Anglicisme

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

Un anglicisme és un mot o construcció que ve de l'anglès com a manlleu lingüístic o calc semàntic incorporat totalment o parcialment a la nova llengua. Un exemple en català seria "futbol", que és l'adaptació o manlleu de football adaptat a les normes de la fonètica i l'ortografia catalana. Encara que el contacte entre l'anglès i les altres llengües és constant, la major part dels anglicismes es van importar a partir del segle XIX, amb l'imperialisme i el clímax dels Estats Units d'Amèrica i després amb la dominació anglosaxona de camps com la tecnologia i l'arribada del spanglish i les males traduccions o calcs, no volguts o intencionats, de l'anglès a les altres llengües europees, sovint via traducció automàtica.

Els anglicismes poden afectar tots els nivells de la llengua, de la fonètica a la sintaxi, passant pel vocabulari, camp en el qual són més visibles. L'expressió nova pot conviure amb una d'equivalent en la llengua d'arribada, la pot reemplaçar o bé crear una nova construcció per a cobrir un buit expressiu (cas de la més part de neologismes, que designen conceptes fins aleshores inexistents).

Mots amb sufix -ing anglès

S’ha de recomanar circumspecció i prudència a l’hora d’incorporar termes procedents del gerundi anglosaxó en -ing, ja que no s’haurien d’admetre sinó els que són estrictament necessaris. Hi ha dos tipus de manlleus:

 • Manlleus innecessaris

a) accounting: comptabilitat; advertising: propaganda, publicitat; ausforming: ausformació...; bargaining: negociació, regateig; brain storming, pluja d’idees; buckling: frunziment (DEM); crossbreeding: encreuament heterogeni; croos-linking: reticulació... ; hashing: aleatorització... ; radiotrecking: seguiment per ràdio o radioseguiment... b) A vegades, el sufix -ing es correspon amb el català -atge, indicant, sovint, ‘operació tècnica’: banding stain: colorant de bandatge (DEM); blocking: blocatge (DEM); composting: compostatge (GEC2, cast. compostaje); drying: assecatge; labelling: marcatge (DEM); mapping: mapatge (DEM); molding: modelatge (DEM); monitoring: monitoratge (GEC2, DEM, cast. monitorización, fr. monitorage); packing: embalatge; scanning: escombratge (TERMCAT; GECs2), escanerització (diversos autors), escandall (MARQUET 1993, DInf), escandallatge (DECLC) (originàriament, ‘recompte, inventari’), escansió (RIERA 1998) (*escaneig TERMCAT, GDLC, d'ús general és un calc de l'espanyol; escanatge, usat per algun especialista, escaneratge, forma que es pot derivar de la proposta del DUVC), escandiment (MARQUET 1993); screening: crivellatge, *cribatge (DEM) o examen sistemàtic; sifting: tamisatge.

 • Manlleus en procés d’integració

a) austempering* (GEC2; sinònim complementari: tremp bainític, cast. austemple o temple en etapas), cracking* (GEC2), fàding..., màrqueting..., martempering* (GEC2, cast. martemple); pàrquing (GECs2; GEC: parking); rànquing (GECs2; GEC: ranking).... (RIERA 1992: 114-115, n. 87)

Pel que fa als termes anglesos en -ing, hi ha manlleus adoptats en català mitjançant els sufixos -atge i -ció (que indiquen, sovint, ‘operació tècnica’), o adaptats mitjançant una altra terminació:

 • 1) -ing > -atge: — angl. blocking (<to block ‘obstruir, tancar, blocar’) cat. blocatge (DEM); angl. cloning cat. clonatge (TERMCAT, DLC3; fr. clonage, cast. clonació); angl. composting cat. compostatge (GEC2, cast. compostaje); angl. doping (<to dop ‘tractar amb estupefaents’, ‘drogar’) cat. drogatge, dopatge (també és admesa la forma dòping); angl. mapping cat. mapatge (DEM); angl. monitoring (de monitor < ll. monitor -oris < ll. moneo ‘advertir, avisar’) cat. monitoratge; cast. monitorización, fr. monitorage (si bé tothom diu monitorització, calcat de l’espanyol monitorización, la proposta del Termcat al DNeol entrada núm. 497 és monitoratge, en consonància amb l’anglès monitoring, el francès monitorage i l’italià monitoraggio).
 • 2) -ing -ció: — angl. ausforming cat. ausformació (proposta del TERMCAT, cast. ausformación); angl. electroforming cat. electroformació; angl. scanning (de to scan ‘examinar, explorar, escandir’) escombratge (TERMCAT; GECs2), escanerització (diversos autors), escandall (MARQUET 1993, DInf), escandallatge (DECLC) (originàriament, ‘recompte, inventari’), escansió (RIERA 1998) (*escaneig TERMCAT, GDLC, d'ús general és un calc de l'espanyol; escanatge, usat per algun especialista, escaneratge, forma que es pot derivar de la proposta del DUVC), escandiment (MARQUET 1993).

3) Altres terminacions: angl. teleprocessing cat. teleprocés (DI) (RIERA 1998: 218-219)

Riera (1998: 211 i 213) també assumeix que n’hi ha que mantenen la forma anglesa a l’espera de ser adaptats (com ara dumping); l’adaptació posterior pot passar per la grafia a la catalana (màrqueting, pàrquing, càmping, lífting, píling), per trobar una solució similar amb els sufixos -atg o -ció (driblatge, dopatge) o alguna altra (cracking > cracatge o *craqueig per calc amb l’espanyol craqueo, cf. fr. craquage; o austempering > tremp bainític.

