Secretaria General Tècnica del Ministeri d'Hisenda

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Infotaula d'organitzacióSecretaria General Tècnica del Ministeri d'Hisenda
Logotipo del Ministerio de Hacienda.svg
Real Casa de la Aduana (Madrid) 02.jpg
modifica
Història
Creació1976
Governança corporativa
Seu 
Depèn deSubsecretaria d'Hisenda

La Secretaria General Tècnica del Ministeri d'Hisenda d'Espanya és un òrgan d'aquest ministeri que depèn orgànicament de la Subsecretaria d'Hisenda.

Funcions[modifica]

Les funcions de la Secretaria General Tècnica es regulen en l'article 19 del Reial decret 769/2017:[1]

 • La prestació d'assistència tècnica i administrativa al Ministre i altres alts càrrecs del departament.
 • La coordinació dels projectes normatius que promogui el Ministeri i el seguiment del corresponent procediment d'elaboració. L'impuls dels projectes legislatius i reglamentaris del departament i la participació en grups de treball que es constitueixin per a l'anàlisi i elaboració de propostes normatives.
 • La coordinació per a l'elaboració de la proposta del Ministeri a incloure en el Pla Anual Normatiu, la comprovació de l'adequat compliment dels requisits de tramitació normativa prevists en la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern; vetllar pel compliment de les directrius en matèria de la qualitat normativa, i servir com a punt de contacte a l'efecte de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.
 • La realització de totes aquelles actuacions de tramitació i coordinació relatives a la participació del departament en el Consell de Ministres, les Comissions Delegades del Govern i la Comissió General de Secretaris d'Estat i Subsecretaris.
 • El seguiment i informe dels actes i disposicions de les comunitats autònomes que afectin a les competències del Ministeri d'Hisenda d'Espanya; la tramitació de l'informe preceptiu de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses previst en l'article 5 del Reial decret 23/2015, de 23 de gener, en relació amb la creació d'Agrupacions Europees de Cooperació Territorial, així com dels informes que se sol·licitin, si escau, per la Secretaria d'Estat per a les Administracions Territorials en relació amb els projectes de convenis de cooperació transfronterera que pretenguin subscriure les comunitats autònomes i entitats locals; i la coordinació de les actuacions dels diferents òrgans directius del departament relatives al traspàs de funcions i serveis a les comunitats autònomes.
 • El manteniment de les relacions de caràcter general amb altres departaments ministerials, organismes i entitats, que no s'assignin a altres òrgans del ministeri.
 • L'emissió d'informes, en particular els de caràcter preceptiu previstos en el paràgraf quart de l'article 26.5 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, per a l'elaboració dels avantprojectes de llei, els projectes de reial decret legislatiu i els projectes de disposicions reglamentàries.
 • L'emissió d'informes en relació amb les propostes de convenis o acords internacionals, conforme a l'establert en la llei 25/2014, de 27 de novembre, de Tractats i altres Acords internacionals, i en la resta de normativa aplicable. La coordinació i suport de les Conselleries de Finances en l'exterior.
 • La tramitació de l'aprovació prèvia a què es refereix l'article 26.5 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre.
 • La realització d'estudis i informes d'interès general per al departament i les propostes de reforma o millores d'organització, procediments i mètodes de treball del departament.
 • El seguiment i coordinació de les qüestions prejudicials i procediments contenciosos amb la Unió Europea i de la transposició de directives, així com l'exercici, en coordinació amb el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, de la resta de les competències en relació amb la Unió Europea i amb els organismes internacionals i autoritats estrangeres en les matèries pròpies del departament no expressament assignades a altres òrgans directius.
 • La tramitació dels següents procediments, quan la competència per a la seva resolució l'ostenti qualsevol dels òrgans superiors o la Subsecretaria del Departament: recursos administratius ordinaris, d'alçada o potestatiu de reposició, i extraordinari de revisió; requeriments previs regulats en l'article 44 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa; peticions efectuades a l'empara del dret de petició de l'article 29 de la Constitució; així com la tramitació dels procediments de revisió d'actes nuls, declaracions de lesivitat, de responsabilitat patrimonial extracontractual i de conflictes d'atribucions que no puguin ser resolts en l'àmbit d'una mateixa Secretaria d'Estat.
 • Les relacions amb l'Administració de Justícia, incloent la tramitació dels conflictes de jurisdicció.
 • La gestió del programa editorial del departament i la coordinació, impuls i difusió de publicacions. La preparació de compilacions de les disposicions vigents que afectin al ministeri i la proposició de refundicions o revisions editorials de textos legals que es considerin oportunes.
 • L'organització, gestió i manteniment de les biblioteques, arxius del departament i la seva documentació. La gestió i coordinació de la política de gestió de documents electrònics del departament.
 • La prestació del servei d'informació administrativa del departament, sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció general de Tributs en matèria d'informació sobre la interpretació de la normativa tributària. La gestió i manteniment dels comptes en xarxes socials del departament, així com de la informació corresponent al ministeri en els esmentats comptes en xarxes socials i en el Directori Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines DIR3.) La coordinació de les oficines d'assistència en matèria de registres del departament.
 • La gestió i manteniment de continguts del Portal d'Internet, Intranet i Seu Electrònica del Ministeri d'Hisenda d'Espanya, així com de la informació corresponent al departament en els llocs web horitzontals de la Administració, i la coordinació dels portals, seus electròniques i Intranets pertanyents a centres directius i organismes del Ministeri. La representació del Ministeri en els grups de treball vinculats a comunicació i continguts web.
 • L'exercici de la funció d'Unitat d'Informació de Transparència del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, tant referent a la publicitat activa, incloent la coordinació dels continguts que el Ministeri aporta de forma centralitzada per a tota l'Administració General de l'Estat al Portal de Transparència, com en l'impuls i coordinació del dret d'accés en totes les seves fases. En relació amb la funció atribuïda a la Subsecretaria en la lletra k) de l'art. 18 correspon a la Secretaria General Tècnica prestar el suport i proposar actuacions per a l'exercici d'aquesta competència.
 • La coordinació de l'activitat del departament en relació amb la reutilització de la informació pública i de les actuacions en els plans de Govern Obert.
 • La tramitació de l'autorització prèvia dels convenis que atribueix al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'article 50.2.c) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, així com la gestió del Registre Electrònic Estatal d'Òrgans i Instruments de Cooperació, secció corresponent als convenis.
 • La coordinació de la informació econòmico-financera del departament mitjançant la gestió de xarxes internes d'informació i el tractament de la informació a l'efecte de la seva publicació. La direcció i gestió de la Central d'Informació Econòmico-financera de les Administracions Públiques a la qual correspon la captació de dades, tractament de la informació a l'efecte de publicació i, d'acord amb la seva normativa reguladora, de la informació sobre l'activitat econòmico-financera de totes les Administracions Públiques a través del portal web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública mitjançant l'homogeneïtzació dels criteris de publicació de la informació i definint el seu govern per permetre el manteniment actualitzat i complet dels continguts.
 • La captació material de la informació econòmico-financera a subministrar en compliment del previst en l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i la resta de normativa de desenvolupament de l'esmentada llei orgànica.
 • La captació i tabulació de la informació quantitativa sobre els contractes públics, per a la seva remissió a la Secretaria de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, a l'efecte d'executar les obligacions d'informació previstes en la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre contractació Pública.
 • Exercir les competències relatives al delegat de protecció de dades, previstes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 per a l'àmbit del Ministeri, excloent els seus Organismes Públics.

