Genealogia genètica

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

La genealogia genètica és l'ús de la genètica en l'àmbit de la genealogia.[1] Utilitza l'anàlisi de l'ADN per determinar el grau de relació entre dos individus.

Història[modifica]

George Darwin, fill de Charles Darwin, fou el primer en estimar la freqüència dels matrimonis entre cosins germans.

Es pot dir que la investigació de cognoms en genètica es remunta a George Darwin, fill de Charles Darwin. El 1875, George Darwin va estimar la freqüència dels matrimonis entre cosins germans i va calcular la incidència del matrimoni entre persones del mateix cognom (isonímia). Va arribar a una xifra entre el 2,25% i el 4,5% de matrimonis entre cosins a la població de Gran Bretanya, més alta entre les classes altes i baixa entre la població rural general.[2] No va ser fins a la dècada de 1990 a tenir un nou estudi sobre la història familiar, quan el mapa genètic del cromosoma Y permetia rastrejar la seva transmissió de pare a fill a causa del progrés en genòmica.

El doctor Karl Skorecki, un uròleg canadenc d'ascendència jueva asquenazita, estava sorprès pel fet que un col·lega jueu sefardita, cohen com ell, fos físicament molt diferent. La tradició jueva diu que tots els Cohen (i els cognoms que se'n deriven) descendeixen del sacerdot Aaron, germà de Moisès. Karl Skorecki pensava que si realment eren els descendents d'un sol progenitor, haurien d'haver heretat la mateixa quantitat de marcadors genètics i podrien haver mantingut alguns trets comuns.

Per posar a prova aquesta idea, es va posar en contacte amb el professor Michael Hammer de la Universitat d'Arizona, investigador en genètica molecular i pioner en la recerca sobre el cromosoma Y. La publicació de les seves troballes a la revista Nature el 1997 va crear una onada de protesta en cercles científics i religiosos. Un marcador determinat tindria una probabilitat de ser més present en homes jueus descendents de les famílies dels sacerdots que en la resta de la població jueva. Aparentment, una línia comuna s'havia preservat estrictament durant milers d'anys. A més, els resultats van mostrar que les ruptures de la línia masculina (falses paternitats) eren rares.

El primer a provar aquest nou mètode de cerca per als cognoms va ser Bryan Sykes, un biòleg molecular de la Universitat d'Oxford. L'estudi del seu cognom Sykes va obtenir resultats positius amb només quatre marcadors de cromosomes Y provats. Va demostrar que la genètica podria convertir-se en una eina interessant al servei de la genealogia i la història.

L'abril de 2000, l'empresa Family Tree DNA va realitzar les primeres ofertes comercials de proves genètiques per a la genealogia. Va ser la primera vegada que es va verificar una teoria dels cromosomes Y individuals fora d'un estudi universitari. A més, el concepte d'un estudi dels cognoms de Sykes, que havia estat adoptat per diversos investigadors universitaris fora d'Oxford, es va estendre als projectes sobre cognoms (una forma inicial de xarxa social) i aquests esforços van ajudar a difondre aquest nou coneixement a genealogistes innovadors arreu del món.

El 2001, Sykes va escriure el llibre Les set filles d'Eva, en el qual va definir els set grans haplogrups d'ancestres europeus. L'èxit del llibre al públic , juntament amb l'augment de l'accessibilitat de les proves d'ADN per a la genealogia, va generar ràpidament un èxit creixent en la genealogia genètica, especialment en els països anglosaxons, mentre que en altres països eren més reticents i poc freqüents. El 2003, el camp de les proves d'ADN per als cognoms va ser confirmat oficialment per un article de Jobling i Tyler-Smith a Nature Reviews Genetics. La demanda de proves i el nombre d'empreses que n'oferien va augmentar considerablement.

Un altre pas en el reconeixement de la genealogia genètica va ser el Projecte Genogràfic. Es tracta d'un projecte de recerca de 5 anys iniciat el 2005 per National Geographic i IBM, en associació amb la Universitat d'Arizona i Family Tree DNA. Encara que el seu objectiu és principalment antropològic i no genealògic, la venda per del projecte a l'abril de 2010 de més de 350.000 kits de prova per al públic, va permetre provar dotze marcadors STR del cromosoma Y, o bé mutacions en la regió HVR1 de l'ADN mitocondrial. Això ha augmentat el coneixement públic de la genealogia genètica.

El 2011, els laboratoris comercials recomanaven provar almenys 25 marcadors STR, ja que els resultats seran més discriminar i eficients com més marcadors es provin. Una prova de 12 marcadors de STR no sol ser prou discriminatòria per proporcionar conclusions sobre un cognom comunament utilitzat. Els laboratoris genètics com Genebase i Family Tree DNA venen l'opció de provar 67 marcadors del cromosoma Y.

Les vendes d'assaigs anuals de totes les empreses i laboratoris s'estimen en 60 milions de dòlars (2006).

