Equilibri de solubilitat

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

L'equilibri de solubilitat és un tipus d'equilibri dinàmic. Existeix quan un enllaç químic en estat sòlid està en equilibri químic amb una solució d'aquest compost. El sòlid es pot dissoldre sense canvis, amb dissociació o amb reacció química amb un altre constituent del sovent, com un àcid o una base alcalina. Cada tipus d'equilibri es caracteritza per una constant d'equilibri dependent de la temperatura. Els equilibris de solubilitat són importants en productes farmacèutics, del medi ambient i molts altres. L'equilibri de solubilitat és un exemple d'equilibri dinàmic en el qual algunes molècules individuals migren entre les fases de sòlid i de dissolució de manera que les taxes de dissolució i precipitació químiques són iguals una respecte a l'altra. Quan s'estableix l'equilibri es diu que la solució està saturada. La concentració del solut dins la solució saturada es coneix sota el nom de solubilitat. Les unitats de la solubilitat poden ser molar (mol dm−3) o expressades en forma de massa per unitat de volum, com μg ml−1. La solubilitat depèn de la temperatura. Una solució que conté més concentració de soluts que la seva solubilitat es diu que està sobresaturada. Una solució sobresaturada pot ser induïda a passar a l'equilibri afegint una "llavor" la qual pot ser un petit cristall al solut o una petita partícula sòlida que iniciï la precipitació.

Hi ha tres tipus principals de criteris d'equilibri.

  1. Dissolució simple.
  2. Dissolució en dissociació. Aquest és característica de les sals. La constant d'equilibri es coneix en aquest cas com el "producte de solubilitat".
  3. Dissolució amb reacció. Aquest és característic de la dissolució d'àcids febles o bases febles en un medi aquós amb el pH variant.

En cada cas una constant d'equilibri pot especificar-se com el quocient d'activitats. Aquesta constant d'equilibri no té dimensions com tampoc la té l'activitat química.