Una llista il·lustrativa i no-exhaustiva de casos de traducció/adaptació de la terminació -ing al català seria: blocking/blocatge, composting/compostatge, dribbling/driblatge (verb: driblar), fixing/fixatge (verb: fixar), forfaiting/forfetatge [economia] (proposició del Termcat; potser per calc de la forma francesa forfaitage; en espanyol, forfetización), hosting/hostatge o hostalatge [informàtica], housing/albergatge (verb: albergar), lumining/alumenatge [tèxtil], mapping/mapatge (verb: mapar), monitoring/monitoratge, peeling/decapatge (verb: decapar), piloting/pilotatge, recycling/reciclatge (verb: reciclar, screening/cribatge [epidemiologia], screening/triatge [genètica] (verb: triar), smoking/fumatge [alimentació] (espanyol: ahumado), ausforming/ausformació, cloning/clonatge o clonació (verb: clonar), editing/editatge o edició o modificació (en funció del significat), electroforming/electroformació, formatting/formatatge o formatació, refining/refinatge o refinació, austempering/tremp bainític, centering/teoria del centre [lingüística], clapping/repic [ciències de la salut] (DEM), faulting/joc d’una falla [geologia] (DGeol), forking/difluència [geologia] (DGeol), leasing/arrendament financer [economia] (DNeol) o (de) lloguer (vehicle...), mailing/bustiada o bustiatge (DNeol) (En el sentit de ‘repartir massivament per bústies’, corresponent a l’espanyol buzoneo. Bartomeu Navarro proposa repartiment bústia a bústia, però la proposta oficial (DNeol) és publitramesa. El substantiu bustiada permet obtenir el verb bustiar (porta a porta), overbooking/sobrereservació [turisme] (DNeol, processing/procés o procediment, radiotracking/radioseguiment o seguiment per ràdio, ràfting o *barrànquing (fals anglicisme)/barranquisme, descens de barrancs, bàlconing (fals anglicisme)/salt de balcó, running o *footing (fals anglicisme)/cursa (a peu) o peonada (peonar vol dir ‘anar a peu’ i, especialment, ‘un moixó, caminar’. La forma footing no és anglesa: es tracta d’un pseudoanglicisme creat pel francès), pònting (fals anglicisme)/salt de pont, salt amb elàstic, ràfting/descens en rai, trekking/tresc o trescatge (verb: trescar), *camping/càmping (DNeol) o acampada, acampament, marketing/màrqueting o marxandatge (la forma més o menys espontània mercatge, en consonància amb la solució d’altres llengües més d’acord amb el geni propi: cas. mercadeo, solució popular que competeix no tan sols amb l’anglicisme marketing sinó també amb altres solucions creades expressament, com ara técnicas de mercado o mercadotecnia; fr. mercatique), travelling/tràveling (DNeol), zaping/zàping (DNeol)

També -ing s’usa en català modern, murriesc o argòtic, com pràcticament un sufix: esmòrzing, pàrling, pènging, pènquing, xèrring, etc.

Llista d'anglicismes semàntics o calcs semàntics de l'anglès

Són generalment usos abusius, que aporten més confusió que claredat, si bé alguns enriqueixen la llengua en recursos. Solen ser compartits amb l'espanyol (i el seu spanglish) i les altres llengües llatines i europees.

