Infinitiu

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

L'infinitiu és una de les formes nominals o no finites (no personals) del verb; es defineix tradicionalment com un mode.

En llengua catalana les formes nominals inclouen l'infinitiu, el gerundi i el participi passat però en altres llengües aquesta classificació pot no tenir lloc atès que l'infinitiu pot derivar-se i conjugar-se. També existeixen llengües que no tenen infinitiu. A les llengües llatines, l'infinitiu té propietats lèxiques properes al nom i no poden formar una oració simple llevat que estigui dins d'una perífrasi verbal.

En català l'infinitiu deriva del llatí (modus infinitivus) i es caracteritza per una forma sense conjugar. El verb es compon d'una base a la qual se li afegeix un lexema que no indica ni persona, ni gènere. Per aquest motiu se l'anomena no personal.

Introducció[modifica]

Etimologia[modifica]

El nom "infinitiu" procedeix de l'adjectiu llatí īnfīnītīvus que significa "sense límit" i era considerat a voltes un dels "modes" de la gramàtica llatina (entenent "mode" no en el sentit actual de mode, sinó com un terme genèric per a indicar una forma gramatical). Per tant, īnfīnītīvus era la forma abreujada de referir-se al "modus īnfīnītīvus". El nom respon al fet que l'infinitiu no està limitat (i per tant és "sense límit") per diverses categories gramaticals dels verbs en forma personal (en llatí l'infinitiu no expressa manera, persona ni nombre). El terme llatí "īnfīnītīvus" era una traducció del terme gramatical grec ἀπαρέμφατος (scil. κλίσις) (= "aparèmfatos" [scil. "clisis"] és a dir "que no indica res més"), perquè, en mancar d'altres marques morfològiques, l'infinitiu només indica el contingut semàntic del verb.[1] A la gramàtica tradicional catalana, castellana o gallega, seguint una tradició que es remunta a Dionís Traci,[2] a voltes s'incloïa a l'infinitiu dins dels "modes", però aquesta nomenclatura va deixar d'utilitzar-se quan es van perfilar bé els conceptes de mode i modalitat.

Trets genèrics[modifica]

A les llengües flexives, les formes no finites del verb (també anomenades verboides) són les que no estan determinades per algunes de les categories morfològiques característiques dels verbs que poden formar una oració principal, com són principalment les de persona, nombre, manera, temps i aspecte.[3] L'infinitiu és la forma finita que presenta més trets comparables als d'un substantiu, mentre que altres formes finites s'assemblen més a un adjectiu (els participis) o a un adverbi. Per tant, la descripció precisa dels trets sintàctics i morfològics d'un infinitiu varia de llengua a llengua. En català, per exemple, l'infinitiu manca de morfemes de persona, temps, manera, persona o nombre. En portuguès i en gallec, per contra, es pot conjugar amb persona i nombre. Com a substantiu verbal que és, l'infinitiu és una forma apta per a expressar la idea d'una acció com a noció general, sense especificar les circumstàncies de la seua realització particular (com, quan, quina o qui), la qual cosa explica que es trobe en moltes tradicions lexicogràfiques (per exemple en castellà, francès o italià) com a entrada (lema) en el diccionari agrupant totes les seues formes conjugades (altres llengües fan servir altres formes: per exemple, en grec antic se sol usar la primera persona singuler del present d'indicatiu). Per aquesta raó també s'acostuma a trobar a les frases on es diu alguna cosa general sobre aquesta acció. Sintàcticament, l'infinitiu presenta trets característics del verb (admet complements com un verb en forma personal) i d'un substantiu (pot aparèixer a les posicions característiques d'un substantiu, principalment com a subjecte, objecte directe i atribut). En idiomes amb article acostuma admetre'n la determinació. Normalment un infinitiu no pot ser el nucli d'una oració principal.

 • Com a subjecte: Nàixer pobre no hauria de determinar el tipus d'educació que rebem
 • Com a objecte directe: Vull acabar de pintar la paret aquesta mateixa tarda
 • Com a subjecte i atribut: Crèixer és fer-se responsable

L'infinitiu és utilitzat de forma freqüent en locucions verbals.

