Nivell de pressió sonora

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

El nivell de pressió sonora determina la intensitat del so que genera una pressió sonora (és a dir, del so que aconsegueix a una persona en un moment donat), es mesura en decibels (dB) i varia entre 0 dB llindar d'audició i 120 dB llindar de dolor.

En acústica, l'amplitud és la quantitat de pressió sonora que exerceix la vibració en el medi elàstic (aire). Així, l’amplitud determinarà la quantitat d’energia que conté un senyal acústic. No s'ha de confondre amplitud amb volum o potència acústica, malgrat que és cert que com més fort se sent un so, major amplitud té, perquè s'exerceix una pressió major sobre el medi.[1]

El valor màxim positiu que pren l’amplitud d’una ona sinusoïdal rep el nom de "pic o cresta". El valor màxim negatiu, "ventre o vall".

El punt on el valor de l’ona s’anul·la al passar del valor positiu al negatiu, o a l’inrevés es coneix com “node”, “zero” o “punt d’equilibri”.

Quan es propaga una ona sonora per l’aire, s’origina una variació de pressió respecte a la pressió atmosfèrica existent. Aquesta variació de pressió és fàcilment mesurable, i, el seu valor es pot representar per una funció d'ona.[2]

L'oïda humana és capaç de detectar variacions de pressió acústica que van dels 2·10-5 Pa als 200 Pa.

L’escala logarítmica[modifica]

Una escala de pressions que l’origen s'iniciï en 2·10-5 Pa i finalitzi en 200 Pa conté un rang tan elevat de valors que resulta totalment inadequada a nivells pràctics. Per això, es fa ser una eina matemàtica, anomenada decibel (dècima part del beli) L’expressió matemàtica genèrica dels decibels és fórmula següent:

.

on

  • P1 és la mitjana quadràtica de la pressió sonora instantània.
  • P0 és la pressió de referència i es pren com a referència 20 μPa.

De l'expressió de decibels es pot deduir que els decibels no són un valor absolut, sinó que es relaciona sempre amb un valor de referència, en el cas de la pressió sonora els 0 dB corresponen a una pressió de 2·10-5 Pa.

El treballar en decibels té els seus inconvenients: No es poden sumar aritmèticament dos o més nivells sonors, s'ha de fer de forma logarítmica. Un altre dels inconvenients és que una petita diferència en el valor de decibels correspon a una diferència important d’energia sonora, ja que estem treballant amb valors exponencials (invers del logaritme). De fet, un augment de 3 dB en el nivell de soroll implica el doble de l’energia que porta l’ona.

L'ús d'escales logarítmiques també té avantatges pràctiques, sobretot perquè evita les operacions de multiplicar i dividir magnituds físiques, ja que si les magnituds estan expressades en decibels, només cal sumar-les o restar-les, segons el cas.

De vegades és necessari saber el valor de pressió sonora màxim en un entorn laboral. Per a saber aquest valor es va definir el nivell pic com el valor de pressió sonora instantani en un ambient concret.[3]

Per a saber el valor pic, no s'ha d'integrar els valors de pressió sonora entre dos temps,si no que l’aparell simplement dóna el valor de pressió sonora més elevat dins el període de mesura que tu li diguis.

El valor pic de pressió sonora també es pot expressar en decibels si s’aplica la fórmula matemàtica de decibels. En aquest cas, en el numerador es posa el valor de pressió sonora més elevat i en el denominador, el valor de pressió de referència, és a dir, 2·10-5 Pa.

La diferència entre el nivell sonor i el nivell de pic s'anomena cresta del soroll i també s'expressa en dB.

Referències[modifica]

Enllaços externs[modifica]