INFOR. : en informàtica

 • Absolutament! (absolutely). Eactament! (Ex. Absolutely not!: De cap manera! Gens ni mica!)
 • Abús (abuse). Maltractaments (Ex. Persona víctima d'*abús (sexual) : Violència, agressió o maltractament(s) (sexual(s), viol. *abús sexual: agressió sexual.
 • Abusar (to abuse) (Ex. Abusar (d') un infant : fer-li patir maltractaments sexuals. Abús vol dir: mal ús d'una cosa.
 • Acadèmic. Universitari. Formació acadèmica: formació universitària. Diploma acadèmic: diploma universitari. Acadèmic vol dir que pertany a una acadèmia (Palmes acadèmiques) o convencional (estil acadèmic).
 • Accent. (angl. stress) Èmfasi (posar " en, posar l'" en), posar de-en relleu.
 • Aconsellament (counselling, counseling). Assistència (psicològica, etc.); ajuda; teràpia; orientació (familiar, etc.)
 • Addicció. Dependència (a drogues), toxicomania, intoxicació.
 • Addicte. Drogodependent, drogat, intoxicat, dependent, agafat, aferrat, enganxat. Addicte vol dir dedicat, molt inclinat a servir o afavorir qualque persona, idea, institució.
 • Administració. Govern, presidència (dels Estats Units). Administració vol dir: conjunt dels serveis d'un Estat.
 • Adult. Eròtic, pornogràfic, destinat a un « public advertit ». Adult vol dir que ha atès el ple desenvolupament (físic, psíquic, social), responsable.
 • Afro-americà (Afro-American). Negre. Per a respectar el bon pensament oficial, el mot « negre », considerat com un insult, és bandejat. Sovint fins i tot hom sent o llegeix el terme « black », que significa... negre. El vocable black sembla provenir d'una rel anglo-saxona *blk que vol dir cremar. S'acosta del llatí flagare, del grec φλέγω (phlégô) « inflamar, aflamar, ablamar», « cremar ». Aquesta arrel també designa el residu de la combustió i també la tinta. Parlar dels negres ha esdevingut un subjecte ardent.
 • Agenda. Calendari, ordre del dia, programa; fig. pla d'acció. Agenda vol dir : quadernet o hom anota les coses a fer.
 • Agència. Organització, organisme, ens.
 • Agnòstic. Que no s'aplica pas a un sol sistema, que és adaptable, que és aplicable a diversos sistemes. Agnòstic vol dir: persona per a qui Déu o l'Absolut són inconeixibles.
 • Agressiu. Violent, hostil, amenaçant, que agredeix, que ataca, que provoca fàcilment'. No significa 'emprenedor, dinàmic, incisiu, ofensiu, colpidor, vigorós'.
 • Aire condicionat (anglès "air conditioned"). Condicionat per (l')aire.
 • Àlbum. Disc o CD que reuneix diversos títols. Àlbum vol dir: recull en forma de quadern, que serveix a conservar imatges o fotos. Entre els romans un album era una paret emblanquida amb calç en la qual hom inscrivia els edictes dels magistrats. Ve de l'adj. albus : blanc.
 • Alquímia (alchemy). Atracció, afinitats, avinença, bona química, bona concordança (Ex. Química entre dues persones). Alquímia vol dir: procediment esotèric de transformació de la pedra vil (= hom mateix) en or espiritual.
 • Alternatiu (alternate). De recanvi, de substitució, en reemplaçament, reemplaçant; no-oficial, paral·lel (ex. Premsa *alternativa). Alternatiu vol dir que: presente una alternança, que va ara d'un costat adés de l'altre (ex. Corrent alternatiu)
 • Alternativa. (Altra) possibilitat, solució; ocasió, avinença, saó, escaiença; solució de recanvi, de substitució (ex. La Stevia és una *alternativa al sucre). Alternativa vol dir alternança de dues possibilitats.
 • Ample (large). Enorme.
 • Any llum. Any de llum.
 • Aplicació. Programa o programari; postulació, candidatura; formulari (application form). Aplicació vol dir: fet d'aplicar (posar una cosa damunt una altra en tal manera que s'hi adhereixi), fet d'actuar damunt qualcú o qualque cosa; posar en pràctica; diligència i assiduïtat a un estudi o treball.
 • Aplicar. Postular, ser candidat. Aplicar vol dir: posar una cosa damunt una altra en tal manera que s'hi adhereixi, Fer actuar damunt qualcú o qualque cosa; posar en pràctica; aplicar-se: ser diligent i assidu a un estudi o treball.
 • Àrea. Regió, camp, zona, sector.
 • Artefacte (artefact: objecte). Giny; bomba artesanal. Artefacte s'admet com a objecte produït pel treball de l’ésser humà, normalment de mida grossa i fet d’una manera rudimentària, però amb una certa complexitat.; en biologia, alteració produïda en les preparacions microscòpiques a causa dels processos preparatoris previs a l’observació.
 • As. En esports.
 • Ascendent. Predominació moral.
 • Atractivitat (attractivity). Atracció, atraïment, encant, interès, seducció, poder d'atreure. Atractivitat vol dir: que atreu, que suscita interès.
 • Audiència. Públic, assistència, auditori (Conjunt dels assistents a un discurs, conferència, audició, concert, emissió de tele o ràdio...)
 • Autoescola. Escola de conducció.
 • Balanç. Saldo.
 • Banda. Grup (de música).
 • Bandejat (banished). Exclòs, radiat, rebutjat, rejectat, dejectat (ex. *Bandejat dels fòrums d'Internet). Bandejar vol dir excloure d'una societat, d'un Estat, d'un organisme(Ex. Aquest criminal ha estat bandejat de la societat). v. bandejat
 • Bànner, bàner (banner). Tira, llenca publicitària (a les pàgines d'Internet. fr. bandeau publicitaire, cas. tira publicitaria). De la família del mot anglès banner tenim bandera (pavelló, estendard).
 • Basar(-se) en. Fundar(-se) en.
 • Basat en. No és correcte per a dir Amb seu a tal lloc, instal·lat, situat o siti, sítia a; ni Inspirat en; ni Fundat en
 • Base. De base: Futbol base: Futbol de base, Camp base: de Camp de base, campament de base, campament mare.
 • Bàsic. Fonamental, de base, elemental. Bàsic vol dir (en química) : que comprèn una base (Ex. La calç és bàsica). També hi ha Basal: Membrana basal.
 • Bàsicament. Sobretot, fonamentalment, més que més.
 • Bíblia. Document d'informacions, document de feina que conté la llista de personatges d'un fulletó (és vocabulari de la televisió) Bíblia vol dir: llibre sant dels cristians.
 • Bipolar. Maniacodepressiu. Bipolar: que presenta dos pols (Ex. Un aimant bipolar).
 • Bistec (ang. beefstak). Llonza.
 • Botó (button INF.). Dibuixet estilitzat en el qual es « prem» amb el ratolí o el dit per a llançar un programa, per a obrir una finestra… Botó vol dir: borró d’una flor no-desclosa (botó de rosa); Peça petita de metall, d'os, de nacra, de fusta... que serveix a tancar un vestit; Polsador (cf. it. pulsante), ço és òrgan de comandament d'un circuit elèctric (botó de l'interruptor) o mecanisme (botó del ratolí, el botó del comandament a distància), etc.
 • Cadena. Agrupació d'establiments.
 • Canal. Cadena (televisió).
 • Càsting. Audició ; repartiment (conjunt de les persones d'un peça de teatre o film)