L'infinitiu a les llengües romàniques[modifica]

L'infinitiu en català[modifica]

En llengua catalana l'infinitiu es forma sense donar nom al verb, és a dir, figura com a lema o entrada als diccionaris. Aquesta característica l'han adoptat també altres llengües romàniques properes geogràficament al català. És el cas del francès o del castellà. En aquestes llengües, com de fet en català també, l'infinitiu indica la conjugació o model ha seguir a l'hora de conjugar el verb en qüestió.[4]

Més concretament, podem classificar els infinitius catalans en tres blocs:

 • verbs acabats en AR (caminar, jugar, cantar, etc)
 • verbs acabats en ER o RE (fondre, pondre, córrer, prémer, etc)
 • verbs acabats en IR (fugir, construir, descobrir, etc)

A diferència, però, del castellà o del francès, el català posseeix una irregularitat a l'infinitiu: el verb "dur" i ''dir''.

L'infinitiu en altres llengües romàniques[modifica]

L'ús en altres llengües romàniques és similar al català, hereu del llatí. En aquesta llengua els infinitius canviaven de veu o de mode i, a més, no anomenaven el verb (el model del qual sorgia de la primera persona del present). També hi havia quatre conjugacions. Les llengües romàniques han simplificat aquest model tot i que el romanès segueix presentant quatre conjugacions.[5]

En llengua francesa:

 • Verbs en -ER (1a conjugació)
 • Verbs en -IR (2a conjugació)
 • Verbs en -IR, -OIR, RE (3a conjugació)

En llengua castellana:

 • Verbs en -AR (1a conjugació)
 • Verbs en -ER (2a conjugació)
 • Verbs en -IR (3a conjugació)

En llengua romanesa:

 • Verbs en -A (1a conjugació)
 • Verbs en -EA (2a conjugació)
 • Verbs en -E (3a conjugació)
 • Verbs en -I, Î (4a conjugació)

En llengua romanx:

 • Verbs en -AR (1a conjugació)
 • Verbs en -AIR (2a conjugació)
 • Verbs en -ER (3a conjugació)
 • Verbs en -IR (4a conjugació)

En llengua occitana:

 • Verbs en -AR (1a conjugació)
 • Verbs en -IR (2a conjugació)
 • Verbs en -RE (3a conjugació)

Quan en els diferents idiomes s'usa l'infinitiu sol ser com a part d'una oració subordinada o com a abstracció, donat el seu caràcter nominal. Una excepció és el portuguès, que admet flexió d'aquesta forma com a verb ple.[6] Així doncs, en portuguès es diferencia:

 • l'Infinitiu Personal
 • l'Inifinitiu Impersonal

L'impersonal correspon al català en tant que no dona nom al verb i també posseeix la seva pròpia flexió (classificació) que ajuda després a conjugar els verbs. Vegem-ne la classificació:

 • verbs en -AR (1a conjugació)
 • verbs en -ER (2a conjugació)
 • verbs en -IR (3a conjugació)

El personal, en canvi, sí permet donar un nom al verb i aquesta forma de flexió es presenta per a la segona persona del singular i a les primera i tercera persona del plural. El seu ús, no obstant, deriva en l'infinitiu i el subjuntiu català en tant que, en portuguès, es pot substituir el Present del Subjuntiu per l'infinitiu personal.

 • É sausável fazermos (impersonal) ginástica duas a três vezes por semana (PT)
 • És saludable fer (personal) gimnàstica dos a tres cops per setmana (CAT)

...i encara,

 • É interessante tocares (impersonal) piano (PT) / É interessante que toques (subjuntiu) piano (PT)
 • És interessant que toquis piano (CAT)

Alhora, en portuguès, com en català, s'admet una irregularitat en l'infinitiu personal (verbs en -AR, -ER, -IR). Si en català l'excepció la presenta el verb dur, en portuguès l'excepció la presenta el verb "pôr" (posar), hereu del verb "poner" en castellà.

D'altra banda, en llengua italiana, l'infinitiu presenta una forma passada (infinito passato) que es forma mitjançant un auxiliar i un participi passat. Tanmateix, com la resta de llengües llatines, l'italià presenta les mateixes derivacions en forma personal:

 • Verbs en -ARE (1a conjugació)
 • Verbs en -ERE (2a conjugació)
 • Verbs en -IRE (3a conjugació)

A grans trets es pot trobar el mateix infinitiu passat italià en castellà, català o portuguès, tot i que no teoritzats. Sent així, es poden distingir dues formes d'infinitiu en la llengua castellana: una de simple i una altra de composta.

 • Infinitiu simple (amar, tèmer, partir, etc)
 • Infinitiu compost (haver estimat, haver acabat, etc)

...amb les seves equivalències,

 • (FR) avoir aimé
 • (ES) haber amado
 • (PT) ter amado

L'infinitiu en llengua hel·lènica[modifica]

En grec antic[modifica]

En grec antic l'infinitiu expressa temps i veu (hi ha infinitius de present activa i mitjana, d'aoristoactiva, mitjana i passiva, etc.) però no expressen manera, persona o nombre. Equivalen sempre a un neutre singular. Poden rebre l'article i ocupen en l'oració totes les posicions característiques d'un substantiu.