Taula de productes de solubilitat[1][2]
Compost Fórmula Temperatura Ksp Font
(més a sota)
Hidròxid d'alumini anhidre Al(OH)3 20 °C 1.9×10–33 Lange's 10th ed[text imprecís]
Hidròxid d'alumini anhidre Al(OH)3 25 °C 3×10–34 w1
Hidròxid d'alumini trihidrat Al(OH)3.3H2O 20 °C 4×10–13 C
Hidròxid d'alumini trihidrat Al(OH)3.3H2O 25 °C 3.7×10–13 C
Fosfat d'alumini AlPO4 25 °C 9.84×10–21 w1
Bromat de bari Ba(BrO3)2 25 °C 2.43×10–4 w1
Carbonat de bari BaCO3 16 °C 7×10–9 C, Lange's 10th ed
Carbonat de bari BaCO3 25 °C 8.1×10–9 C, Lange's 10th ed
Cromat de bari BaCrO4 28 °C 2.4×10–10 C, Lange's 10th ed
Fluorur de bari BaF2 25.8 °C 1.73×10–6 C, Lange's 10th ed
Iodat de bari dihidrat Ba(IO3)2.2H2O 25 °C 6.5×10–10 C, Lange's 10th ed
Oxalat de bari dihidrat BaC2O4.2H2O 18 °C 1.2×10–7 C, Lange's 10th ed
Sulfat de bari BaSO4 18 °C 0.87×10–10 C, Lange's 10th ed
Sulfat de bari BaSO4 25 °C 1.08×10–10 C, Lange's 10th ed
Sulfat de bari BaSO4 50 °C 1.98×10–10 C, Lange's 10th ed
Hidròxid de beril·li Be(OH)2 25 °C 6.92×10–22 w1
Carbonat de cadmi CdCO3 25 °C 1.0×10–12 w1
Hidròxid de cadmi Cd(OH)2 25 °C 7.2×10–15 w1
Oxalat de cadmi trihidrat C d. C.2O4.3H2O 18 °C 1.53×10–8 C, Lange's 10th ed
Fosfat de cadmi Cd3(PO4)2 25 °C 2.53×10–33 w1
Sulfur de cadmi CdS 18 °C 3.6×10–29 C, Lange's 10th ed
Carbonat de calci calcita CaCO3 15 °C 0.99×10–8 C, Lange's 10th ed
Carbonat de calci calcita CaCO3 25 °C 0.87×10–8 C, Lange's 10th ed
Carbonat de calci calcita CaCO3 18-25 °C 4.8×10–9 P
Cromat de calci CaCrO4 18 °C 2.3×10–2 Lange's 10th ed
Fluorur de calci CaF2 18 °C 3.4×10–11 C, Lange's 10th ed
Fluorur de calci CaF2 25 °C 3.95×10–11 C, Lange's 10th ed
Hidròxid de calci Ca(OH)2 18 °C-25 °C 8×10–6 P
Hidròxid de calci Ca(OH)2 25 °C 5.02×10–6 w1
Iodat de calci hexahidrat Ca(IO3)2.6H2O 18 °C 6.44×10–7 Lange's 10th ed
Oxalat de calco monohidrat CaC2O4 18 °C 1.78×10–9 C, Lange's 10th ed
Oxalat de calci monohidrat CaC2O4 25 °C 2.57×10–9 C, Lange's 10th ed
Fosfat de calci Ca3(PO4)2 25 °C 2.07×10–33 w1
Sulfat de calci CaSO4 10 °C 6.1×10–5 C, Lange's 10th ed
Sulfato de calci CaSO4 25 °C 4.93×10–5 w1
Tartrat de calci dihidrat CaC4H4O6.2H2O 18 °C 7.7×10–7 C, Lange's 10th ed
Hidròxid de crom (II) Cr(OH)2 25 °C 2×10–16 w2
Hidròxid de crom (III) Cr(OH)3 25 °C 6.3×10–31 w2
Hidròxid de cobalt (II) Co(OH)2 25 °C 1.6×10–15 w2
Sulfur de cobalt (en la forma menys soluble) CoS 18 °C 3×10–26 C, Lange's 10th ed
Sulfur de cobalt (en la forma més soluble) CoS 18 °C-25 °C 10–21 P
Carbonat de coure CuCO3 25 °C 1×10–10 P
Hidròxid de coure (II) Cu(OH)2 18 °C-25 °C 6×10–20 P
Hidròxid de coure (II) Cu(OH)2 25 °C 4.8×10–20 w1
Iodat de coure (II) Cu(IO3)2 25 °C 1.4×10–7 C, Lange's 10th ed
Oxalat de coure (II) CuC2O4 25 °C 2.87×10–8 C, Lange's 10th ed
Sulfur de coure (II) CuS 18 °C 8.5×10–45 C, Lange's 10th ed
Bromur de coure (I) CuBr 18 °C-20 °C 4.15×10–8 C
Clorur de coure (I) CuCl 18 °C-20 °C 1.02×10–6 C
