Ajuda:Nom de pàgina

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

La forma bàsica del nom complet de la pàgina es mostra en font gran com a encapçalament de pàgina. Un altre format bàsic és el generat pel sistema com a URL, per aquesta pàgina és «Ajuda:Nom_de_pàgina» amb ratlles baixes com a separadors. Noms alternatius per a aquesta pàgina (en la majoria de projectes) són ajuda:nom de pàgina, ajuda:Nom de pàgina, Ajuda:nom de pàgina i Ajuda:Nom de pàgina, però no Ajuda:Nom de Pàgina (en negreta es mostren els noms alternatius vàlids a la Viquipèdia). Vegeu a continuació per a més informació.

Terminologia[modifica]

El terme «nom complet de pàgina» inclou el prefix d'espai de noms. El terme «nom de pàgina» és una mica ambigu per a pàgines fora de l'espai de noms principal i pot incloure o no el prefix. Per evitar ambigüitat es pot utilitzar «nom complet de pàgina» i «nom de pàgina sense prefix».

Restriccions[modifica]

Caràcters especials[modifica]

Els caràcters següents (configurats a $wgLegalTitleChars) no s'admeten en títols de pàgina:

# < > [ ] | { }

Tampoc s'admeten els caràcters no imprimibles, amb valors de 0 a 31 en ASCII i el 127 (DEL).

Els motius per rebutjar aquests caràcters són, entre altres:

 • [, ], {, } i | tenen un significat especial en la sintaxi del MediaWiki i es processen abans de determinar el nom de la pàgina. Per exemple, [[{{CURRENTYEAR}}]] apunta a 2023, no a una pàgina anomenada {{CURRENTYEAR}}.

En la configuració per defecte del MediaWiki anterior a la versió 1.8.3., el caràcter + tampoc s'admet en títols de pàgina. En versions posteriors s'admet '+' per defecte. En versions anteriors es por afegir a $wgLegalTitleChars de LocalSettings.php amb

$wgLegalTitleChars .='+';

La barra inversa (\) dóna problemes: depenent d'on s'utilitzi el nom de pàgina es pot convertir o no en una barra inclinada (/).

Vegeu també Viquipèdia:Anomenar pàgines/Restriccions tècniques i la paraula màgica {{DISPLAYTITLE}}.

Barra inclinada (/)[modifica]

Depenent de l'espai de noms i la configuració, una barra inclinada en el nom de pàgina proporciona una funcionalitat especial: vegeu la funció de subpàgina.

Degut a la funció d'enllaçar a una subpàgina, per enllaçar a una pàgina de l'espai principal amb un nom que comenci per «/» és necessari afegir dos punts a l'enllaç, entre «[[» i el nom de pàgina.

Prefixos d'espais de noms[modifica]

La primera part d'un nom de pàgina no pot coincidir amb el nom genèric d'un espai de noms. Per exemple, no és possible el nom «Project: A-Kon» ja que enllaçaria a «Viquipèdia:A-Kon».

Si la primera part d'un nom de pàgina coincideix amb un espai de noms local, aquesta pàgina estarà en l'espai corresponent i l'espai després dels dos punts es treu automàticament. Així, no és possible tenir una pàgina amb aquest nom en l'espai principal. Per exemple, un article sobre el llibre «Ajuda: Manual d'autoajuda» o «Viquipèdia: La enciclopèdia lliure» no estarien en l'espai principal d'articles. Una solució és fer una redirecció substituint els dos punts, o afegir un espai en blanc «&nbsp;» al principi.

Prefixos d'altres projectes o pseudoespais[modifica]

Un nom de pàgina no pot començar amb un prefix que s'utilitzi per referir-se a un altre projecte, inclosos els codis de llengua (p.ex. «en:», vegeu els wikis de Wikimedia), o els pseudoespais «Media:» i «Especial:».

Per exemple, un article sobre l'àlbum "Q: Are We Not Men? A: We Are Devo!" o la pel·lícula Species: The Awakening no poden tenir exactament aquest nom. Quan s'intenta crear-los portarà a Viquidites o Viquiespècies respectivament.

