Vés al contingut

Llista de personatges bíblics

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

El següent article mostra una llista dels personatges amb nom que apareixen en la Torà o Antic Testament.


Índex A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Aaron
germà major de Moisès i primer Summe Sacerdot d'Israel.
Abdon
dotzè jutge d'Israel.
Abel
el segon fill d'Adam.
Abiassaf
un fill de Corè, parent de Moisès que es rebel·là contra ell durant l'Èxode.
Abiatar
summe Sacerdot d'Israel en els temps del Rei David.
Abidà
fill de Madian i net d'Abraham.
Abies de Judà
segon rei de Judà.
Abigail
esposa de David.
Abihú
fill del Summe Sacerdot d'Israel Aaron. Va morir durant una celebració religiosa per haver ofès Jahvè.
Abimael
un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.
Abimèlec
apareixen dos personatges que duen aquest nom:
Abinadab
s'anomenen dos Abinadab a l'Antic Testament
Abiron
Abisag
l'última esposa del Rei David.
Abital
esposa del Rei David a Hebron i mare de Xefatià.
Abner
general en cap de l'exèrcit de Saül i cosí d'ell. Va lluitar per Ixbóixet, fill de Saül, durant la guerra entre Ixbóixet i David pel tron d'Israel fins que va mrir assassinat a traïció.
Abraham
patriarca dels hebreus.
Absalom
fill rebel del Rei David.
Acab
setè rei del Regne d'Israel.
Acan
protagonista negatiu de la presa de Jericó per part de Josuè.
Acaz
dotzè rei de Judà.
Adà
primera dona de Lèmec.
Adà
una hitita que seria la segona esposa d'Esaú.
Adad
rei dels edomites, escollit a la mort d'Huixam. Va vèncer als madianites al camp de Moab; la seva capital s'anomenava Avit.
Adad
últim hereu del Regne d'Edom.
Adam
el primer home.
Adar
escollit vuitè rei dels edomites a la mort de Baal-Hanan. La seva capital s'anomenava Paí, i la seva muller es deia Mehetabel. El seu fill Hadad es va rebel·lar contra Israel i després d'una guerra, el Regne d'Edom va ser ocupat pels hebreus.
Adbeel
fill d'Ismael i net d'Abraham.
Adonies
fill del Rei David.
Adoram
un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.
Agar (muller d'Abraham)
esclava d'Abraham i mare del seu fill Ismael.
Ahazià
Ahià
dos homes de Déu apareixen amb aquest nom:
Ahimèlec
sacerdot d'Israel en temps del rei Saül a la població de Nob. Va acollir David que se n'anava a l'exili per temor a Saül. Poc després, el propi Saül l'assassinà per haver ajudat David.
Ahinóam
segona esposa del Rei David. Es van casar a Jizreel durant l'exili de David. Ja a Hebron, i amb David com a rei de Judà, els va néixer el seu únic fill Amnon.
Ahiram
fill del patriarca Benjamí i, per tant, net del patriarca Jacob.
Aià
fill de Sibon i net de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Aixbel
fill del patriarca Benjamí i, per tant, net del patriarca Jacob
Aixquenaz
net de Jàfet i besnét de Noè.
Alian
fill de Xobal i net de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Almodad
un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber. La tradició diu que va mesurar la terra amb cordes i el fa fundador d'una tribu de la zona d'Aràbia Feliç.
Amalec
fill d'Elifaz i la seva concubina Timnà, per tant, era net d'Esaú i besnet del patriarca Isaac. Els seus descendents formarien la tribu dels amalequites.
Amasies
novè rei de Judà.
Amminadab
avantpassat del Rei David.
Amnon
fill del Rei David que va violar la seva germana Tamar i va morir assassinat pel seu germà Absalom.
Amon
quinzè rei de Judà.
Amram
net del patriarca Leví i pare de Moisès.
Anà
hi ha dos Anà en una mateixa família, segons el Gènesi:
 • Un fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. El seu fill el va anomenar Dixon.
 • Un fill de Sibon i net de Seïr, per tant nebot de l'anterior. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Segons la tradició jueva es tracta de la mateixa persona, fruit de l'incest de son pare Sibon i la seva àvia paterna, la muller de Seïr.

