Unitat Convivencial d'Acció Educativa

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

La Unitat Convivencial d'Acció Educativa (UCAE) neix a Catalunya el 27 de maig del 2010 amb la «Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència[1]».Consisteix en un servei d’integració familiar adreçat a infants i adolescents que, a causa de les seves circumstàncies i/o característiques especials, tenen dificultats per accedir a l’acolliment ordinari, ja que requereixen una atenció més especialitzada.

Les «famílies acollidores»[2] són persones qualificades i amb titulació, formació i experiència relacionades amb l’educació, la infància i l’adolescència. Tenen com a objectiu respondre a la necessitat de trobar perfils amb les capacitats necessàries per acollir a nens i adolescents amb necessitats educatives o cures especials.[3] Un acolliment pot ser d'un mínim de dos infants o adolescents i fins a un màxim de quatre menors tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) [4]. Cada UCAE té, almenys, un professional format (educador social, psicòleg, psiquiatre, entre altres), i, a més, per cada vint-i-cinc menors, s’hi troba un educador social que dóna suport. Aquest, és un servei que encara està en procés d'implantació. Es poden trobar, entre d'altres, dos tipus d’acolliment: el simple[5] i el permanent.[6]

Història[modifica]

La Unitat Convivencial d'Acció Educativa va sortir de la necessitat de trobar famílies per aquells infants que els hi és difícil trobar una família convencional i que haurien d'estar en un Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE). La primera llei que es va aprovar a Catalunya referent a l'acolliment familiar va ser la Llei 11/1985, el 13 de juny[7], de protecció de menors.

Anys després, a causa de la Llei 21/1987 de l'11 de novembre[8], es van modificar determinats articles del Codi Civil en l'àmbit d'adopció, acolliment familiar i altres formes de protecció.[9] Aquest fet va provocar la creació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, la qual es va modificar per la Llei 8/2002, de 27 de maig[10].

L'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA)[11], va dur a terme el 2009 una prova pilot d'acolliment familiar professionalitzat en Unitat Convivencial d' Acció Educativa a Catalunya amb l'objectiu de definir un model del projecte. Van arribar a la conclusió de què la problemàtica era trobar les persones idònies que tinguessin els requisits per poder ser acollidor/a. Però no va ser fins al 27 maig de 2010 que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei dels Drets i Oportunitats de la Infància i l'Adolescència, la Llei 14/2010, del 27 de maig[12].

"El que perseguim és que aquesta modalitat d’acolliment sigui una eina de treball que possibiliti millorar la nostra tasca, que ens permeti donar una atenció de més qualitat als nostres infants i adolescents, i que ens ajudi a donar compliment al dret que tot infant té a viure i créixer en una família."

Imma Pérez i Rovira, Cap de l’Assessoria Jurídica del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Família d'acolliment[modifica]

Malauradament, hi ha molts infants i adolescents en risc i en situació de desemparament, ja que la seva família biològica per diverses circumstàncies no es poden fer càrrec d’ells o no els hi poden prestar una bona atenció. A conseqüència d’això, l’Administració pública es fa càrrec d’aquests infants i els hi busca una família on poder rebre l’atenció que necessiten. Hi ha moltes modalitats de família d’acollida, però des del 2010, va aparèixer la UCAE. El servei d’acolliment familiar que ofereix la UCAE, consisteix en trobar la millor solució [13] davant les diferents situacions en les quals es troben els infants. Com diu l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció, els infants acollits en UCAE són[14]:

 • Nens, nenes i adolescents, de més de set anys fins als divuit, que tenen dificultats per aconseguir una família acollidora ordinària.
 • Infants amb diversitat funcional, discapacitat física, psíquica, intel·lectual o sensorial, malalties cròniques i trastorns de conducta que necessiten necessitats educatives especials.[15]
 • Infants o adolescents que pel seu passat demanen una atenció individualitzada dins d’un entorn familiar.
 • Conjunt de germans per tal de no separar-los i trencar així el vincle afectiu establert.