 • Casual. significa "que té lloc per atzar, o per casualitat"; ni significa "informal". No hem de dir "anar amb roba casual" (casual dressing) sinó "anar amb roba de cada dia". També és "ocasional" (que té lloc de tant en tant).
 • Catalunya Ràdio. Ràdio (de) Catalunya.
 • Caucàsic (caucasian). De raça blanca, de tipus « europeu » (adj. sobretot emprat als Estats Units, terme políticament correcte). Vol dir: eixit del Caucas, relatiu al Caucas.
 • Centre. Palau, Casal (ex. Palau de congressos i no *centre de congressos. ang. Convention centre).
 • CEO (sigla de Chief Executive Officer, o els calcs: director/president executiu o principal oficial executiu). Director general, conseller delegat o executiu en cap.
 • Cereals (cereal). Esmorzar de flocs de civada, de pètals de blat d'Índia, cereals... + sucre, xocolata, mel, etc. Cereals vol dir: plantes cultivades, principalment per llurs llavors, que s'utilitzen en l'alimentació de l'Home i dels animals.
 • Certificat (certificated). Oficial, autoritzat. (Ex. « Només compreu productes *certificats Microsoft »). Certificat: que té un certificat d'autenti(fi)cació (Ex. Un document certificat conforme a l'original; Un professor certificat (que posseeix un certificat d'aptitud).
 • Chips (US (potato) chips. lit. esclats, flocs o encenalls). Patates fregides (o frites) cruixents.
 • Cicle. Sèrie o conjunt.
 • Ciència-ficció. Anticipació (romanç o film d').
 • Clarament (ang. clearly) no vol dir Evidentment, manifestament, palesament, sinó « d’una manera clara, distinta » i « d’una manera intel·ligible ; sens equívoc.
 • Clic (click). Premuda o pitjada (en) un « *botó » d'un ratolí o a la pantalla per a llançar un programa, obrir una finestra, un menú… Clic vol dir: soroll metàl·lic. (DCVB Clec: Espècie de botó compost de dues peces que es tanquen ficant-se la part convexa d'una dins la part còncava de l'altra).
 • Clicar, fer clic (to click). Prémer/pitjar/polsar (en) un « *botó » d'un ratolí o a la pantalla per a llançar un programa, obrir una finestra, un menú…
 • Clima. Ambient
 • Clínic. Mèdic ("examen clínic": examen mèdic) (ang. clinical: relacionat amb o basat en el treball fet amb pacients reals, o relacionat amb el tractament mèdic que es dóna als pacients en els hospitals, clíniques, etc.)
 • Codi. (Conjunt d')instruccions informàtiques; (Conjunt de) convencions. *Codi vestimentari (vestimenta). Codi vol dir conjunt de lleis (Codi penal), reglament, conjunt de regles (codi d'honor), sistema de signes (codi postal).
 • Col·loquial (?). De cada dia, normal, planer, vulgar.
 • Compactar (to compact). Condensar, reduir.
 • Compacte. Condensat, reduït, de dimensió petita. Compacte vol dir : que comprèn diversos elements serrats (Ex. Una gernació compacta. Massa compacta).
 • Companyia. Empresa (abús del terme, que no és pròpiament un anglicisme)
 • Compilació. Antologia, crestomatia, recull, reagrupament, reunió. Compilació vol dir reunió, de tipus plagi, de documents diversos per tal de fer-ne un sol document. Aquesta tesi és una compilació de documents prèviament publicats sobre el tema. Del llatií compilatio (verb cum-pilare) : acció de pillar, lladrocini, plagi.
 • Compilar (to compile). Dreçar una llista, aplegar, recensar, reunir. En informàtica compilar és traduir en "llenguatge de màquina" una sèrie d'instruccions.
 • Completar : Acabar, terminar, finir, enllestir
 • Complex. Centre (ex. centre tecnològic); Complex és un adjectiu i un terme psicològic
 • Complicat (complicated). Difícil, problemàtic. Complicat vol dir: que inclou molts elements, difícils de copsar (Ex. Un dibuix complicat).
 • Comprensiu (estudi, llibre...). Complet, exhaustiu.
 • Concepte. Idea.
 • Conductor. (de l'orquestra) : En català tenim el "director" (no el "conductor") que és qui "dirigeix" (no "condueix") l'orquestra. "bus conductor" és un [fals amic]] anglès, perquè no vol dir "conductor del bus" sinó "cobrador". El conductor és el "bus driver". Conductor no vol pas dir tampoc Presentador (d'una emissió).
 • Conduir. Dirigir. (V. Conductor)
 • Conferència. Congrés. "conferència de premsa" : torn de premsa
 • Confortable (comfortable). Agradable o fàcil d'utilitzar; còmode. Confortable vol dir: que contribueix a la comoditat, al benestar, on ens sentim bé (Ex. Un apartament còmode).
 • Confrontació. Fricció o xoc armat
 • Confrontar. Significa 'posar dues coses, una al costat de l'altra, per a comparar-les'. No significa 'afrontar, enfrontar', malgrat que diem Confrontar amb o Afrontar amb (tenir límit un territori amb un altre).
 • Confusioner o confusionista (confusing). Confús, confusionari, confusor (en ciències). Confondre vol dir: Torbar, desconcertar, desbaratar, reduint a la impotència (entre altres sentits).
 • Conjunt. Grup (de música).
 • Connexió (connection). Lligam, enllaç, vincle, acostament, relació, report. Connexió vol dir: lligam estret entre coses de la mateixa espècie (lligam físic, lligam elèctric).
 • Considerar no vol dir posar atenció; tenir en compte (per a obrar), prendre en consideració. És actualment un anglicisme si bé aquest ús existia antigament.
 • Consistent/Consistència. No vol pas dir Persistent, constant, coherent, conseqüent, regular, uniforme, que no varia sinó allò em què consisteix quelcom; que té soliditat.
 • Consultant. Assessor, conseller, qui dóna consells, fa consultes. Consultant vol dir aquell que consulta un especialista, que demana una consulta, i no pas qui exerceix una consulta.
 • Contactar amb. Entrar en contacte amb.
 • Contemplar. Significa 'esguardar atentament quelcom restant absort en la vista del que es mira', 'recrear-se la vista mirant alguna cosa'. No significa 'considerar; pensar atentament i en tots els aspectes; meditar. És actualment un anglicisme si bé aquest ús existia antigament.
 • Contingut (content). Article, fons, tenor. Contingut vol dir allò que és contingut en un continent o recipient; sentit, significació.
 • Contributor. Redactor (d'una rúbrica de diari), col·laborador, contribuïdor (a una obra col·lectiva).
 • Control. Comanda, comandament (dispositiu que permet d'engegar, aturar, fer funcionar un aparell). En anglès Control designa també la regulació l'operació de manteniment d'una grandesa entre límits fixats. Cal recordar que un control és una verificació, i no pas una comanda? Un post de control no és un post de comanda.
 • Controlar (to control). Engegar, aturar, fer funcionar un aparell; dominar, dirigir.
 • Convenció. Assemblea, congrés, reunió. (Ex. Convenció demòcrata als EUA). Convenció vol dir conveni, acord conclòs entre persones, societats o Estats, que compromet jurídicament.