Si s'utilitza el prefix del propi projecte no hi ha consistència: un nom com «ca:a» no es pot utilitzar a ca: (proveu w:ca:a i w:ca:ca:a), en canvi q:Q: Are We Not Men? A: We Are Devo! pot existir a Viquidites.

Llargada màxima[modifica]

La llargada màxima d'un nom de pàgina és de 255 bytes (exclòs el prefix d'espai de noms). Tingueu en compte que els caràcters no ASCII poden ocupar fins a quatre bytes en la codificació UTF-8, per tant el nombre total de caràcters pot ser menor de 255.

Primer caràcter[modifica]

El primer caràcter d'un nom de pàgina no pot ser dos punts (:), espai blanc ( ) o ratlla baixa (_). Una barra inclinada pot donar algunes complicacions, vegeu més amunt. Un signe de tant per cent (%) dóna complicacions perquè depenent del que segueix l'enllaç no funcionarà o s'interpretarà com a codi de caràcter: % i %1 funcionen (encara que poden tenir complicacions), però [[%23]] dóna #, [[%234]] dóna [[%234] i [[%2542]] dóna [[%2542]].

Espais i ratlles baixes[modifica]

En els noms de pàgina un espai en blanc és equivalent a una ratlla baixa. En l'encapçalament de la pàgina es mostra l'espai en blanc mentre que l'URL mostra ratlles baixes.

Majúscules i minúscules[modifica]

En els alfabets amb doble tipografia majúscula i minúscula, com el llatí, grec, ciríl·lic o armeni, és aplicable el que segueix a continuació.

Prefixos d'espais de noms[modifica]

Tots els caràcters dels prefixos d'espais de noms es poden escriu en majúscula o minúscula. La forma presentada en font gran en l'encapçalament, i en l'URL generada pel sistema, és generalment amb majúscula inicial, excepte MediaWiki i les pàgines de discussió (Ajuda Discussió).

Majúscula inicial[modifica]

El primer caràcter d'un nom de pàgina (després del prefix d'espai de noms, si n'hi ha) pot ser en majúscula o minúscula segons el projecte (vegeu mw:Manual:$wgCapitalLinks). En la Viquipèdia [[Ajuda:nom de pàgina]] és equivalent a [[Ajuda:Nom de pàgina]]. En aquest cas la forma estàndard és amb majúscula inicial.

Actualment, en el projectes de Wikimedia el primer caràcter és indistintament majúscula o minúscula, excepte en tots els Viccionaris. Per exemple, compareu wikt:verb i wikt:Verb.

Fixeu-vos que això només és aplicable al primer caràcter del nom de pàgina. Si s'utilitzen pseudoprefixos no definits en el programari, no es convertirà la majúscula inicial i s'interpretaran com a pàgines diferents.

Extensió de tipus de fitxer d'una imatge[modifica]

Fixeu-vos que es distingeixen les majúscules i minúscules en l'extensió de tipus de fitxer. Compareu fitxer:Stop_sign_us.jpg i fitxer:Stop_sign_us.JPG

Espais i ratlles baixes ignorats[modifica]

S'ignoren els espais en blanc i ratlles baixes:

 • al principi i final d'un nom de pàgina complet
 • al final del prefix d'espai de noms, abans dels dos punts
 • després dels dos punts del prefix d'espai de noms
 • espais duplicats consecutius

Alguns es mostren en el nom d'enllaç, per exemple [[___ajuda__ :_ _plantilla_ _]] mostra ___ajuda__ :_ _plantilla_ _ enllaçant a Ajuda:Plantilla.

En canvi, si s'utilitzen dos punts sense un espai de noms no hi ha cap conversió. Per exemple, Manual d'ajuda: Plantilla, Manual d'ajuda : Plantilla i Manual d'ajuda:Plantilla són pàgines diferents perquè «Manual d'ajuda» és un pseudoespai no definit.

Codificació de caràcters[modifica]

Un nom de pàgina no pot tenir codis de caràcters (com %41) perquè automàticament es converteixen en el caràcter corresponent (en aquest cas el caràcter A). [[%41]] es mostra com A. Igualment, %C3%80 es converteix automàticament en el caràcter À. [[%C3%80]] es mostra com À. L'URL de la pàgina és http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80. Es podria discutir si el nom real de la pàgina és %C3%80 o À, però en qualsevol cas no poden ser pàgines diferents amb aquests noms.

