Associació Catalana de Municipis i Comarques

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
«ACMC» redirigeix aquí. Vegeu-ne altres significats a «Associació de Corredors Motociclistes de Catalunya».
Entrada a l'edifici del carrer València 231, on hi ha les oficines de l'Associació Catalana de Municipis

L’ACM és la principal veu del municipalisme català amb més d’un miler d’associats. Entre els seus principals reptes destaca la defensa i representació del món local davant d’altres administracions supramunicipals. Davant dels constants canvis legislatius que afecten al món local, des de l’ACM s'analitza i assessora als càrrecs electes perquè puguin desenvolupar la seva feina amb les millors garanties. Per aconseguir-ho, és pionera en la formació d’electes i s'ofereix un ampli ventall de recursos per a tots els treballadors públics. Seguint amb la voluntat de facilitar i millorar la tasca als ens locals, es compren de forma agregada serveis per a millorar les condicions econòmiques i administratives. Per tant, s'ofereix als electes i tècnics les eines per a desenvolupar millor a tasca del dia a dia, sempre amb l’objectiu d’oferir serveis de qualitat als ciutadans.

Constituïda a Vic el 3 d'octubre de 1981 té com a principals objectius:

 • Defensar i representar els interessos del món local davant d'altres administracions supramunicipals.
 • Assessorar i donar suport als ens locals.
 • Analitzar i reflexionar acuradament sobre tot el que afecta el món local.

Aquests objectius s'aconsegueixen gràcies a la tasca feta pels diferents departaments de l’ACM.

 • Editar publicacions relacionades amb temàtiques que afecten al món local.
 • Pioners en la formació d'electes i oferiment d'un ampli ventall de recursos per a tots els treballadors públics dels ens locals. 
 • Comprar de forma agregada serveis per a millorar les condicions econòmiques i administratives dels ens locals.

Assemblea, Consell Nacional i Comitè Executiu[modifica | modifica el codi]

L’Assemblea és el màxim òrgan de l’ACM i està format per tots els representants dels ens locals associats. Cada ens local disposa d’un vot exercit per l’alcalde o pel càrrec electe delegat. L’Assemblea es reuneix com a mínim una vegada l’any i els acords de l’Assemblea s’adopten per majoria simple.

El Consell Nacional de l’ACM és l’òrgan de direcció de l’entitat en el període entre assemblees. Està format per un màxim de 100 membres elegits per l’Assemblea així com pels membres del Comitè Executiu. El Consell Nacional es reuneix com a mínim un cop l’any i els acords del ConsellNacional s’adopten per majoria simple.

El Comitè Executiu està integrat per un màxim de 45 membres. En són membres nats el President/a, el President/a del Fòrum Comarcal, el President/a del Fòrum de Joves Electes, els Presidents de les administracions locals supracomarcals, l’Alcalde/essa de la ciutat de Barcelona i el/la Síndic/a de l’Aran. El Comitè es reuneix com a màxim un cop cada tres mesos.

Òrgans de govern[modifica | modifica el codi]

President

El president és elegit per l’Assemblea d’entre els seus membres i li correspon la representació legal de l’ACM. Entre altres funcions, en destaca la de vetllar pel compliment dels acords de l’Assemblea, el Consell Nacional i el Comitè Executiu.

Secretari General

El secretari general de l’ACM, dóna suport tècnic al President en l’exercici de la seva responsabilitat en la planificació, organització i direcció superior de l’Associació.

Fòrum Comarcal[modifica | modifica el codi]

El Fòrum Comarcal és l'òrgan que actualment agrupa les 41 comarques de Catalunya. Representa els interessos dels seus associats davant de l’administració i altres òrgans i institucions públiques i privades, estableix relacions de cooperació i d’altres amb associacions nacionals i internacionals amb finalitats anàlogues, regula les estructures organitzatives pertinents i facilita l’intercanvi d’informació sobre qüestions comarcals.

Funcions[modifica | modifica el codi]

 • Representació a tots els nivells dels interessos de les comarques.
 • Fixació de les directrius d’actuació generals en relació amb els consells comarcals.
 • Promoció i elaboració d’estudis sobre problemes i qüestions comarcals.
 • Qualsevol altra finalitat que afecti directament o indirecta els associat.