Hidròxid de coure (I)
(en equilib. con Cu2O + H2O)
Cu(OH) 25 °C 2×10–15 w1
Iodur de coure (I) CuI 18 °C-20 °C 5.06×10–12 C
Sulfur de coure (I) Cu2S 16 °C-18 °C 2×10–47 C, Lange's 10th ed
Tiocianat de coure (I) CuSCN 18 °C 1.64×10–11 C, Lange's 10th ed
Hidròxid de ferro (III) Fe(OH)3 18 °C 1.1×10–36 C, Lange's 10th ed
Carbonat de ferro (II) FeCO3 18 °C-25 °C 2×10–11 P
Hidròxid de ferro (II) Fe(OH)2 18 °C 1.64×10–14 C, Lange's 10th ed
Hidròxid de ferro (II) Fe(OH)2 25 °C 1×10–15; 8.0×10–16 P; w2
Oxalat de ferro (II) FeC2O4 25 °C 2.1×10–7 C, Lange's 10th ed
Sulfur de ferro (II) FeS 18 °C 3.7×10–19 C, Lange's 10th ed
Bromur de plom (II) PbBr2 25 °C 6.3×10–6; 6.60×10–6 P; w1
Carbonat de plom (II) PbCO3 18 °C 3.3×10–14 C, Lange's 10th ed
Cromat de plom (II) PbCrO4 18 °C 1.77×10–14 C, Lange's 10th ed
Clorur de plom (II) PbCl2 25.2 °C 1.0×10–4 Lange's 10th ed
Clorur de plom (II) PbCl2 18 °C-25 °C 1.7×10–5 P
Fluorur de plom (II) PbF2 18 °C 3.2×10–8 C, Lange's 10th ed
Fluorur de plom (II) PbF2 26.6 °C 3.7×10–8 C, Lange's 10th ed
Hidròxid de plom (II) Pb(OH)2 25 °C 1×10–16; 1.43×10–20 P; w1
Iodat de plom (II) Pb(IO3)2 18 °C 1.2×10–13 C, Lange's 10th ed
Iodat de plom (II) Pb(IO3)2 25.8 °C 2.6×10–13 C, Lange's 10th ed
Iodur de plom (II) PbI2 15 °C 7.47×10–9 CRC 44th ed
Iodur de plom (II) PbI2 25 °C 1.39×10–8 CRC 44th ed
Oxalat de plom (II) PbC2O4 18 °C 2.74×10–11 CRC 44th ed, Lange's 10th ed
Sulfat de plom (II) PbSO4 18 °C 1.6×10–8 CRC 44th ed, Lange's 10th ed
Sulfur de plom (II) PbS 18 °C 3.4×10–28 CRC 44th ed, Lange's 10th ed
Carbonat de liti Lange's 10th edi2CO3 25 °C 1.7×10–3 CRC 44th ed, Lange's 10th ed
Fluorur de liti Lange's 10th ediF 25 °C 1.84×10–3 w1
Fosfat de liti Lange's 10th edi3PO4 25° 2.37×10–4 w1
Fosfat d'amoni i magnesi MgNH4PO4 25 °C 2.5×10–13 CRC 44th ed, Lange's 10th ed
Carbonat de magnesi MgCO3 12 °C 2.6×10–5 CRC 44th ed, Lange's 10th ed
Fluorur de magnesi MgF2 18 °C 7.1×10–9 C, Lange's 10th ed
Fluorur de magnesi MgF2 25 °C 6.4×10–9 C, Lange's 10th ed
Hidròxid de magnesi Mg(OH)2 18 °C 1.2×10–11 C, Lange's 10th ed
Oxalat de magnesi MgC2O4 18 °C 8.57×10–5 C, Lange's 10th ed
Carbonat de manganès (II) MnCO3 18 °C-25 °C 9×10–11 P
Hidròxid de manganès (II) Mn(OH)2 18 °C 4×10–14 C, Lange's 10th ed
Sulfur de manganès (rosa) MnS 18 °C 1.4×10–15 C, Lange's 10th ed
Sulfur de manganès (verd) MnS 25 °C 10–22 P
Bromur de mercuri (II) HgBr2 25 °C 8×10–20 Lange's 10th ed
Clorur de mercuri (II) HgCl2 25 °C 2.6×10–15 Lange's 10th ed
Hidròxid de mercuri (II)
(en equilib. amb HgO + H2O)
Hg(OH)2 25 °C 3.6×10–26 w1
Iodur de mercuri (II) HgI2 25 °C 3.2×10–29 Lange's 10th ed
Sulfur de mercuri (II) HgS 18 °C 4×10–53 to 2×10–49 C, Lange's 10th ed
Bromur de mercuri (I) HgBr 25 °C 1.3×10–21 C, Lange's 10th ed
Clorur de mercuri (I) Hg2Cl2 25 °C 2×10–18 C, Lange's 10th ed
Iodur de mercuri (I) HgI 25 °C 1.2×10–28 C, Lange's 10th ed