Forma estandarditzada[modifica]

La marca d'inclusió d'una pàgina no existent mostra l'enllaç en la forma estandarditzada del noms de pàgina: {{qwsazx}}, {{:qwsazx}}, {{project:qws azx}} mostra Plantilla:Qwsazx, Qwsazx, Viquipèdia:Qws azx; compareu amb enllaços normals Plantilla:qwsazx, qwsazx i Viquipèdia:qws azx. Això funciona com els enllaços conduïts, p.ex. [[Qwsazx|qwsazx]].

En el cas d'enllaços a altres projectes no es detecta l'existència de la pàgina i no es mostra la forma estandarditzada en el text emergent o en la barra d'estat: en:project:qwsazx. Igualment si s'utilitza un enllaç interwiki al propi projecte: ca:project:qwsazx.

Una pàgina de redirecció mostra la forma estandarditzada de la pàgina final: compareu [1] amb [2].

Ordenació alfabètica[modifica]

El programari MediaWiki genera llistes de pàgines, com les categories o algunes pàgines especials (per exemple, Especial:Allpages) i les ordena alfabèticament segons l'ordre Unicode. Així, els primers caràcters ASCII segueixen el següent ordre:

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_'
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
¡¢£¤¥¦§¨©ª«­®¯°±²³´µ•¸¹º»¼½¾¿
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß
àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋ
ŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſ
ǺǻǼǽǾǿ΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐ
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰ
αβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώ

És a dir, en resum:

 1. Signes habituals de puntuació i números
 2. Majúscules
 3. Minúscules
 4. Majúscules amb diacrítics llatins
 5. Minúscules amb diacrítics llatins
 6. Caràcters amb diacrítics no llatins
 7. Altres alfabets no llatins

Conversions de caràcters[modifica]

No hi ha cap funció per simplement convertir espais en ratlles baixes i caràcters especials en codis d'escapada, però hi ha dues funcions que ho poden fer en combinació amb alguna altra cosa: localurl (vegeu Ajuda:Variable) i PAGENAMEE.

Variables PAGENAME i PAGENAMEE[modifica]

La variable {{PAGENAME}} dóna, per a aquesta pàgina, Nom de pàgina. {{PAGENAMEE}} dóna Nom_de_p%C3%A0gina.

Així, en el primer cas s'utilitzen espais en blanc i en el segon ratlles baixes com a l'URL. Igualment, «à» es converteix en el codi d'escapada %C3%A0 (vegeu més amunt), etcètera.

{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}} i {{NAMESPACE}}:{{PAGENAMEE}} donen per a aquesta pàgina «Ajuda:Nom de pàgina» i «Ajuda:Nom_de_p%C3%A0gina», respectivament. Per a una pàgina de l'espai principal, el nom de pàgina té dos punts com a prefix.

Exemple:

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target={{NAMESPACE}}:{{PAGENAMEE}}

dóna

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target=Ajuda:Nom_de_p%C3%A0gina

Dins de localurl, s'ha d'utilitzar {{PAGENAME}} en la primera part (perquè és convertit per localurl), o {{PAGENAMEE}} en la segona part:

 • {{fullurl:Especial:Allpages/{{PAGENAME}}|namespace=12}} dóna aquí:
  • //ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Allpages/Nom_de_p%C3%A0gina&namespace=12
 • {{fullurl:Especial:Allpages|namespace=12&from={{PAGENAMEE}}}} dóna aquí:
  • //ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Allpages&namespace=12&from=Nom_de_p%C3%A0gina

Incorrecte:

 • {{fullurl:Especial:Allpages|namespace=12&from={{PAGENAME}}}} dóna aquí:
  • //ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Allpages&namespace=12&from=Nom de pàgina (enllaç incorrecte)

Vegeu m:Help:ĀāĆćĎďĒēĜĝĤĥĨĩĴĵĹĺŃń and PAGENAMEE per a un exemple de com interaccionen aquestes variables amb caràcters especials.

Vegeu també[modifica]


[modifica] Ajuda específica de la Viquipèdia


Vegeu Viquipèdia:Anomenar pàgines per als criteris sobre com anomenar pàgines a la Viquipèdia en català.