La família que rep un infant o adolescent, en aquesta modalitat d’acolliment familiar, té l’obligació de mantenir al nen, alimentar-lo, garantir-li una formació, així com també tenir una disponibilitat total per a ell, sempre sota la vigilància, el suport d’un expert i l’ajut de les Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (ICIF). [16] El número de nens i nenes que poden ser acollits per la família són un mínim de dos, i un màxim de quatre. Totes les famílies, siguin persones soles, famílies amb o sense fills, és a dir, que vulguin formar o ampliar la família han de complir uns requisits:

 • Tenir una formació específica relacionada amb l’educació, és a dir, en l’àmbit pedagògic, social i psicològic i ser persones que estiguin disposades a dedicar-se exclusivament als infants acollits.
 • Tenir experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència i formació per la ICIF, a més de la formació continuada de la UCAE.
 • Disposar d’un habitatge amb les condicions adequades i ser empàtic entorn les emocions dels altres.
 • Aptitud de relacionar-se amb els altres i de saber gestionar les emocions amb la finalitat de donar-los suport de la manera més adequada segons les seves necessitats.
 • Ser conscient de la realitat que ens envolta.
 • Capacitat per treballar en equip i col·laborar amb altres professionals, a més de disposar d'un important sentit de la responsabilitat i compromís.

Objectius[modifica]

Els objectius generals que pretén aconseguir la UCAE amb el seus serveis són[17]:

 • Donar a l’infant o l’adolescent un nou entorn familiar el més corrent possible, sense trencar definitivament amb la família progenitora a la qual se li proporciona una ajuda davant la situació de separació del seu fill o filla.
 • Crear un vincle afectiu que permeti a l'infant o l'adolescent desenvolupar les seves capacitats afectives i socials.[18]
 • Augmentar el nombre d’infants i d'adolescents sota la tutela de la Generalitat de Catalunya que tenen dificultats educatives o circumstàncies especials que requereixen una intervenció especialitzada.
 • Potenciar un procés d’identificació i de desenvolupament personal a partir de la presència de figures adultes.

A més, la UCAE té altres objectius més específics que van dirigits als adolescents d'entre 16 i 18 anys.

 • Brindar un acompanyament en el procés educatiu mentre l’infant assoleix una autonomia personal i es transforma en adult.
 • Fomentar una educació completa dels joves respecte a la dimensió laboral i personal i alhora participar en tots els seus processos d'inserció soiolaboral.[19]

Procediment d'adopció en la UCAE[modifica]

Les persones que s’ofereixen per fer un acolliment familiar professionalitzat en UCAE, han de passar per una selecció, valoració i formació prèvia. Aquestes persones, han de presentar a través de la ICIF, una sol·licitud on consti les dades personals i la seva intenció d’acollir a l’infant. A la sol·licitud, cal annexar la següent documentació[20] :

 • Certificat d’antecedents penals[21] on constin totes les persones que viuen en el domicili i també el certificat d'empadronament.
 • Informe mèdic de salut física i psíquica.
 • Còpia de la titulació requerida.
 • Curriculum vitae.

Una vegada presentada la documentació necessària, es fa una consideració tant individual com de la família amb la finalitat de veure les capacitats que tenen per fer l’acolliment segons els articles 61 i 62 del Decret 2/1997, de 27 de maig.[22] Durant aquest temps d’observació i estudi de la família, junt amb les entrevistes de l’estudi psicosocial també s’han de fer entrevistes personals amb cadascun dels professionals per veure la seva trajectòria formativa, professional i ocupacional. Aquestes entrevistes individuals serveixen per:

 • Saber quines són les motivacions i les expectatives que porten a voler acollir un infant.
 • Conèixer el perfil psicosocial per saber així la història familiar i el rol familiar que potser desenvoluparà en el futur.
 • Identificar les capacitats, habilitats, recursos, la manera de resoldre els conflictes que es presentin i l' experiència respecte al tracte dels infants amb dificultats emocionals, intel·lectuals, físiques i sensorials.
 • Conèixer el compromís, la formació i la disponibilitat sobre l’acolliment, així com les seves expectatives de remuneració econòmica.

Una vegada s’han seleccionat les persones acollidores, han de fer un període de formació orientada a l’atenció d’infants o adolescents amb necessitats especials. Després, hauran de continuar amb la formació segons l’evolució dels infants.

