Funció exponencial

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

En sentit ampli, una funció exponencial és qualsevol funció del tipus ax, una potenciació on la base a és qualsevol nombre real positiu i l'exponent x és la variable. De manera encara més general, s'anomenen així les funcions múltiples d'aquestes, de la forma kax amb k real (vegeu Creixement exponencial). En llenguatge menys precís, fins i tot es pot anomenar exponencial qualsevol funció formada a partir d'algun dels termes anteriors o que s'hi aproximi. Malgrat tot, el terme funció exponencial gairebé sempre es refereix a la funció exponencial en base e, que és la que tracta aquest article.

La funció exponencial creix lentament per les x negatives, val 1 quan la x és igual a 0, i creix ràpidament per les x positives.

La funció exponencial és una de les funcions més importants de les matemàtiques. Sorgeix en el desenvolupament del càlcul infinitesimal[a] i apareix en una immensa quantitat de fórmules amb nombroses aplicacions en la majoria de branques científiques. El domini de la funció són els nombres reals i es pot estendre també als nombres complexos. Si x és la variable, s'escriu exp(x) o ex, notació aquesta darrera que correspon a la potenciació amb base e, la constant d'Euler, que val aproximadament 2,71828183. Es pot caracteritzar de diverses maneres; és, per exemple, l'única funció que és igual a la seva derivada i que val 1 en el punt 0. És la funció inversa del logaritme natural, de manera que és un element imprescindible a l'hora de resoldre certs problemes.

Com a funció de la variable x real, la gràfica d'ex sempre és positiva (al llarg de l'eix de les x) i creixent (d'esquerra a dreta). Mai arriba a tocar l'eix de les x, tot i que s'hi aproxima tant com es vulgui (això significa que l'eix de les x és un asímptota horitzontal de la gràfica). La funció inversa, el logaritme neperià, ln(x), està definit per tota x positiva.

La funció exponencial es pot definir de manera anàloga en objectes matemàtics diferents als nombres reals i complexos, com en espais de matrius quadrades.

Propietats[modifica]

Utilitzant logaritmes neperians, es poden generalitzar el concepte de funció exponencial. La funció

definida per tot a > 0, i per tot x real, s'anomena la funció exponencial de base a.

Fixeu-vos que l'anterior equació també és vàlida per a = e, ja que

Les funcions exponencials compleixen les següents propietats, per tot a i b reals positius i per tot x i y reals:

Les expressions que contenen fraccions i arrels aritmètiques es poden simplificar utilitzant la notació exponencial perquè:

i per tot a > 0, b real, i n > 1 enter:

Derivades i equacions diferencials[modifica]

La importància de les funcions exponencials en matemàtiques i les ciències ve principalment de les propietats de llurs derivades. En particular,

És a dir, la derivada d'ex és ella mateixa. Aquesta és una propietat única dins de les funcions reals. Altres maneres de dir el mateix són:

 • La pendent de la gràfica al punt x és igual al valor de la funció a x.
 • La funció exponencial és solució de l'equació diferencial .

De fet, moltes equacions diferencials donen lloc a funcions exponencials, com ara l'equació de Schrödinger, l'equació de Laplace i les equacions del moviment harmònic simple.

Per a les funcions exponencials amb altres bases:

Tenim que qualsevol funció exponencial és un múltiple constant de la seva derivada.

Si el grau de creixement o de decreixement d'una variable és proporcional a la seva dimensió llavors podem escriure la variable com el producte d'una constant per la funció exponencial del temps.

A més a més, per qualsevol funció diferenciable f (x), tenim, per la regla de la cadena:

.

Definició formal[modifica]

La funció exponencial ex es pot definir de diverses maneres equivalents fent servir sèries infinites. En particular es pot definir com una sèrie de potències:

o com el límit d'una successió:

En aquestes definicions, significa factorial d'n, i x pot ser un nombre real, un nombre complex, un element d'una àlgebra de Banach o un element d'un cos de nombres p-àdics.

El terme d'error d'aquest límit-l'expressió és descrit per

on, el grau del polinomi (enx) en el terme amb el denominador' nk es 2k.