 • Convencional. Significa 'establit per un acord'. No significa Clàssic, normal, reconegut, tradicional'. Convencional vol dir: que respon a una convenció o convinença, un acord.
 • Convertible. Descapotable, desplegant, transformable. Convertible vol dir: que podem canviar o convertir (Ex. Diners en efectiu convertibles, monedes convertibles).
 • Còpia. Exemplar (d'un document, d'un llibre...). Còpia vol dir reproducció fidel d'un original.
 • Corporació. Significa 'grup organitzat o associació de persones' (corporació professional -d'advocats, de jutges, de metges, etc.- o corporació religiosa) i també 'organisme públic format per diversos membres' (corporació municipal, ajuntament). No significa empresa gran, empresa important, societat. cada volta que encenem l'ordinador, molts de nosaltres llegim allò de "Microsoft Corporation", però això no s'ha de traduir per "Corporació Microsoft" sinó per 'Empresa Microsoft'.
 • Corporatiu. De l'empresa, empresarial. *Oficina corporativa: Seu social (anglès Corporate Office).
 • Correcte (right, vol dir Correcte; just; bo). Bo/bon, -a (Ex. És l'any correcte el bon any per a guanyar la Champions). V. Equivocat
 • Corrupte (corrupted). Alterat, espatllat (Ex. Arxiu o fitxer *corrupte, *dades corruptes). Corrompre no vol dir: alterar, danyar. Corrompre vol dir: afeblir, degradar, desnaturar, destruir, fer mudar d’estat (Ex. Un elegit corrupte).
 • Cosmètic. Superficial, simbòlic, destinat a maquillar la realita (Ex. Mesures cosmètiques). Cosmètic vol dir: que concerneix la bellesa. Cosmètic ve de cosmos, en grec κόσμος (kosmos) : ordre, bon ordre ; ordre de l'univers, món, univers ; arranjament, endreç.
 • Cougar. Don Joana, dona madura seductora. Cougar vol dir puma (felí americà).
 • Crim. Significa 'delicte molt greu, molt important' (en llenguatge popular, és sinònim d'assassinat). No significa ni ha significat mai 'delicte' en general.
 • Crucial. Decisiu, essencial, important, indispensable. Crucial vol dir: en forma de creu (Ex. Incisió crucial); Crític (Ex. Moment crucial).
 • Culte (cult) adj. Cèlebre, famós, marcant, renomemat (Ex. Una cançó culte; Una rèplica culte del film Terminator). Culte subst. vol dir: fet d'honorar une divinitat (Ex. El culte de la Verge Maria; El culte d'Inanna (Ishtar).
 • Customitzar. Personalitzar, adaptar al(s) client(s).
 • Data (date). Concert.
 • Deceptiu (deceptive). Decebedor. Deceptiu vol dir: enganyador, enganyós, fal·laç (DIEC, però la GEC accepta el sentit - arcaic - de Decebedor).
 • Dedicar. Consagrar. V. Dedicat
 • Dedicat (dedicated). Assignat a, consagrat a, reservat a (Ex. Mariah Carey empra un assistent especialment dedicat a recuperar el seu xiclet mastegat; Una pàgina de Facebook dedicada al moviment té ara amb més d'un milió de subscriptors. Un lloc dedicat a les persones amb discapacitat. Una finestreta dedicada als professionals). Dedicar vol dir: consagrar a un déu, a una divinitat. L'arrel és *dev (déu, diví). Són antics en català els usos en el sentit d'Aplicar, emprar a un fi determinat; refl. Aplicar-se, posar la seva activitat.
 • Definitivament (confusió entre ang. definitely i definitively). No significa en català Evidentment, certament, sens cap dubte, molt nítidament, verament, com tampoc Decididament.
 • Dentició. Dentadura, la queixalada, les dents. La dentició o dentada és l'acte de formar-se i sortir naturalment les dents, en els infants i en els animals (Denture en anglès vol dir: dentadura artificial, pròtesi dental/dentària).
 • Departament (department). Cadascuna de les parts o divisions d'un vehicle, d'un recipient, d'una oficina, d'un edifici, etc; secció; servei; ministeri. Un departament és una divisió administrativa del territori francès i d'altres països que correspon a la província espanyola.
 • Detectar fig. Ensumar.
 • Devastat (devasted). Anorreat, trasbalsat, trencat, esfondrat, destruït. Devastar vol dir: destruir arrasant, deixant ruïnes com després del passatge d'un exèrcit, una tempesta...
 • Digital. Numèric, Virtual. Mòbil. Digital vol dir: relatiu als dits (Ex. Empremtes digitals); que té la forma d'un dit (Ex. Cavitat digital). En anglès, un digit és una xifra. L'IEC accepta aquest ús.
 • Digitalitzar. Numeritzar. L'IEC accepta aquest ús.
 • Disfuncional (dysfunctional). Amb problemes, problemàtic (Ex. Família disfuncional).
 • Doctor. Metge. Als EUA, rep el nom de « Doctor » qui té un títol universitari. Doctor vol dir persona que ha rebut el més alt grau universitari en una facultat, i sovint pejorativament, persona saberuda, que fa la sàvia.
 • Domèstic. Significa 'relatiu o pertanyent a la casa en tant que és seu de la família' (Ex. violència domèstica: violència conjugal; Vol (aeri) domèstic: vol interior; Producció domèstica: producció nacional). No significa 'local', 'nacional' ni 'interior' (dins del país de què parlem). Cal explicar a les companyies aèries —i als periodistes també— que és impossible que hi haja vols domèstics, llevat que tinguem la casa plena de mosques. Domèstic vol dir: que pertany a la (pròpia) casa, al matrimoni, a la vida privada (Ex. Problemes domèstics).
 • Dràstic (drastic). Draconià, radical, rigorós, sever (Ex. Mesures dràstiques). Dràstic vol dir: purgatiu parlant d'un remei.
 • Edició. Versió (Ex. Windows 10, 2a edició); modificació. Edició vol dir conjunt de llibres d'un mateix tiratge o llibre que formar part d'una tirada (Ex. una edició molt rara del Tirant); indústria i comerç del llibre; fet d'editar.
 • Editar. Modificar, retocar, corregir; redactar, revisar (text); muntar (un film). En català només vol dir "Publicar per compte propi llibres o altres escrits" (ang. 'To publish'). To edit: muntar (en cinema i televisió)
 • Editor. No vol dir Redactor (en cap), editorialista; revisor. En films l'ang. 'editor' és el muntador (qui fa el muntatge en cinema i televisió). L'editor català (el qui publica) és 'publisher'. Editor de textos: tractament/processament de texts.
 • Educació. significa "bones maneres", igual que el castellà "educación". Per via del castellà ens ha entrat com a "ensenyament" o "escolar" adj. (tant en català com en castellà). "Education" és el mot anglès per a "ensenyament", "formació, estudis" o "instrucció". D'aquesta manera, erradament, es diu d'un ensenyant o professor, que és un "educador". En ang. educació (dels nens) és 'upbringing, manners'
 • Educar. No viol dir Instruir, cultivar.
 • Educatiu. Escolar
 • Eficient, Eficiència. Eficaç, eficàcia; que té un bon rendiment, que funciona bé. Eficient vol dir: que produeix realment un efecte, o l'efecte esperat (Ex. Causa eficient (a propòsit de Déu) : causa creadora).