Sulfat de mercuri (I) Hg2SO4 25 °C 6×10–7; 6.5×10–7 P; w1
Hidròxid de níquel (II) Ni(OH)2 25 °C 5.48×10–16 w1
Sulfur de níquel (II) NiS 18 °C 1.4×10–24 C, Lange's 10th ed
Sulfur de níquel (II) (en la forma menys soluble) NiS 18 °C-25 °C 10–27 P
Sulfur de níquel (II) (en la forma més soluble) NiS 18 °C-25 °C 10–21 P
tartrat àcid de potassi KHC4H4O6 18 °C 3.8×10–4 C, Lange's 10th ed
Perclorat de potassi KClO4 25 °C 1.05×10–2 w1
Periodat de potassi KIO4 25° 3.71×10–4 w1
Acetat de plata AgC2H3O2 16 °C 1.82×10–3 Lange's 10th ed
Bromat de plata AgBrO3 20 °C 3.97×10–5 C, Lange's 10th ed
Bromat de plata AgBrO3 25 °C 5.77×10–5 C, Lange's 10th ed
Bromur de plata AgBr 18 °C 4.1×10–13 C, Lange's 10th ed
Bromur de plata AgBr 25 °C 7.7×10–13 C, Lange's 10th ed
Carbonat de plata Ag2CO3 25 °C 6.15×10–12 C, Lange's 10th ed
Clorur de plata AgCl 4.7 °C 0.21×10–10 C, Lange's 10th ed
Clorur de plata AgCl 9.7 °C 0.37×10–10 Lange's 10th ed
Clorur de plata AgCl 25 °C 1.56×10–10 C, Lange's 10th ed
Clorur de plata AgCl 50 °C 13.2×10–10 C, Lange's 10th ed
Clorur de plata AgCl 100 °C 21.5×10–10 C, Lange's 10th ed
Cromat de plata Ag2CrO4 14.8 °C 1.2×10–12 C, Lange's 10th ed
Cromat de plata Ag2CrO4 25 °C 9×10–12 C, Lange's 10th ed
Cianur de plata Ag2(CN)2 20 °C 2.2×10–12 C, Lange's 10th ed
Dicromat de plata Ag2Cr2O7 25 °C 2×10–7 Lange's 10th ed
Hidròxid de plata AgOH 20 °C 1.52×10–8 C, Lange's 10th ed
Iodat de plata AgIO3 9.4 °C 0.92×10–8 C, Lange's 10th ed
Iodur de plata AgI 13 °C 0.32×10–16 C, Lange's 10th ed
Iodur de plata AgI 25 °C 1.5×10–16 C, Lange's 10th ed
Nitrit de plata AgNO2 25 °C 5.86×10–4 Lange's 10th ed
Oxalat de plata Ag2C2O4 25 °C 1.3×10–11 Lange's 10th ed
Sulfat de plata Ag2SO4 18 °C-25 °C 1.2×10–5 P
Sulfur de plata Ag2S 18 °C 1.6×10–49 C, Lange's 10th ed
Tiocianat de plata AgSCN 18 °C 0.49×10–12 C, Lange's 10th ed
Tiocianat de plata AgSCN 25 °C 1.16×10–12 C, Lange's 10th ed
Carbonat d'estronci SrCO3 25 °C 1.6×10–9 C, Lange's 10th ed
Cromat d'estronc SrCrO4 18 °C-25 °C 3.6×10–5 P
Fluorur d'estronc SrF2 18 °C 2.8×10–9 C, Lange's 10th ed
Oxalat d'estronc SrC2O4 18 °C 5.61×10–8 C, Lange's 10th ed
Sulfat d'estronc SrSO4 2.9 °C 2.77×10–7 C, Lange's 10th ed
Sulfat d'estronc SrSO4 17.4 °C 2.81×10–7 C, Lange's 10th ed
Bromur de tali (I) TlBr 25 °C 4×10–6 Lange's 10th ed
Clorur de tali (I) TlCl 25 °C 2.65×10–4 Lange's 10th ed
Sulfao de tali (I) Tl2SO4 25 °C 3.6×10–4 Lange's 10th ed
Tiocianao de tali (I) TlSCN 25 °C; 2.25×10–4 Lange's 10th ed
Hidròxid d'estany (II) Sn(OH)2 18 °C-25 °C 1×10–26 P
Hidròxid d'estany (II) Sn(OH)2 25 °C 5.45×10–27; 1.4×10–28 w1; w2
Sulfur d'estany (II) SnS 25 °C 10–28 P
Hidròxid de zinc Zn(OH)2 18 °C-20 °C 1.8×10–14 C, Lange's 10th ed
Oxalat de zinc dihidrat ZnC2O4.2H2O 18 °C 1.35×10–9 C, Lange's 10th ed
Sulfur de zinc ZnS 18 °C 1.2×10–23 C, Lange's 10th ed


Referències[modifica | modifica el codi]

Enllaços externs[modifica | modifica el codi]