 1285-7 (?)
37 33 Liber super Psalmum "Quicumque vult" 1288 París
38 34 Disputatio fidelis et infidelis 1287-9 París
39 35 Epistolae tres (ad Universitatem parisiensem, ad regem Franciae, ad quendam amicum) 1287-9 París
40 16 -Llibre de meravelles
-Libre de meravelas (occità)
1287-9 París Inclou el Llibre de les bèsties
41 36 Epistola dedicatoria ad ducem Venetorum 1289 París (?)
42 37 Compendium seu commentum Artis demonstrativae 1289 París
43 38 Quaestiones per Artem demonstrativam seu inventivam solubiles 1289
44 39 Tractatus de retentiva 1283-7 (?) Perduda
45 40 Tractatus de anima 1285-9 (?) Montpeller (?) Perduda
46 41 Ars inventiva veritatis 1290 Montpeller
47 17 Art amativa 42 Ars amativa boni 1290
48 18 Taula d'esta Art 1290
49 43 Quaestiones quas quaesivit quidam frater minor 1290
50 19 Llibre de Santa Maria 44 Liber de sancta Maria 1290-2 (?)
51 20 Hores de nostra dona 1290-3 (?)
52 21 Plant de nostra dona santa Maria 1290-3 (?)
53 22 Cent noms de Déu 1292 (?) Roma
54 45 Liber de passagio 1292 Roma
55 46 Quomodo Terra Sancta recuperari potest 1292
56 47 Tractatus de modo convertendi infideles 1292
57 23 Taula general 48 Tabula generalis 1293/94 Tunis i Nàpols
58 24 Lo sisèn seny, lo qual apelam affatus 49 Liber de sexto sensu 1294 Nàpols
59 25 Flors d'amors e flors d'intel·ligència 1294 Nàpols
60 26 Disputació de cinc savis 50 Disputatio quinque hominum sapientium 1294 Nàpols
61 27 Petició de Ramon al papa Celestí V per a la conversió dels infidels 1294 Nàpols
62 28 Arbre de filosofia desiderat 51 Arbor philosophiae desideratae 1294 Nàpols, Barcelona i Mallorca
63 52 De levitate et ponderositate elementorum 1294 Nàpols
64 29 Art de fer e solre qüestions 53 Ars ad faciendum et solvendum quaestiones 1294-5 Nàpols i Roma
65 54 Lectura compendiosa Tabulae generalis 1295 Roma
66 55 Lectura super tertiam Figuram Tabulae generalis 1294-6
67 56 Petitio Raymundi pro conversione infidelium ad Bonifacium VIII papam 1295 Roma
68 30 Lo Desconhort 1295 Roma
69 31 Arbre de ciència 57 Arbor scientiae 1295/6 Roma
70 58 Liber Apostrophe seu De articulis fidei 1296 Roma
71 32 Llibre d'ànima racional 59 Liber de anima rationali 1296 (?) Roma
72 33 Proverbis de Ramon 60 Liber proverbiorum 1296 (?) Roma
73 61 Liber de potentia, objecto et actu 1296 (?) Roma
74 62 De contemplatione Raymundi 1297 París
75 34 Tractat d'astronomia 63 Tractatus novus de astronomia 1297 París
76 64 Declaratio Raimundi per modum dialogi edita contra aliquorum philosophorum et eorum sequacium opiniones 1298 París
77 65 Investigatio generalium mixtionum secundum Artem generalem 1298 París
78 66 Disputatio eremitae et Raymundi super aliquibus dubiis omnibus quaestionibus Sententiarum Petri Lombardi 1298 París
79 35 Arbre de filosofia d'amor 67 Arbor philosophiae amoris 1298 París Obra mística singular redactada a París que conté una novel·la d'amor a Déu, protagonitzada per l'Amic, de singular bellesa i força retòrica.