 • Eligible (eligible). Admissible, apte, indicat, possible, disponible, amb dret a; que pot ser connectat (Ex. Una línia eligible per a l'ADSL). Ésser eligible: tenir-hi dret. Eligible vol dir: que compleix totes les condicions per a presentar-se a una elecció, pot ésser elegit (amb vots).
 • Eligibilitat (eligibility). Dret; connexió, endollament.
 • Emergència. Urgència (estat d'"). En català Emergència és el fet d'emergir.
 • Emocional. Emotiu. Emocional és un tecnicisme.
 • Empatia (empathy). Compassió, pietat, sentiment, simpatia (Ex. Aquest home no té empatia envers seus semblants). L'empatia és la capacitat psíquica per a identificar-se a l'altre del punt de vista emotiu i afectiu; hom el comprèn "de l'interior". Aquesta és una facultat important per a un actor o un psiquiatre.
 • Empàtic. Càlid, cordial, amable. En aquest sentit l'adjectiu empàtic no existeix, podria voler dir "dotat d'empatia."
 • En profunditat. Significa 'en un lloc profund'. No significa 'de manera minuciosa, detallada, detinguda'.
 • (En)registrar-se (angl. registre). Inscriure's, fer-se membre.
 • En viu. Forma part de l'expressió «menjar-se algú de viu en viu» que significa 'consumir-ne les forces, la salut, el patrimoni'. La locució 'en viu' no significa 'en directe' ni tampoc 'en persona'. El significat 'en directe' —anglicisme superflu— ha estat acceptat per l'Institut d'Estudis Catalans i ja l'arreplega el DIEC.
 • Encontre. Significa 'acte i efecte d'encontrar o encontrar-se', és a dir, fa referència a persones, animals o coses que es mouen i que se'n troben d'altres que es mouen en sentit contrari. No significa pas gens 'aplec, reunió, trobada, xerrada o conversa de diverses persones al voltant d'una taula'.
 • Equitable/equitatiu (castellanisme) (fair trade). Eixit d'un país no-industrialitzat, i que respon a certs criteris « bio » o ecològics (Ex. Comerç equitable, cafè equitable, productes equitables). Equitable vol dir: que té el sentit de l'equitat, de la justícia; que és conforme a l'equitat (Ex. Un jutjament/judici equitable).
 • Equivocat, -ada (wrong, vol dir Incorrecte; injust; dolent). Mal, -a (Ex. El camí equivocat: El mal camí, el camí que no calia prendre). V. Correcte
 • Espectacular. Aparatós.
 • Estàndard (standard). Norma, regla, patró.; normatiu adj.
 • Ètnic. Exòtic (Ex. Vestits ètnics); racial (Ex. Conflictes ètnics, avalots ètnics). Ètnic vol dir: que pertany a una ètnia (Ex. Orígens ètnics). Magatzem *ètnic: magatzem de productes importats d'un país o continent particular, o diversos"
 • Evidència. Significa 'qualitat d'evident'. Evident és allò que és perfectament clar a l'enteniment, que no deixa lloc a cap tipus de dubte. Evidència no significa 'allò que serveix per a provar o establir la veritat d'una cosa'. Açò darrer, en la nostra llengua s'anomena 'prova', encara que en anglès en diuen 'evidence'.
 • Excitant. Apassionant, entusiasmant, « súper », « genial ».
 • Exercici. Any fiscal.
 • Exhibició. Exposició, mostra o saló; espectacle (show); demostració (de força, de potència, de poder...)
 • Exhibir-se. Exposar-se, mostrar-se; donar-se en espectacle; demostrar, fer veure (força, potència, poder...)
 • Expertesa. Competència (fet de ser competent).
 • Explícit. Xocant, cru, sexualment explícit (Ex. Escenes explícites: escenes obscenes, escenes pornogràfiques). Explícit vol dir: formulat de manera nítida, clara, precisa.
 • Exposició (exposure). Aparició pública, presència mediàtica, cobertura mediàtica. Verbs: exposar, sobreexposar, sotaexposar. L'exposició és el fet d'exposar; també és una presentació d'obres d'art o la primera part d'una obra literària o musical.
 • Factoria. Fàbrica. Factoria vol dir Càrrec de factor; Lloc on treballa el factor; Establiment de comerç en país estranger o colonial.
 • Falla (failure). Fiasco, fallida; fallada; defecte, defalt, vulnerabilitat (INFOR.). Falla vol dir falta; mancança o absència d'una cosa necessària o útil; mancament a una llei, obligació, pacte, costum, etc (= fallida); fractura de l’escorça terrestre al llarg de la qual s’ha produït un desplaçament relatiu dels dos blocs o compartiments en què és dividida la roca afectada.
 • Fan (de 'fanatic'). Admirador; amant (de); seguidor.
 • Fèrtil. Fecund, a. La fertilitat és la capacitat de crear, de reproduir-se.
 • Fertilitat. Fecunditat. La fertilitat és la capacitat de crear, de reproduir-se.
 • Fertilitzar. Fecundar.
 • Final (versió ~) no vol dir definitiva (una versió ~)
 • Finalitzar. acabar, finir, terminar, enllestir, polir, concloure, posar la darrera mà a. Vegeu: Completar
 • Firma. Empresa, casa comercial. En català és un quasi sinònim de 'signatura'.
 • Fitxer (usat per semblança amb File). Arxiu, document. Fitxer vol dir conjunt de fitxes.
 • Fonamentals (fundamentals), adj. substantivat. Base, fonament, nocions de base, principis de base. Fonamental vol dir: que serveix de fonament, que concerneix el fons de quelcom, que en constitueix la base.
 • Format. Posada en forma (?) (en els tractaments de text). Fórmula (televisió). El format són les dimensions d'un llibre.
 • Formatar (to format). Condicionar, manipular.
 • Full de ruta (road map, carta de la carretera). Etapes a seguir, programa. Full de ruta vol dir: document que permet a un soldat de desplaçar-se, en general per a una missió donada.
 • Futur. Esdevenidor, avenir; de demà. En una vista purament lineal del temps, el futur prolonga matemàticament i implacablement el present (rellotge dit digital). El futur, és ric de mil possibles, amb els seus eterns retorns; es tracta d'una visió més cíclica del temps (rellotge clàssic).
 • Gai (argot americaà), adj. i subst. invariable. Homo, homosexual. Gai vol dir alegre, festiu; que dóna o expressa joia, alegria (Ex. Gai Saber o Gaia Ciència: la poesia, segons el llenguatge trobadoresc i dels jocs florals).
 • Gènere (gender). Sexe, « sexe psyícquic ». Gènere vol dir caràcter comú als éssers o coses; espècie, classe; sort, manera; mode, moda (= manera particular de vestir, d'obrar, etc), gust, estil; En gramàtica: masc., fem. i neutre. Etcètera.
 • Generós. Abundant, gran, important, magnífic, superb. Generós, del llatí 'generosus' : que té la noblesa d'ànima. Ve de 'genus, generis' : origen, naixença, extracció; família, raça, nació ; gènere, etc.
 • Glamur (glamor) adj. i subst. invariable. L'encant, la gràcia, l'elegància, la seducció; encantador, seductor, atractiu, encantador. El mot glamur ara s'utilitza rutinàriament quan es tracta d'algú formós, enartador, seductor, amb una caire sensual i eròtic. També: beutat, bellesa; agradable, atraent, bonic... Glamur ha tornat un calaix de sastre per a tot. Glamur ve del grec γράμμα, en llatí 'gramma' "mesura", després "lletra", que ha donar "gramàtica". A l'origen: estudis de màgia, llibre d'encanteris. Clamor vol dir: crit sorollós, prolongat; especialment, crit de molta gent excitada.a