Estructura[modifica]

La Secretaria General Tècnica està integrada per les següents unitats amb nivell orgànic de sotsdirecció general:

 • Subsecretaria General Tècnica.
 • Subdirecció General d'Informes sobre Assumptes Fiscals i Pressupostaris i Relacions Internacionals.
 • Subdirecció General d'Informes sobre Assumptes de Funció Pública.
 • Subdirecció General de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administració de Justícia.
 • Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions.
 • Subdirecció General d'Informació de Transparència i Continguts Web.
 • Subdirecció General de Producció Normativa i Convenis.
 • Subdirecció General de Coordinació de la Informació Economicofinancera.

Secretaris generals tècnics[modifica]

 • Jorge Pipaón Pulido (2016- )
 • David Mellado Ramírez (2012-2016)
 • Francisco Javier González Ruiz (2002-2004)
 • Francisco Uría Fernández (2000-2002)
 • Jesús de Ramón-Laca Cotorruelo (1981-1982)
 • Joaquín Soto Guinda (1979-1981)
 • Antonio Santillana del Barrio (1977-1978)
 • José María Álvarez del Manzano y López del Hierro (1976-1977)

Referències[modifica]

El contingut d'aquest article incorpora material publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, que es troba al domini públic de conformitat al que es disposa en l'article 13 de la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola.

Enllaços externs[modifica]