Sanejament urbà

De Viquipèdia
Proporció de zones urbanitzades amb clavegueram bàsic al món. Situació a l'any 2002

El medi ambient té influència decisiva sobre el benestar i la salut de la població. El sanejament del medi ambient de les grans ciutats, és a dir, el del mitjà urbà on resideix l'home contemporani, és motiu de l'estudi de les instal·lacions sanitàries.

Els beneficis derivats de les obres de sanejament, efectuades a cada país, estan registrats estadísticament mitjançant un notable descens de la taxa de mortalitat amb l'habilitació dels serveis d'aigua potable i els desguassos cloacals.

El Sanejament urbà ha de resoldre el subministrament d'aigua potable a la població; atendre l'evacuació de les aigües servides; les de pluges i l'eliminació de les escombraries. Afronta també la protecció del medi ambient:

  • de l'aire per les emanacions de gasos tòxics, olors, pols i fums;
  • dels cursos d'aigua i altres fonts d'aprovisionament, per descàrregues de líquids domiciliaris i industrials de naturalesa contaminant.

Si bé la més elemental necessitat d'una població en l'actualitat és la provisió d'aigua potable, també té gran importància l'evacuació dels residus domiciliaris. L'eliminació d'aquests residus determina, a la llarga, la necessitat de prendre mesures per evitar la contaminació dels cursos on s'aboquen els líquids cloacals.

Ressenya històrica[modifica]

Els antecedents històrics de l'evacuació de líquids cloacals de les grans poblacions data de molt antic, per exemple: a l'antiga ciutat Índia de Mohenjo-Daro es va construir un complex sistema de sanejament urbà que s'estima va existir entre els anys 2154 i 1864 aC (Morris, 1979), on esmenta "... l'alta qualitat de les instal·lacions sanitàries de Mohenjo-Daro podria ser l'enveja a moltes parts del món actual. Són reflex d'un considerable nivell de vida associat a una supervisió comunal evidentment gelosa de les seves funcions. Les cases de vegades tenien un lavabo en planta baixa o en la planta pis, proveït dels corresponents desguassos i baixants, que al seu torn desembocaven als claveguerons principals... ", a més, s'estima que la ciutat tenia prop de 35.000 habitants. També hi ha obres d'aquest tipus a Bagdad i a Egipte. Les més importants són les grans Cloaca Maxima que encara es conserven en funcionament a la ciutat de Roma i daten del 340 aC.

Lluny de perfeccionar-los, els pobles que els succeïren només van usar procediments inadequats d'evacuació que van perdurar fins a finals del segle xix, amb les conseqüències de grans epidèmies. De nou, el 1805 es construí la primera Cloaca Maxima a Nova York; el 1833 la de París; el 1848 la de Londres i el 1874 a 1905 el sistema de clavegueres de Buenos Aires, per citar-ne alguns.

La infraestructura sanitària o de sanejament: són les obres o instal·lacions que tenen per objecte dotar una població d'aigua potable, allunyar les aigües servides i facilitar l'evacuació de les aigües pluvials.

Classificació[modifica]

Per això, d'acord amb la naturalesa les obres sanitàries es classifiquen en tres grups principals:

  • de provisió d'aigua potable: obres de presa o captació; establiments de potabilització; dipòsits de reserva; dipòsits de distribució; canonades mestres; xarxes de distribució.
  • de desguassos cloacals: xarxes col·lectores; clavegueres màximes; instal·lacions de bombatge; establiments de depuració.
  • de desguàs pluvial: boques de tempesta; conductes pluvials o pluvioductes.

Característiques en zones urbanes i rurals[modifica]

Atenent la diferenciació de les característiques resulta necessari aclarir el concepte sobre xarxes exteriors de distribució d'aigua, de clavegueram i clavegueres.

A les zones urbanes l'abastament d'aigua potable i els desguassos cloacals i pluvials, es brinden per xarxes que s'ubiquen a la via pública, consistents en canalitzacions ubicades sota el nivell de calçades i voreres. Aquestes canalitzacions constitueixen el que es coneix com a xarxes exteriors de distribució d'aigua corrent, desguassos cloacals i de clavegueram, respectivament.

L'aigua corrent se subministra a la xarxa de distribució per mitjà de tancs elevats que actuen de reserva i alhora fan de reguladors de pressió; també per bombatge directe des de cisternes o dipòsits subterranis d'emmagatzemament.

L'evacuació dels líquids sobrants o residuals, a les zones urbanitzades es resol amb xarxes col·lectores, que s'enllacen a canonades de major diàmetre que descarreguen a les clavegueres denominades màximes, o grans emissaris, que condueixen aquests líquids lluny dels poblats a llocs apropiats d'abocament o a les plantes de tractament o depuració.

Anteriorment els líquids pluvials s'eliminaven en forma conjunta amb els cloacals (sistema unitari). En l'actualitat se segueix la pràctica d'efectuar-lo separadament mitjançant una xarxa independent de clavegueram (sistema separatiu).

Les aigües de pluja circulen per les cunetes de les calçades o paviments fins als claveguerons o boques de tempesta, que es connecten als conductes pluvials o pluvioductes, que corren sota el nivell d'aquells i constitueixen el seu curs de desguàs cap als rierols, canals o rius.

En zones rurals i en algunes de suburbanes no es disposa dels serveis esmentats. L'aprovisionament d'aigua es resol, generalment, mitjançant perforacions especials a terra fins a assolir estrats aqüífers. La primera napa o napa freàtica comunament es descarta, per ser freqüent la seva contaminació, utilitzant-se altres de més profundes, anomenades semiemergents, que generalment resulten bacteriològicament aptes per al consum.

On no és possible obtenir aigua subterrània, s'utilitza l'aigua superficial de rius, rierols i llacs, en la mesura que resultin aptes per al consum, ja que de no ser així haurien de ser potabilitzades mitjançant procediments adequats. En altres casos s'utilitza l'aigua de pluges, emprant el primitiu procediment d'emmagatzemar-la en recipients, coneguts com a aljubs o en cisternes.

D'altra banda, l'eliminació de les aigües servides es resol per mitjà de sistemes depuratius especials com per exemple: pous absorbents, amb la interposició, o sense, de cambres sèptiques, rases depuradores, Tancs Imhoff (cambres digestores), sistemes de percolat, "piletes" d'estabilització, entre molts altres sistemes.

Bibliografia[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Sanejament urbà