80 68 Consolatio Venetorum et totius gentis desolatae 1298 París
81 69 Ars compendiosa 1299 París
82 36 De quadratura e triangulatura de cercle 70 De quadratura et triangulatura circuli 1299 París
83 71 De arte electionis 1299 París
84 72 Liber de geometria nova et compendiosa 1299 París
85 73 Quaestiones Attrebatenses 1299 París
86 37 Oracions de Ramon 1299 Barcelona
87 38 Dictat de Ramon i Coment del dictat 74 Dictatum Raymundi i Dictati commentum 1299 Barcelona
88 75 Tractatus compendiosus de articulis fidei catholicae 1300 Mallorca
89 39 Començaments de filosofia 76 Principia philosophiae 1299/1300 París i Mallorca
90 40 Cant de Ramon 1300 Mallorca
91 41 Medicina de pecat 1300 Mallorca
92 42 Llibre de l'és de Déu 77 Liber de est Dei 1300 Mallorca
93 43 Llibre de coneixença de Déu 78 Liber de cognitione Dei 1300 Mallorca
94 44 Llibre d'home 79 Liber de homine 1300 Mallorca
95 45 Llibre de Déu 80 Liber de Deo 1300 Mallorca
96 46 Aplicació de l'Art general 1301 Mallorca
97 47 Proverbis de la Retòrica nova 81 Rhetorica nova 1301 Xipre En català parcial
98 82 Liber de natura 1301 Xipre
99 48 Llibre què deu hom creure de Déu 1302 Aias
100 49 Mil proverbis 83 Liber de mille proverbiis 1302 Alta mar
101 50 Lògica nova 84 Lògica nova 1303 Gènova
102 85 Disputatio fidei et intellectus 1303 Montpeller
103 86 Liber de lumine 1303 Montpeller
104 87 Liber de regionibus sanitatis et infirmitatis 1303 Montpeller
105 88 Ars juris naturalis 1304 Montpeller
106 89 Liber de intellectu 1304 Montpeller
107 90 Liber de voluntate 1304 Montpeller
108 51 Llibre de memoria 91 Liber de memoria 1304 Montpeller
109 92 Lectura Artis quae intitulatur Brevis practica Tabulae generalis 1304 Gènova
110 93 Liber ad probandum aliquos articulos fidei catholicae per syllogisticas rationes 1304 Gènova
111 94 Liber de significatione 1304 Montpeller
112 95 Liber de consilio 1304 Montpeller
113 96 Liber de investigatione actuum divinarum rationum 1304 Montpeller
114 97 Liber de praedestinatione et libero arbitrio 1304 Montpeller
115 98 Liber de praedicatione 1304 Montpeller
116 99 Liber de ascensu et descensu intellectus 1305 Montpeller
117 100 Liber de demonstratione per aequiparantiam 1305 Montpeller
118 Llibre de fine 101 Liber de fine 1305 Montpeller
119 102 Liber praedicationis contra judaeos 1305 Barcelona
120 103 Liber de Trinitate et Incarnatione 1305 Barcelona
121 52 Art breu 104 Ars brevis 1308 Pisa
122 105 Ars brevis de inventione juris 1308 Montpeller
123 106 Liber de venatione substantiae, accidentis et compositi 1308 Montpeller
124 107 Ars generalis ultima 1305/8 Lió i Pisa
125 108 Disputatio Raimundi christiani et Homeri saraceni 1308 Pisa
126 109 Liber de centum signis Dei 1308 Pisa
127 110 Liber clericorum 1308 Pisa
128 111 Ars compendiosa Dei 1308 Montpeller
129 112 Liber de novis fallaciis 1308 Montpeller
130 113 Liber de aequalitate potentiarum animae in beatitudine 1308 Montpeller
131 114 Liber de investigatione vestigiorum productionis divinarum personarum 1308 Montpeller
132 115 Liber de experientia realitatis Artis ipsius generalis 1308 Montpeller
133 116 Liber de refugio intellectus 1308 Montpeller
134 117 Excusatio Raymundi 1308-9 Montpeller (?)