Anàlisi genealògica de l'ADN[modifica]

El genoma humà està format per 23 parells de cromosomes, que es troben al nucli de totes les cèl·lules. Cada parell el conforma un cromosoma provinent del pare i l'altre de la mare, de manera que cada individu rep la meitat exacta del material genètic de cadascun dels seus pares. Els primers 22, numerats de l'1 al 22, són els anomenats cromosomes autosòmics i son fruit de la recombinació aleatòria dels cromosomes dels progenitors. El parell restant és el que determina el sexe de l'individu i està format per un cromosoma X i un cromosoma Y en el cas dels homes o bé per dos cromosomes X en el cas de les dones.

A més de l'ADN genòmic, en els mitocondris hi ha una petita seqüència d'ADN que també té interès genealògic.

Existeixen, doncs, tres tipus principals de proves d'ADN amb finalitats genealògiques: autosòmiques, mitocondrials i del cromosoma Y. Cadascuna d'aquestes proves aporta diferent informació genealògica.

Anàlisi de l'ADN autosòmic[modifica]

Cada progenitor aporta a l'individu un dels dos cromosomes que formen els 22 parells de cromosomes autosòmics. Alhora, cada cromosoma és una recombinació aleatòria del corresponent parell de cromosomes dels progenitors.

Els 22 parells de cromosomes autosòmics són fruit de les successives recombinacions aleatòries que s'han anat produint al llarg de les generacions anteriors. El component principal d'una prova d'ADN autosòmic són les coincidències amb altres individus, ja que es considera que dos individus tenen un avantpassat comú quan comparteixen un segment d'ADN en una regió concreta del genoma amb una longitud superior a un llindar establert per l'empresa d'anàlisi. D'aquesta manera, s'obvien les coincidències degudes a l'atzar. La unitat de segments d'ADN és el centimorgan (cM). Com a referència, el genoma humà complet és d'uns 6500 cM. La majoria de les empreses mostren als clients quants cM comparteixen, i en quants segments. A partir del nombre de segments i de la seva longitud es pot estimar la relació entre els dos individus que, a causa de la naturalesa aleatòria de l'herència d'ADN i per als familiars llunyans, es tracta d'una estimació aproximada. Alguns cosins més llunyans ni tan sols coincideixen.

Els resultats de l'anàlisi del cromosoma X solen incloure's en proves d'ADN autosòmic. Tant els homes com les dones reben un cromosoma X de la seva mare, però només elles reben un segon cromosoma X del seu pare. El cromosoma X té un patró de transmissió especial que pot servir per reduir significativament les possibles línies ancestrals en comparació amb l'ADN autosòmic. Per exemple, una coincidència en el cromosoma X amb un home només pot venir del seu costat matern. Igual que l'ADN autosòmic, l'ADN del cromosoma X experimenta una recombinació aleatòria en cada generació (excepte els cromosomes X del pare als fills que es transmeten sense canvis).

Moltes empreses ofereixen un desglossament percentual per ètnia o regió. En general, el món s'especifica en unes 20-25 regions, i s'indica el percentatge aproximat d'ADN heretat de cadascuna. Això sol fer-se comparant la freqüència de cada marcador d'ADN autosòmic provat a molts grups de població. La fiabilitat d'aquest tipus de prova depèn de la mida de la població comparada, el nombre i valor informatiu dels marcadors analitzats i el grau d'amalgama de la persona analitzada. Anteriorment, les estimacions d'ètnia sovint eren inexactes, però la precisió ha millorat en gran mesura. En general, els resultats a nivell continental són precisos, però les afirmacions més específiques de la prova poden resultar incorrectes. Per exemple, els europeus solen rebre una proporció exagerada d'ascendència escandinava. Les empreses d'anàlisi sovint actualitzen regularment la seva estimació de l'ètnia, canviant l'estimació de l'ètnia d'un individu.

Anàlisi del cromosoma Y[modifica]

Les similituds i diferències entre cromosomes Y permet definir diferents haplogrups i relacionar-los entre ells per tal de construir-ne l'arbre filogenètic

El 23è parell de cromosomes del genoma humà està constituït pels cromosomes sexuals: XY en cas dels homes i XX en el cas de les dones. La presència del cromosoma Y és, doncs, el que determina si l'individu és mascle o femella. La seva transmissió, del pare als fills mascles, es produeix pràcticament sense alteracions, la qual cosa permet traçar el llinatge patern.[3]

Les particularitats de cadascun dels llinatges, des del punt de vista del cromosoma Y, permet agrupar-los en els diferents haplogrups que constitueixen les branques d'un arbre filogenètic. En aquest "arbre genealògic", totes les branques descendeixen d'un mateix home, anomenat Adam cromosòmic i que va viure probablement entre fa 200.000 i 400.000 anys. La majoria d'haplogrups es subdivideixen en subclades. Alguns subclades coneguts van ser fundats en els darrers 1000 anys, la qual cosa s'ajusta a l'era genealògica (vers l'any 1500).[4]

Hi ha dues maneres d'estudiar el cromosoma Y, segons si s'empren marcadors STR o SNP.