President actual[modifica | modifica el codi]

 • Jordi Xargay

Presidents històrics[modifica | modifica el codi]

 • Isabel Brussosa (1993-1996)
 • Ramon Vall (1996-2004)
 • Gonçal Serrate (2004-2008)

Fòrum Joves Electes[modifica | modifica el codi]

Dins de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques el Fòrum de Joves Electes està format per l'agrupació voluntària dels representants electes fins a 35 anys d’edat i les regidores i els regidors de joventut o conselleres i consellers comarcals de joventut de Catalunya. El Fòrum té per finalitat representar, defensar i promoure polítiques de joventut i promoure els interessos generals dels joves electes que pertanyin a ens locals o comarcals associats a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Funcions[modifica | modifica el codi]

 • Coordinació d’actuacions dels joves regidors i dels regidors de joventut.
 • Promoció i elaboració d’estudis sobre problemes i qüestions dels joves regidors i de política juvenil.
 • Qualsevol altra finalitat que afecti directament o indirecta els joves electes.

President actual[modifica | modifica el codi]

 • David Font

Presidents històrics[modifica | modifica el codi]

 • Joan Maria Diu (1997-2003)
 • David Saldoni (2003-2008)
 • Miquel Buch (2008-2012)

Presidents[modifica | modifica el codi]

L’ACM al servei del món local[modifica | modifica el codi]

Serveis Jurídics i Econòmics[modifica | modifica el codi]

El món local viu sotmès a canvis normatius constants. Des de l’Associació Catalana de Municipis es treballa per a detectar els aspectes que poden afectar el desenvolupament diari dels ens locals. S'ofereixen serveis en assessorament i informació jurídica per als ens locals amb el principal repte de mantenir l'esperit de servei i la voluntat d’oferir atenció adequada i de qualitat als seus ciutadans.

Àmbits de treball[modifica | modifica el codi]

 • Suport als tècnics i representants municipals, sobre qüestions jurídiques i econòmiques.
 • Elaboració d’informes jurídics que faciliten la interpretació de la legislació que afecta al món local.
 • Participació en jornades i seminaris de dret local adreçats als càrrecs electes i al personal de l’administració local.
 • Elaboració de notes informatives i d’anàlisi dels canvis legislatius quan afecten a l’administració local.
 • Enviament i elaboració de butlletins que recullen la diversitat de canvis legislatius.
 • Informació relativa a convocatòries de subvencions

Formació[modifica | modifica el codi]

L’ACM té una clara voluntat de servei cap als electes i tècnics del món local. Per aquest motiu, s'ofereix formació que permet fomentar la millora contínua a través de jornades, cursos, tallers i postgraus. En el cas de la formació per a electes, aquesta és desenvolupada per la Fundació Aula d’Alts Estudis Electes.

Accions formatives[modifica | modifica el codi]

L’Administració local està sotmesa a un constant canvi de normatives que afecten la tasca diària dels treballadors de l’administració. Aquest fet obliga a actualitzar els coneixements per a complementar les seves habilitats professionals.

Des de l’ACM es promou i es fa arribar la formació a tots els ajuntaments, consells comarcals i diputacions de Catalunya, donant resposta a les necessitats formatives. La formació té un paper fonamental que permet desenvolupar les competències professionals del personal que integra l’administració local i així millorar els serveis públics.

Pla Agrupat de formació[modifica | modifica el codi]

Amb la finalitat d’obtenir i gestionar eficaçment recursos per a la formació destinada als funcionaris i personal laboral dels ens locals, el 1996 es va constituir el Pla Agrupat, integrat per l’ACM i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dins el marc de AFEDAP (Acord de Formació pel treball de les Administracions Públiques) amb la col·laboració dels consells comarcals de la demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT).

Gabinet d’Estudis[modifica | modifica el codi]

El Gabinet d’Estudis té com a funció detectar noves necessitats del món local. Treballa en l’anàlisi, recerca i plantejament de qüestions relacionades amb la gestió i reptes municipals. També promou i lidera projectes amb la finalitat d’aportar eines als associats de manera que puguin ser més eficients a l’hora de desenvolupar les seves funcions.

Compres agregades[modifica | modifica el codi]

Un dels aspectes més importants que defineix l’ACM és la detecció de necessitats. Fruit d’aquesta detecció, l’ACM treballa per fer de central de compres pels ens locals. Així, es defineixen i executen alternatives i solucions perquè puguin ser una realitat per als ens locals. S'impulsa la compra agregada per als ens locals oferint un estalvi de tràmits administratius i millora econòmica dels serveis. A tall d’exemple, l’ACM duu a terme la compra agregada d’electricitat, gas o cotxes, entre d’altres.