135 53 Proverbis d'ensenyament 1309
136 118 Epistola Raymundi ad Regem Aragoniae 1309 Montpeller
137 119 De majori agentia Dei 1309 Montpeller
138 120 De convenientia fidei et intellectus in objecto 1309 Montpeller
139 121 De convenientia duodecim syllogismorum concludentium duos actus finales 1309 Montpeller
140 122 Liber de acquisitione Terrae Sanctae 1309 Montpeller
141 123 Liber de exemplo unissimae unitatis et volissimae voluntatis 1309 Montpeller
142 124 Liber de propriis et communibus actibus divinarum rationum 1309 Montpeller
143 125 Liber de esse Dei 1309 Montpeller
144 126 Liber de potestate divinarum rationum 1309 Montpeller
145 127 Liber de trinitate in unitate permansive in essentia Dei1 1309 Montpeller
146 128 Liber de probatione quod in Deo sunt tres personae divinae et non plures neque pauciores 1309 Montpeller
147 129 Ars mystica theologiae et philosophiae 1309 París
148 130 Liber de perversione entis removenda 1309 París
149 131 Metaphysica nova et compendiosa 1310 París
150 132 Liber novus physicorum et compendiosus 1310 París
151 133 Liber de ente infinito 1310 París
152 134 Liber correlativorum innatorum 1310 París
153 135 Liber de praedestinatione et praescientia 1310 París
154 136 Liber de modo naturali intelligendi 1310 París
155 137 Supplicatio Raymundi venerabilibus et sublimis sacratissimae theologiae professoribus ac baccalariis studii Parisiensis 1310 París
156 138 De conversione subjecti et praedicati et medii 1310 París
157 139 Liber reprobationis aliquorum errorum Averrois 1310 París
158 140 Liber in quo declaratur quod fides sancta catholica est magis probabilis quam improbabilis 1310 París
159 141 Liber in quo declaratur quod fides sancta catholica est magis probabilis quam improbabilis 1310 París
160 142 Liber de possibili et impossibili 1310 París
161 143 De fallaciis quas non credunt facere aliqui, qui credunt esse philosophantes 1310 París
162 144 Disputatio Raymundi et Averroistae 1310 París
163 145 Liber natalis pueri parvuli Christi Jesu 1311 París
164 146 Liber lamentationis Philosophiae 1311 París
165 147 Liber contradictionis 1311 París
166 148 Liber de syllogismis contradictoriis 1311 París
167 149 Liber de divina unitate et pluralitate 1311 París
168 150 Sermones contra errores Averrois 1311 París
169 151 Liber de efficiente et effectu 1311 París
170 152 Liber facilis scientiae 1311 París
171 153 Liber de Deo ignoto et de mundo ignoto 1311 París
172 154 Liber de forma Dei 1311 París
173 155 Liber de divina existentia et agentia 1311 París
174 156 Liber de quaestione valde alta et profunda 1311 París
175 157 Liber de ente quod simpliciter est per se et propter se existens et agens 1311 París
176 54 Vida de mestre Ramon,[1]
Vida coetània
158 Vita magistri Raymundi,[1]
Vita coaetanea
1311 París Es considera una obra que fou dictada per Llull.
177 55 Del concili 1311 París i Viena del Delfinat
178 Llibre de la disputa de Pere i de Ramon, el Fantàstic. 159 Liber disputationis Petri et Raimundi 1311 París i Viena del Delfinat
179 160 Liber de ente reali et rationis 1311 Viena del Delfinat
180 161 Liber de divina habentia 1312 Viena del Delfinat
181 162 Liber de ente simpliciter absoluto 1312 Viena del Delfinat
182 163 Liber de locutione angelorum 1312 Montpeller
183 164 Liber de participatione christianorum et saracenorum 1312 Mallorca
184 165 Liber differentiae correlativorum divinarum dignitatum 1312 Mallorca
185 166 Liber de quinque principiis 1312 Mallorca
186 167 Liber de novo modo demonstrandi 1312 Mallorca
187 168 Liber qui continet confessionem 1312 Mallorca
188 169 Liber de secretis sacratissimae Trinitatis et Incarnationis 1312 Mallorca
189 170 Liber de sermonibus factis de decem praeceptis 1312 Mallorca
190 171 Liber de septem sacramentis sanctae Ecclesiae 1312 Mallorca
191 172 Liber de Pater noster 1312 Mallorca
192 173 Liber de Ave Maria 1312 Mallorca
193 56 Llibre de virtuts e pecats 174 Liber de virtutibus et peccatis sive Ars major praedicationis 1313 Mallorca