Valor numèric[modifica]

Per obtenir el valor numèric de la funció exponencial, la sèrie infinita es pot reescriure com:

Aquesta expressió convergeix ràpidament si podem assegurar que x < 1. Per assegurar-ho, podem fer servir la següent identitat.

 • On és la part entera d'
 • on és la part decimal d'
 • Per tant, és sempre més petit que 1 i la suma d' i és .

El valor de la constant ez es pot calcular per endavant multiplicant e per ella mateixa z vegades.

Al pla complex[modifica]

Quan es considera com una funció definida al pla complex, la funció exponencial conserva les propietats importants següents

per a tot z i w.

La funció exponencial pot ser definida com una funció holomorfa en el pla complex de diferents maneres. Alguna d'elles són simples extensions de les fórmules que s'utilitzen per definir-la en el domini dels nombres reals. Específicament la forma més normal de definir-la pel domini de nombres complexos és mitjançant la sèrie de potències, on el valor real x se substitueix per la variable complexa z:

Una funció holomorfa periòdica amb període imaginari , es pot escriure com

on a i b són valors reals. Aquesta fórmula relaciona la funció exponencial amb les funcions trigonomètriques i les funcions hiperbòliques. Així veiem que tota funció elemental excepte els polinomis prové d'una funció exponencial.

Vegeu també la fórmula d'Euler.

Estenent el logaritme a arguments complexos s'obté una funció multivalorada, ln(z), és a dir, per a un element z obtenim una imatge amb més d'un element. Podem definir una potenciació més general:

per a tot z i w complexos, que també és una funció multivalorada. Les propietats exponencials establertes anteriorment es mantenen per a aquesta funció si tenim present que es tracta d'una funció multivalorada.

La funció exponencial transforma una recta del pla complex en una espiral logarítmica del pla complex amb centre a l'origen de coordenades. Si la recta és paral·lela a l'eix real, l'espiral no arriba a tocar-se; i si la recta és paral·lela a l'eix imaginari, l'espiral degenera en un cercle.

Càlcul ez per al complex z[modifica]

Si , on x i y són nombres reals, llavors

Càlcul az on a, z són complex[modifica]

Matrius i àlgebres de Banach[modifica]

La definició de la funció exponencial donada anteriorment també és vàlida per a tota àlgebra de Banach, i en particular per matrius quadrades reals o complexes (en aquest cas la funció és anomenada la matriu exponencial). Tenim que:

és invertible amb inversa
la derivada de en el punt és l'aplicació lineal que envia a .

En el context d'àlgebres de Banach no commutatives, tals com àlgebres de matrius o d'operadors en espais de Banach o de Hilbert, la funció exponencial sovint es considera com una funció amb argument real:

on A és un element fixat de l'àlgebra i t és un nombre real. Aquesta funció té les importants propietats

Exemple d'aplicació de la funció exponencial[modifica]

És possible mesurar la concentració d'alcohol en la sang d'una persona. Investigacions mèdiques recents van demostrar que el risc de tenir un accident automobilístic pot ser representat mitjançant l'equació:

on 'x' és la concentració d'alcohol a la sang i 'k' una constant.

Doble funció exponencial[modifica]

El terme doble funció exponencial conté dos aspectes:

 • una funció amb dues funcions exponencials, amb diferents exponents
 • una funció , que creix molt més ràpidament que una funció exponencial.

Uns exemples de doble funció exponencial podien ser:

 • El Nombre de Fermat, que és generat per la funció
 • El Nombre Doble de Mersenne, que és generat per la funció

Notes[modifica]

 1. L'estudi de la funció exponencial comença amb Leonhard Euler a voltants de 1730.

Bibliografia[modifica]

 • William Dunham, Euler, the Master of us all, MAA (1999) ISBN 0-8835-328-0. pàgs. 17-37.
 • Ahlfors, Lars V. (1953). Complex analysis. McGraw-Hill Book Company, Inc.
 • H.Kneser. Reelle analytische Losungen der Gleichung und verwandter Funktionalgleichungen. Journal fur die reine und angewandte Mathematik, 187 (1950), 56-67.