Àmbits de treball[modifica | modifica el codi]

 • Seguiment i anàlisi dels projectes normatius que afecten al món local.
 • Impuls d’una central de compres pels ens locals de Catalunya.
 • Compra agregada de béns i serveis: detecció de necessitats, definició i execució d’alternatives.

Comunicació[modifica | modifica el codi]

Mantenir al corrent de les informacions relacionades amb el món local que afecten als associats és la tasca que desenvolupa el departament de comunicació de l’ACM. Per a fer-ho possible, l’ACM disposa de diferents recursos que faciliten la comunicació interna i externa de l’entitat.

Comunicació interna[modifica | modifica el codi]

Per fer arribar la informació als associats s’elabora una revista mensual amb informació referent a les diferents accions que duu a terme l’entitat. Diàriament s’envien trameses sobre temes específics que puguin ser d’interès pels associats per assegurar que reben la informació amb la màxima immediatesa.

L’ACM disposa també de dos butlletins electrònics per als associats. L’ACM 15 i l’ACM Express, són dos canals de comunicació que permeten aprofundir en aquells aspectes relacionats amb les novetats jurídiques que afecten a l’administració local.

Comunicació externa[modifica | modifica el codi]

La comunicació externa de l’ACM té com a pilar fonamental la pàgina web i les xarxes socials. A la finestra de l’Associació al món, es publiquen les notícies d’actualitat, informacions d’interès, prioritats d’agenda i informació institucional. És un espai on es pot trobar la informació relacionada amb el món local.

L’ACM també manté un constant contacte amb els mitjans de comunicació amb l’objectiu principal defensar el municipalisme i donar suport i dignificar socialment la tasca dels càrrecs electes i tècnics municipals.

Assessorament tècnic als departaments de premsa dels Ajuntaments[modifica | modifica el codi]

L’ACM posa a disposició dels ens locals associats assessorament tècnic a tots els departaments de comunicació per tal de fer més àgil i eficient la difusió de les informacions que afecten a l’ens local.

Comissions[modifica | modifica el codi]

Les comissions són l’àmbit de reflexió sectorial que permet el coneixement a fons dels temes que competen el món local. Els objectius bàsics de les comissions són defensar i promoure el treball dels àmbits d’actuació del món local. L’ACM disposa de 16 comissions que enguany compten amb més de 1.300 càrrecs electes municipals adscrits. Cada comissió s’organitza al voltant del seu president o presidenta, designat pel Comitè Executiu de l’ACM.

Comissions[modifica | modifica el codi]

 • Benestar social i Participació - David Saldoni (Alcalde de Sallent)
 • Cultura i Llengua – Carles Puigdemont (Alcalde de Girona)
 • Ensenyament - Calamanda Vila (Alcaldessa de Cardedeu)
 • Esports - David Mascort (Alcalde de Vilablareix)
 • Funció Pública - Mercè Dalmau (Alcaldessa de Cambrils)
 • Hisendes Locals - Ferran Bel (Alcalde de Tortosa)
 • Igualtat i Nova ciutadania - Montserrat Carreras (Alcaldessa de Cunit)
 • Infraestructures - Marta Felip (Alcaldessa de Figueres)
 • Interior i Seguretat - Fermí Santamaria (Alcalde de Llagostera)
 • Medi Ambient i Sostenibilitat - Ramon Mª Guiu (Alcalde d’Ivars d’Urgell)
 • Municipis de Muntanya - Albert Batalla (Alcalde de La Seu d’Urgell)
 • Petits Municipis - Enric Admetller (Alcalde de Montmaneu)
 • Promoció econòmica i ocupació - Marc Castells (alcalde d'Igualada)
 • Salut - Manel Ferré (Alcalde d'Amposta)
 • Turisme - Montserrat Candini (Alcaldessa de Calella)
 • Urbanisme i Habitatge - Josep Mª Coromines (Alcalde de Olot)

L’ACM també participa en comissions institucionals en representació del món local. L’entitat designa representants en comissions on el seu objectiu és defensar i respectar els interessos dels associats i els seus valors fundacionals. Anualment, prop de 200 càrrecs electes locals de l’ACM representen els interessos el món local català en les més de 500 reunions de diferents comissions institucionals.

Enllaços externs[modifica | modifica el codi]

Coord.: 41° 23′ 29.83″ N, 2° 9′ 42.23″ E / 41.3916194°N,2.1617306°E / 41.3916194; 2.1617306