 • Global. Mundial, internacional, planetari, que concerneix la mundialització (en el sentit de: que concerneix el món). Global és correcte quan es considera una cosa en el seu conjunt, sense considerar els detalls: Pressupost global, producció global, sistema global.
 • Graduació no volia dir diploma però ara les titulacions ara funcionen en "graus" i d'aquí "graduació" = llicència, diploma.
 • Graduar(-se) no volia dir diplomar(-se), ser diplomat però ara les titulacions ara funcionen en "graus" i d'aquí "graduats" = llicenciats, diplomats (Graduar: dividir en graus, és en relació amb una escala o nivells: un termòmetre graduat amb intervals d'un grau, hom gradua un continent per a mesurar; es gradua el nivell de dificultat)
 • Graduat, -ada. Diplomat, titulat (qui posseeix un títol professional).
 • Gràfic(s). Grafismes.
 • Grau (degree). Títol, diploma.
 • Gros (big). Ample, considerable, de pes, fort, gran, important, potent/puixant, etc. Paradoxalment, tota la gens que abans eren grossos o grassos, són ara « en sobrepès», « ponderalment desfavorits», o altres inèpcies inèpcies del políticament correcte.
 • Grup (de música)
 • Hàbit. Costum (parcial, puix que ja trobem aquest empre en català medieval).
 • Handicap/Hàndicap. Discapacitat.
 • Híbrid. Mixt. Híbrid concerneix els animals i llurs encreuaments o entremesclaments.
 • Hilarant (hilarious). Divertit, còmic, risible. Hilarant vol dir "que provoca el riure".
 • Homofòbic, Homòfob (homophobic), adj. i subst. Que rebutja l'homosexualitat, que no tolera pas els homosexuals.
 • Homofòbia (homophobia). Rebuig de l'homosexualitat, intolerància envers l'homosexualitat.
 • Honest. Significa 'conforme a la decència; no oposat als bons costums i més particularment a la bona conducta sexual'. No significa 'honrat'. Es diu que hom és honest només de cintura cap avall. De cintura cap amunt s'és honrat. En anglès per dir "honrat" i "honradament" diuen "honest" i "honestly", aquests dos darrers també signifiquen Sincer, franc i Sincerament o francament.
 • Honestament. Honradament; sincerament, francament V. Honest
 • Icona (icon). Dibuixet estilitzat que representa un programa (informàtic); « ídol », emblema, símbol, personatge famós, vedet; model. Una icona és una pintura religiosa de l'art religiós bizantí, grec i eslau.
 • Icònic. Emblemàtic, representatiu, simbòlic, típic.
 • Ignorar. Significa 'no saber (alguna cosa)'. No significa 'no tindre en compte, no fer cabal, no fer cas, no prestar atenció, no parar (es)ment, fer cas omís'; continuar igualment, passar per alt (INFOR.). Aquest sentit nou -totalment innecessari- ha estat acceptat per l'Institut d'Estudis Catalans i ja l'arreplega el DIEC. En català, no podem ignorar voluntàriament una cosa.
 • Immersió. Fet d'estar immers en una atmosfera, un ambient estranger; Espionatge, infiltració. Immersió vol dir: fet d'ésser submergit, d'estar sota l'aigua.
 • Immersiu (immersive (camera). Embarcat, ada. Ex. càmera immersiva: càmera embarcada.
 • Impactant. Xocant, important.
 • Impacte. Conseqüència, efecte, influència, repercussió. L'impacte és el xoc d'un projectil contra un objecte.
 • Impactar. Afectar, tocar, influir, influenciar, tenir una incidència, tenir repercussions, implicar, emmenar, tenir com a resultat o conseqüències; noure.
 • Improbable (improbable). Extraordinari, increïble, inimaginable, impossible, insòlit, inversemblant, impensable, o tot simplement sorprenent. Improbable vol dir poc probable, que no reposa en cap prove, d'on per extensió : dubtós, poc fiable.
 • "Inapropiat" (inappropiate). Que no convé, xocant, poc o gens convenient, inescaient, inadmissible, incongru, inconvenient, indecent, inoportú, intempestiu, indecorós, revoltant, escabrós, escandalós. "Inapropiat" no existeix en català!
 • Incident. Succés, fet.
 • Inicialment. Al començament, al començ, a la primeria, de bon primer, en primer, tot primer.
 • Iniciar. Emprendre, començar, encetar, engegar, llançar, instaurar. En català Iniciar sempre vol dir 'començar a aprendre, fer...'. INFOR. *iniciar sessió: entreu (al vostre compte), engegueu la vostra sessió
 • Informal. Significa 'mancat de formalitat, que no té formalitat'. No significa 'que no actua, que no es comporta, que no és vist d'acord amb les regles socials en ús, sense formes cerimonioses'.
 • Intel·ligència. Espionatge, informació, serveis secrets. La intel·ligència és la facultat de comprensió. Del llatí 'intelligo': collir, triar.
 • Intel·ligent (intelligent). (Auto)daptable, apte a canviar, evolutiu, multiús, perfeccionat, i polivalent. Intel·ligent: apte a copsar les relacions entre les coses, apte a concebre i comprendre la realitat i organitzar-la. Aquesta és la més alta funció mental de l'Home.
 • Intens (intense). Fort, gran, important, marcat, seriós, viu. És intens el que es manifesta amb una gran tensió, el que actua amb molta força, allò que sobrepassa la mesura.
 • Invàlid, no vàlid (invalid). No vàlid. Contrasenya invàlida o contrasenya no vàlida: contrasenya no vàlida, errònia (en argot informàtic). Invàlid : mancat de força o de sanitat de moviments; que no es pot valer dels seus membres. Un invàlid de guerra. No vàlid; mancat de força legal. «Aquestes disposicions són invàlides».
 • Islamòfob, Islamofòbic (islamophobist), adj. i substantiu. Que rebutja l'Islam, que no tolera l'Islam.
 • Islamofòbia (islamofòbia). Rebuig de l'Islam, intolerància envers l'Islam.
 • Ítem (INFOR., llatinisme). Article, número, punt, rúbrica. En català vol dir: també, ultra això, a més, s'usa per a introduir cada article, capítol, etc., en una escriptura, en una enumeració.
 • Just (right). Bo (Ex. Ser al lloc just en el moment just: Ser al bon lloc al bon moment).
 • Líder. Capdavanter, cabdell, capitost, principal dirigent, número u, patró, cap, cap de fila, guia, figura de proa, conductor, cavall de cap (curses hípiques).
 • Llatí/llatinoamericà. Sud-americà, centreamericà, hispanoamericà.
 • Llenguatge (language). Codificació, sistema (INFOR.). Llenguatge vol dir facultat d'articular sons coherents, de traçar signes o senyals comprensibles a fi de comunicar.
 • Localitzar, Localització. Traduir, adaptar, Traducció, adaptació; trobar.
 • Mànager. Director, gestionari, gerent, gestor, impresario.
 • Màrqueting. Marxandatge.
 • Màster. Especialització.
 • Material (nom) : matèria, dades.
