Escola Oficial d'Idiomes

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search
Escola Oficial d'Idiomes de València‎

Les escoles oficials d'idiomes són una xarxa de centres públics no universitaris per l'ensenyament d'idiomes moderns dependents de les conselleries d'educació de cada comunitat autònoma, emmarcades dintre dels centres de règim especial. Espanya és l'únic país de la Unió Europea que disposa d'una institució d'ensenyament públic, que a més atorga títols oficials en acabar els estudis, amb aquesta finalitat.

Les Escoles Oficials d'Idiomes s'enfronten en aquests moments a diversos reptes per a millorar i harmonitzar les seues ensenyaments amb què s'ofereixen en altres institucions europees.

Pla d'estudis[modifica]

A Espanya, els estudis de les Escoles Oficials d'Idiomes (E.O.I.), estan regulats per la LLei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), el Reial Decret 1629/2006 de 29 de desembre pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei Orgànica 2/2006. A Catalunya, el Decret 4/2009 de 13 de gener, estableix una nova regulació de l'organització i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Aquesta normativa deroga l'anterior (el Reial Decret 967/1988, de 2 de setembre (B.O.E. de 10 de setembre, Ordenació de les Ensenyaments corresponents al primer nivell de les Ensenyaments Especialitzats d'Idiomes), pel Reial Decret 1523/1989, d'1 de desembre (B.O.E. de 18 de desembre, Continguts Mínims del primer nivell de les Ensenyaments Especialitzats d'Idiomes Estrangers) i pel Reial Decret 47/1992 (Continguts Mínims del primer nivell de les Llengües Espanyoles). En ells s'establia que els estudis de cada idioma es dividien en dos cicles:

  • Cicle Elemental (3 cursos, de 120 hores de duració mínima cadascun).
  • Cicle Superior (2 cursos, de 120 hores de duració mínima cadascun).

No obstant això, la Llei Orgànica 2/2006 d'Educació ha modificat aquesta situació adaptant l'ensenyament d'idiomes al Marc europeu comú de referència per a les llengües (European Portfolio)

  • Nivell Bàsic: Aquest nivell està compost per dos cursos de 120 hores lectives. El primer curs equival al nivel A1 i el segon al nivell A2 del MECR.
  • Nivell Intermedi: Aquest nivell també està compost per dos cursos de 120 hores lectives cadascun. Una vegada finalitzat el segon curs s'obten un nivell B1 del MECR.
  • Nivell Avançat: També aquest nivell està compost per dos cursos de 120 hores cadascun i correspon al nivell B2 del MECR.

I la Disposició Addicional Primera d'aquesta llei estableix que s'haurà d'aprovar un calendari d'aplicació de la llei que, en un termini de 5 anys extingisca gradualment el pla d'estudis en vigor de les Escoles Oficials d'Idiomes i implante nous currículums adequats a aquesta divisió en tres nivells.

Referències[modifica]

Enllaços externs[modifica]