En grec modern i les llengües sense infinitiu[modifica]

El grec modern ha perdut l'infinitiu i les seues funcions s'expressen fonamentalment amb la combinació de formes personals i determinades partícules. El cas grec ens permet abordar les llengües que no tenen infinitiu. En efecte, algunes llengües, com l'àrab, estan desproveïdes d'infinitiu i la seva creació passa per girs idiomàtics, no sempre amb equivalents a les altres llengües.

L'infinitiu a les llengües germàniques[modifica]

L'infinitiu en les llengües germàniques té un caràcter proper al romànic, fruit de l'avantpassat comú indoeuropeu. Tot i això, en anglès, per exemple, l'infinitiu es forma a partir de la partícula "to" perquè la manca de flexió a les conjugacions, i en la llengua en general, n'impedeix la formació de verbs flexionats. Així doncs en anglès es diferencia les formes d'infinitiu "completes" (les anomenades full infinitive) que equivalent a l'infinitiu català, i les formes d'infinitiu "bare" que són les quals es fan servir per a conjugar.

En efecte, a les llengües germàniques en general, l'infinitiu és utilitzat tal qual per a conjugar de forma que a la frase "Jo jugo al futbol" el verb jugar (en anglès to play) no es veu alterat: "I play football". Per aquest motiu són llengües que necessiten un aglutinant, en el cas de l'anglès la partícula "to", per a formar l'infinitiu. Aquest mateix procediment es pot trobar en el noruec que afegeix la partícula "å" per a formar l'infinitiu: å gå (anar).

Tornaríem a trobar el mateix procediment en suec tot i alguna flexió. Vegeu-ne la taula de sota:

To Speak (infinitiu) Tala (infinitiu) Parlar
I speak Jag Talar Jo parlo
You speak Du Talar Tu parles
We speak Vi Talar Nosaltres parlem
They speak De Talar Ells o Elles parlen

L'alemany tampoc no actua com a designació o nom del verb, cosa que sí suceeix en anglès, on es considera la forma bàsica perquè no porta cap morfema i serveix d'arrel per a les altres (amb excepció del verb to be). La terminació original de la família era -en o -an, que s'ha conservat en la majoria de llengües que sí que afegeixen desinències a l'infinitiu.

L'infinitiu en altres llengües[modifica]

Llengües artificials[modifica]

En esperanto, l'infinitiu verba es marca afegint una -i a l'arrel de la base. Tot terme és gramaticalment susceptible de donar un o diversos verb s (malgrat que el verb potencial no és obligatòriament utilitzat).

Exemple: granda = gran; grandi = ésser gran; grandiĝi = créixer

En esperanto, l'infinitiu s'utilitza majorment com en francès, en tant que nom verbal i verb de proposició infinitiva.

Llengua hebrea[modifica]

L'hebreu té dos infinitius, l'absolut (similar al català) i el construït, que concorda amb el pronom de persona i s'usa sobretot després de preposició. Aquesta forma entre personal i no personal es pot apreciar en altres idiomes i varietats.

Referències[modifica]

 1. Krisch, T. «Jacob Wackernagel. Lectures on Syntax. With Special Reference to Greek, Latin, and Germanic. Edited by DAVID LANGSLOW.». Kratylos, 58, 1, 2013, pàg. 101–109. DOI: 10.29091/kratylos/2013/1/8. ISSN: 0023-4567.
 2. Morgan, Teresa «J. Lallot: La Grammaire de Denys le Thrace . Pp. 308. Paris: CNRS Editions, 1998. Paper. ISBN 2-271-05591-1.». The Classical Review, 50, 01, 2000-04, pàg. 286. DOI: 10.1017/s0009840x0045002x. ISSN: 0009-840X.
 3. BAUER, LAURIE «Martin Haspelmath, Understanding morphology. London: Arnold New York: Oxford University Press, 2002. Pp. xiii+290.». Journal of Linguistics, 39, 2, 2003-07, pàg. 424–427. DOI: 10.1017/s0022226703242067. ISSN: 0022-2267.
 4. «infinitiu | enciclopèdia.cat» (en català). [Consulta: 17 juliol 2018].
 5. deste.umons.ac.be.
 6. Carla Oliveira, Luísa Coelho. Gramática Aplicada; Português para Estrangeiros (en portuguès). Leya Educação.