 • Materialitzar(-se). No vol dir Esdevenir real, concretar, sinó Reduir a matèria.
 • Maximitzar. Optimitzar (anglicisme?)
 • Minimitzar. Reduir (al mínim)
 • Mòbil(s) (*web mòbil: lloc web per a mòbil(s)
 • Moció. Proposició parlamentària.
 • Model. Maniquí (vivent).
 • Natiu, nadiu (idioma o llengua) (native speaker/language). Matern(a), De llengua materna. En català Natiu o Nadiu vol dir que és originari de tal o tal lloc.
 • Nivell (a (de) fig. A escala (de).
 • Nominar. Significa 'nomenar'. No significa 'designar com a candidat'.
 • Nominat. Significa 'nomenat'. No significa 'candidat'.
 • Òbviament. Evidentment.
 • Ocurrència. Resultat (en informàtica)
 • Opció. Tria; Possibilitat. plur. Paràmetres
 • Oportunitat. Ocasió, avinentesa, saó, possibilitat, perspectiva
 • Paradís fiscal (tax haven: badia fiscal). Refugi fiscql, niu fiscal. Prové d’una mala traducció de l'anglés tax haven i no tax heaven, on haven significa refugi, port, mentre que heaven vol dir cel en sentit espiritual, paradís.
 • Part. Regió (d'un país o del món)
 • Patró. (angl. pattern) Model, norma.
 • Perfil: Fer perfil baix, adoptar un perfil baix (lowprofile). Romandre en l'ombra, esborrar-se, tractar de no fer-se notar, fer-se petit, temptar de passar desapercebut, estar quiet, fer-se oblidar.
 • Planta. (angl. plant) : Fàbrica, central ('power plant' : central elèctrica)
 • Perspectiva. Circumstància.
 • Punter (pointer). Busca, fletxa/sageta, cursor.
 • Política (angl. policy). Condicions (d'un contracte). "Política de privacitat" (Normes de confidencialitat) (v. termes)
 • Potenciar. augmentar ({angl. potentiate} acréixer l'acció individual o efectivitat de dos medicaments administrant-los en combinació l'un amb l'altre); enfortir, reforçar, fer més fort, envigorir, vigoritzar.
 • Pràcticament (practically) No vol dir Completament, totalment o exactament sinó De manera pràctica.
 • Primerenc, a (early). De jove(nesa), primer, a, primers, -eres (Ex. early years: primers anys, prima edat, infància, (prima) jovenesa, (anys de) joventut). Primitiu, de la primeria; Antic, de l'antiquitat. Early correspon a Primerenc sols per la fruita i verdura! Primerenc vol dir que ve, neix, madura, actua abans del temps ordinari (Ex. fruita)
 • Primitiu. Incivilitzat, salvatge,.
 • Privacitat. Privadesa, vida privada, intimitat, confidencialitat, secret.
 • Profitable. Rendible; útil.
 • Programa (Show). Emissió (de televisió o ràdio).
 • Prova. Demostració.
 • Qualificat. Competent (que té competència, capacitats)
 • Realitzar. Prendre consciència, adonar-se, apercebre's (a)talaiar-se, avisar-se.
 • Rehabilitació. Desintoxicació (de drogues); Reinserció social. Reeducació.
 • Rellevància, rellevança (no DIEC). Pertinència, interès, utilitat
 • Rellevant. Pertinent, notable.
 • Removible (removable). Amovible (‘que es pot treure i posar’), extraïble.
 • Resolució. Definició (d'una pantalla, en tecnologia).
 • Santuari. Significa 'lloc sagrat, església o capella a on es venera la imatge o relíquia d'un sant i que ha esdevingut centre de devoció i pelegrinatge'. No significa 'lloc on hom es pot amagar impunement de la justícia' ni 'reserva' ni lloc salvaguardat.
 • Sector fig. Segment, ram, gremi, confraria.
 • Sensible. delicat; sensitiu.
 • Sensitiu. Sensible.
 • Set. Plató.
 • Sever. Significa 'no gens indulgent amb les faltes, les febleses' i també 'estricte, rígid, en l'observança d'una llei, d'un precepte, d'una regla'. No significa 'greu, molt important, perillós, difícil de superar o de resoldre'. No hi ha malalties *severes ni perills *severs ni problemes *severs, hi ha malalties greus, perills importants i problemes difícils de resoldre.
 • Sexe (tenir "). Relacions sexuals/físiques (tenir "), amor (fer l'"). Escena de *sexe : escena eròtica, escena pornogràfica. *Sexe prenupcial: tenir relacions abans del casament. *Res de *sexe: cap al·lusió sexual. *Sexe oral: fel·lació o cunnilingus, pràctiques orals o bucogenitals. *Sexe anal: sodomia. Une pausa *sexe: una pausa eròtica, amorosa, fer un clau. Viure sense *sexe ? : viure sense dona/home, viure sense fer l'amor. Els jugadors, sense *sexe abans de les partides : Els jugadors, sense relacions sexuals abans de les partides.
 • Sistema. Xarxa, conjunt. (Ex. INFOR. sistema (operatiu)
 • Snif! (sniff, de to sniff, ensumar). Sum! (soroll d'ensumar)
 • Sofisticar. Sempre ha significat 'adulterar, falsificar amb sofismes o procediments enganyosos; fer semblar allò que no és' i no pas 'aportar avenços notables (a una cosa o a una disciplina), millorar-la, perfeccionar-la, refinar-la' (segona accepció de l'entrada 'sofisticar' del DIEC).
 • Sofisticat. No vol dir estrany, enginyós, artificial, però refinat. Vol dir Faltat de naturalitat, afectadament refinat.
 • Spillover effect. Sobreeiximent (externalitats que es produeixen quan la producció o el consum d'un bé afecten consumidors o empreses que no participen en la seva compra ni en la seva venda, i quan aquests efectes no es reflecteixen en els preus de mercat).
 • Suport. Assistència (tècnica) o presa en càrrega (INFOR., sobretot)
 • Susceptible. Enclí, propens a, que pot ésser influenciat o perjudicat per una cosa en particular (Ex. Pacients amb malaltia hepàtica poden ser susceptibles d'infecció); Que és capaç de (Ex. El problema no és susceptible d'una solució simple; Alumnes susceptibles d'admissió).
 • Temperamental. Violent.
 • Termes (angl. terms}). Condicions (d'ús), normes, estipulacions, condicions o modalitats (d'un contracte) (Ex. Els termes i les condicions d’un contracte). En termes de: pel que fa a, tocant a.
 • Terrible. Horrible, espantós.
 • Test. Prova, assaig.
 • Testar. Assajar, posar a prova (en català « testar » = « fer el testament »).
 • Típicament (typically). Generalment, habitualment.
 • Tiquet (ticket, del fr. 'étiquette'). Bitllet.
 • Tràfic. Trànsit, circulació.
 • Translacional. Aplicada (ex. Recerca biomèdica *translacional = biomedical translational research).
 • últim (ultimate). Final.
 • Velocitat punta. Velocitat de punta, com "hora de llum" per "*hora llum".
 • Versàtil. (en català vol dir : inconstant, canviadís) : polivalent (ex. Un lector de mèdies polivalent).
 • Viatjar a tal lloc (to travel to). Viatjar fins a, anar en viatge a.
 • Videojocs (videogames). Jocs (de) vídeo.
 • Wow! Ui, ai, Caram, carai (exclamació de sorpresa, admiració)
 • Xàrter. Vol directe, per oposició a un vol que no és un vol regular (en avió).
 • Xips. V. Chips
 • Xou. Espectacle; sidral (muntar un ).

Vegeu també

Llista de falsos amics del català amb l'anglès

Pseudoanglicisme

Enllaços interns

Enllaços externs