Modalitats d’acolliment[modifica]

Drets i deures dels infants[modifica]

Diferències entre la UCAE i l'Acolliment familiar ordinari[modifica]

Referències[modifica]

 1. Ple del Parlament de Catalunya. (2010). Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Extret de: https://www.parlament.cat/document/nom/TL115.pdf
 2. Generalitat de Catalunya. (n.d.). Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Extret de: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/acolliments_i_adopcions/acolliments/
 3. Ainscow, M. (2016). Diversity and Equity: A Global Education Challenge. New Zealand Journal of Educational Studies, 51(2), 143 - 155. doi: 10.1007/s40841-016-0056-x
 4. Generalitat de Catalunya. (2011). Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Extret de: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/el_sistema_catala_de_proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/direccio_general_datencio_a_la_infancia_i_ladolescencia_dgaia/
 5. Acolliments Familiars. (n.d.). Acolliment simple. Extret de: http://www.acollimentfamiliar.org/modalitat-simple.php
 6. Acolliments Familiars. (n.d.). Acolliment Permanent. Extret de: http://www.acollimentfamiliar.org/modalitat-permanent.php
 7. Gobierno de España. (1985). Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: Ley 11/1985, de 13 de junio, de protección de Menores. Extret de:  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-16411
 8. Gobierno de España. (1987). Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: Ley 21/1987, 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción. Extret de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-25627
 9. Nelson, L.R. (2017). The Evolving Nature and Process of Foster Family Communication: An Application and Adaptation of the Family Adoption Communication Model. Journal of Family Theory & Review, 9 (3), 336 - 381. doi: 10.1111/jftr.12204
 10. Gobierno de España. (2010). Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: Ley 8/2002, de 27 de mayo, de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, y de regulación de la atención especial a los adolescentes con conductas de alto riesgo social.  Extret de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-11906
 11. Generalitat de Catalunya. (2017). Institut català de l’Acolliment i de l’Adopció. Extret de: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=8908
 12. Gobierno de España. (2010). Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: Ley 14/10, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia. Extret de: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10213&p=20100602&tn=1
 13. Grotevant, H. D. (2017). Current Opinion in Psychology. Adoptive parenting, 15, 71 - 75. doi: 10.1016/j.copsyc.2017.02.020
 14. Acolliments Familiars (n.d.). Acolliment especialitzat o en UCAE. Extret de: http://www.acollimentfamiliar.org/modalitat-especialitzat-ucae.php
 15. Zurbriggen, C., L., A., Venetz, M., Hinni, C. (2017). The quality of experience of students with and without special educational needs in everyday life and when relating to peers. European Journal Of Special Needs Education, 33 (2), 205 - 220. doi: 10.1080/08856257.2018.1424777
 16. Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. (2017). Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (ICIF). Extret de: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/acolliments_i_adopcions/acolliments/icif/
 17. Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i Adolescència. (2010). L’acolliment familiar professionalitzat d’infants i adolescents en unitats convivencials d’acció educativa. Extret de: http://www.de0a18.net/pdf/doc_seveis_acolliment_professional.pdf
 18. Santos, M. N., Narciso, I., Vieira, S. S., Roberto, G. S. (2017). Parenting and emotional well-being of adoptive school-aged children: The mediating role of attachment. Children and Youth Services Review, 81, 390-399. doi: 10.1016/j.childyouth.2017.08.026
 19. Gore, E., L. (2016). Adopted and permanently placed children in education: from rainbows to reality. Educational Psychology in Practice, 33 (1), 16 - 30. doi: 10.1080 / 02667363.2016.1217401
 20. Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i Adolescència. (2010). L’acolliment familiar professionalitzat d’infants i adolescents en unitats convivencials d’acció educativa. Extret de: http://www.de0a18.net/pdf/doc_seveis_acolliment_professional.pdf
 21. Ribaudo, J. (2016). Restaurando la seguridad: un enfoque basado en el adjunto al trabajo clínico con un niño pequeño traumatizado. Revista de salud mental infantil, 37 (1), 0-92. doi: 10.1002 / imhj.21549
 22. Generalitat de Catalunya. (1997). Portal Jurídic de Catalunya. Decret 127/1997, de 27 de maig, pel qual es modifica parcialment el Decret 2/1997, de 7 de gener, d'aprovació del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció. Extret de: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=148012&action=fitxa