194 175 Liber de septem donis Spiritus sancti 1313 Mallorca
195 176 De operibus misericordiae sermones 1313 Mallorca
196 57 Art abreujada de preïcació 177 Ars abbreviata praedicandi 1313 Mallorca
197 178 Liber per quem poterit cognosci quae lex sit magis bona, magis magna et etiam magis vera 1313 Mallorca
198 179 De virtute veniali et vitali et de peccatis venialibus et mortalibus 1313 Mallorca
199 180 Testamentum Raymundi Lulli 1313 Mallorca Testament
200 181 Liber de compendiosa contemplatione 1313 Messina
201 58 Llibre de consolació d'ermità 182 Liber de consolatione eremitarum 1313 Messina
202 183 Liber de definitionibus Dei 1313 Messina
203 184 Liber de accidente et substantia 1313 Messina
204 185 Liber de ente absoluto 1313 Messina
205 186 Liber de actu majori 1313 Messina
206 187 Liber de divinis dignitatibus infinitis et benedictis 1313 Messina
207 188 Liber propter bene intelligere, diligere et possificare 1313 Messina
208 189 Liber de medio naturali 1313 Messina
209 190 Liber de scientia perfecta 1313 Messina
210 191 Liber de infinita et ordinata potestate 1313 Messina
211 192 Liber de minori loco ad majorem 1313 Messina
212 193 Liber de infinito esse 1313 Messina
213 194 Liber de Trinitate trinitissima 1313 Messina
214 195 Liber de sanctitate Dei 1313 Messina
215 196 Liber de divina unitate 1313 Messina
216 197 Liber de inventione Dei 1313 Messina
217 198 Liber de quinque praedicabilibus et decem praedicamentis 1313 Messina
218 199 Liber de divina natura 1313 Messina
219 200 Liber de essentia et esse Dei 1313 Messina
220 201 Liber de creatione 1313 Messina
221 202 Liber de concordantia et contrarietate 1313 Messina
222 203 Liber de potestate pura 1314 Messina
223 204 Liber de intelligere Dei 1314 Messina
224 205 Liber de divina voluntate infinita et ordinata 1314 Messina
225 206 Liber de Deo majore et Deo minore 1314 Messina
226 207 Liber de affirmatione et negatione 1314 Messina
227 208 Liber de affirmatione et negatione 1314 Messina
228 209 Liber de fine et majoritate 1314 Messina
229 210 Liber de vita divina 1314 Messina
230 211 Liber de perfecto esse 1314 Messina
231 212 Liber de objecto finito et infinito 1314 Messina
232 213 Liber de memoria Dei 1314 Messina
233 214 Liber de multiplicatione quae fit in essentia Dei per divinam trinitatem 1314 Messina
234 215 Liber de perseitate Dei 1314 Messina
235 216 De ostensione per quam fides catholica est probabilis atque demonstrabilis 1313/4 Messina
236 Llibre de la ciutat del món 217 Liber de civitate mundi 1314 Messina
237 218 De sapientia Dei absoluta et ordinata 1313-4 Messina Perduda
238 219 Ars consilii 1315 Tunis
239 220 Liber de Deo et suis propriis qualitatibus infinitis 1315 Tunis
240 221 Liber de inventione majore 1315 Tunis
241 222 Liber de agentia majore 1315 Tunis
242 223 Liber de bono et malo 1315 Tunis
243 224 Liber de majori fine intellectus, amoris et honoris 1315 Tunis
244 225 Liber de Deo et de mundo 1315 Tunis
245 226 Epistola Raymundi ad regem Aragoniae 1314 Tunis Perduda
246 227 Opuscula tuniciana deperdita 1314-5 Tunis Perduda
247 228 Liber de unitate majore 1314-5 Tunis Perduda
248 229 Liber de essentia majori 1314-5 Tunis Perduda
249 230 Liber de pertinentia majori 1314-5 Tunis Perduda
250 231 Liber de objectatione majori 1314-5 Tunis Perduda
251 232 Epistola Raymundi ad regem Aragoniae 1315 Tunis Perduda
252 59 Carta als jueus de Barcelona Perduda
253 233 Ars navigandi Perduda (?)
254 234 Liber de proprietatibus Dei Perduda (?)
255 235 Liber de beatitudine Perduda (?)
256 236 Liber de divina et individua majestate Perduda (?)

Fonts[modifica]

  1. 1,0 1,1 «Qüestió de noms: de la Vita coaetanea a la Vita magistri Raymundi» PDF, de Joan Santanach i Suñol, Studia Lulliana 58 (2018), p. 67-76, revista de l'Escola Lul·lística de Mallorca, accessible també a través de la Biblioteca Digital de les Illes Balears, secció Studia Lulliana. [Consultat 8-01-2021].

Vegeu també[modifica]

Enllaços externs[modifica]