Marcadors STR[modifica]

L'anàlisi comparativa del cromosoma Y més comuna és mitjançant els marcadors STR (de l'anglès Short Tandem Repeat), que consisteixen en la repetició d'un patró curt (entre 2 i 6 bases, per exemple GTAT) en una secció concreta del cromosoma, essent el nombre de repeticions d'aquest patró el valor del marcador en qüestió. Les anàlisis típiques comproven entre 12 i 111 marcadors STR, mitjançant l'estudi dels quals es pot fer una estimació de l'haplogrup. Els STR muten amb relativa freqüència, de manera que una comparació entre els resultats de dos individus permet una estimació del parentiu en termes d'anys o generacions.[5]

Marcadors SNP i haplogrups[modifica]

Un polimorfisme de nucleòtids simples (SNP, de l'anglès Single Nucleotid Polymorphism) és el canvi d'un sol nucleòtid en una seqüència d'ADN. Els tests típics de SNP del cromosoma Y analitzen entre 20.000 i 35.000 SNP.[6] L'anàlisi de SNP permet una resolució molt més alta que els STR. Es pot utilitzar per proporcionar informació addicional sobre la relació entre dos individus i per confirmar haplogroups.

Anàlisi de l'ADN mitocondrial[modifica]

L'ADN mitocondrial és el petit cromosoma circular que es troba a l'interior dels mitocondris. A aquests orgànuls que es troben a les cèl·lules sovint se'ls ha descrit com plantes d'energia cel·lular, ja que exerceixen aquesta funció.[7] Els mitocondris, i per tant l'ADN mitocondrial, es transmeten de la mare als fills a través de l'òvul.

L'ADN mitocondrial (ADNmt) és la seqüència d'ADN que es troba als mitocondris, en contraposició a la resta d'ADN que es troba al nucli cel·lular. Consta aproximadament de 16.569 parells de bases, molt per sota dels 3.200 milions de parells de bases del genoma humà. En la major part dels organismes pluricel·lulars, inclosos els humans, la transmissió de l'ADNmt es transmet exclusivament de la mare als fills, i de forma gairebé immutable, de manera que permet traçar l'ascendència per via materna.

Arbre filogenètic dels principals haplogrups mitocondrials

Per convenció, l'ADNmt es divideix en tres regions. Hi ha la regió codificant (00577-16023) i dues regions hípervariables (HVR1 [6024-16569] i HVR2 [00001-00576]). L'anàlisi de les regions hípervariables permet determinar l'haplogrup mitocondrial, tot i que des del punt de vista genealògic, l'estudi de la seqüència completa dóna una major informació. No obstant això, hi ha una certa controvèrsia en el fet que l'anàlisi de la regió codificant pot revelar informació mèdica de l'individu.[8]

De forma anàloga al cas del cromosoma Y, les particularitats de cada seqüència de mtDNA permet agrupar les línies maternes en haplogrups i dibuixar un arbre filogenètic del mtDNA. En aquest cas, les diferents branques convergeixen en una avantpassada comú anomenada Eva mitocondrial.

El genetista humà Bryan Sykes afirma que existeixen set llinatges mitocondrials pels europeus moderns (d'altres investigadors estimen que n'hi ha onze o dotze). Tanmateix, el nombre de llinatges mitocondrials de la humanitat sencera és considerablement més gran.

Distribució geogràfica dels haplogrups d'ADNmt (materns)

 • Europa meridional: J, K
 • Europa septentrional: H, T, U, V, X
 • Orient Pròxim: J, N
 • Àfrica: L, L1, L2, L3, L3
 • Àsia: A, B, C, D, E, F, G
 • Amèrica (nadius americans): A, B, C, D, X

Referències[modifica]

 1. Nieto, Mireia. Nuevas genealogías: ¿cómo abordar el árbol genealógico en el siglo XXI? (en castellà). 1a edició. Barcelona: Tataranietos, 2014, p. 151. ISBN 9788461729562. 
 2. Darwin, George H. «Note on the Marriages of First Cousins». Journal of the Statistical Society of London, 38, 3, setembre 1875, pàg. 344. DOI: 10.2307/2338771.
 3. Bettinger; Wayne, 2016, p. 30.
 4. Bettinger; Wayne, 2016, p. 40.
 5. Bettinger; Wayne, 2016, p. 35.
 6. Bettinger; Wayne, 2016, p. 41.
 7. Siekevitz, Philip «Powerhouse of the cell» (en anglès). Scientific American, 197, 1957, pàg. 131–140. DOI: 10.1038/scientificamerican0757-131 [Consulta: 21 novembre 2017].
 8. Bettinger; Wayne, 2016, p. 50.

Bibliografia[modifica]

Vegeu també[modifica]

Enllaços externs[modifica]