Aram
Aran
dos personatges amb aquest nom Aran apareixen en el Gènesi:
Aran o Haran (hebreu: הָרָן בן-תָּרַח, Haran ben Térah‎; àrab
Haran ibn Tarikh): fill de Tèrah i germà d'Abraham i Nacor. Els seus fills van ser Iscà i Lot i també tingué una filla, Milcà, que va ser muller del seu oncle Nahor. Va morir a Ur dels caldeus en vida del seu pare.[1]
 • Un fill de Dixan i net de Seïr, per tant nebot de l'anterior. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Ard
net del patriarca Benjamí.
Arelí
fill de Gad i net del patriarca Jacob.
Arfaxad
net de Noè.
Arida
segons una llegenda, va ser l'esposa d'Issacar, fill del patriarca Jacob.
Armoní
fill de Saül i de Rispà, que va morir assassinat pels gabaonites.
Arodí
fill de Gad i net del patriarca Jacob.
Asà
tercer rei de Judà.
Aser
vuitè fill del patriarca Jacob i cap de la tribu d'Aser.
Asriel
besnet del patriarca Manassès, fill de Josep.
Assenat
dama egípcia a qui el faraó esposà amb Josep, el fill de Jacob, quan va ser nomenat regent del país del Nil. Se la suposa filla de Putifar. Van tenir dos fills, Manassès i Efraïm.
Assir
un fill de Corè, cosí de Moisès que es rebel·là durant l'Èxode.
Assur
fill de Sem i net de Noè. Fundador del país d'Assíria. Segons el Llibre de Jasher els seus fills es deien Mirus i Mokil, i van ser els ancestres dels assiris i els mesopotamis del nord.
Atalia
setena reina de Judà.
Azarià
desè rei de Judà.
Baal-Hanan
escollit setè rei dels edomites a la mort de Xaül.
Baanà
cap de l'exèrcit d'Ixbóixet.
Baixà
tercer rei del Regne d'Israel.
Basmat
Beerí
un hivita que va ser el pare d'Oholibamà, primera esposa d'Esaú.
Bela
dos personatges duen aquest nom a la Bíblia:
 • Un era el primer rei electe dels edomites, després d'organitzar-se com a regne. La seva capital s'anomenava Dinhaba.
 • L'altre era un fill de Benjamí i, per tant, net del patriarca Jacob.
Benammí[2] (hebreu: עַמּוֹן בן-הָרָן, Ammôn ben Lot‎)
fill de la relació entre Lot i la seva pròpia filla petita, així Lot era el seu pare i el seu avi. Benammí era germà de Moab, i avantpassat dels ammonites.
Benjamí
el més petit dels dotze fills de Jacob i fundador de la tribu de Benjamí.
Bèquer
dos Bèquer apareixen a l'Antic Testament:
Betsabé
cinquena esposa del Rei David.
Betuel
fill de Nahor i pare de Rebeca, esposa d'Isaac.
Bilhà
serventa de la segona esposa de Jacob, Raquel. Va mantenir relacions amb Jacob i va donar a llum a Dan i Neftalí, caps de dues de les tribus d'Israel.
Bilhan
fill d'Ésser i net de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Booz
net de Naasson, el primer cap de la tribu de Judà i avi del Rei David.
Buz
un fill de Nahor, germà d'Abraham, i la seva esposa Mildà, neboda d'Abraham i del seu espòs.
Caín

El fill malvat d'Adam i Eva, que va assassinar el seu germà Abel per enveja.

Cam

Fill de Noè.

Canaan:

Canaan (en hebreu כנען בן-חָם Kənáan ben Hām i en àrab کنعان بن حام Kanān ibn Xam) és el fill primogènit de Cam i, per tant, net de Noè.[3] Noè el va maleir i va dir que els seus descendents fossin esclaus de Jàfet i Sem perquè el seu pare Cam l'havia vist nu mentre estava begut. Els seus fills van ser Sidó i Het, considerats els avantpassats dels cananeus (jebuseus, amorites, guirgaixites, hivites, arquites, sinites, arvadites, semarites, hamatites), els habitants d'un territori que es va anomenar igualment Canaan, que no va tenir unitat política sinó que va estar format per dotzenes de ciutats estats.

Carmí:

Apareixen dos personatges amb aquest nom:

Còrah:

Fill d'Esaú i la dona hivita Oholibamà.

Corè

Un levita oncle de Moisès, que es va rebel·lar contra ell.

Cuix

Primogènit de Cam i net de Noè.

Dalila:

Muller filistea de Samsó, a qui va trair.

Dan

Fill del patriarca Jacob i cap de la tribu de Dan.

Datan

Fill d'Heliab i besnet de Rubèn, patriarca de la tribu de Rubèn. Junt amb el seu germà Abiron i el quehatita Corè es van rebel·lar contra Moisès durant l'Èxode pel desert i foren exterminats.

Dèbora

Quarta jutgessa d'Israel.

Dedan

Al Gènesi apareixen dos personatges anomenats Dedan:

Déu

Segons la Bíblia, és l'ésser superior, no humà, el Creador omnipotent, que representa el sagrat i que és el centre de la religió. També se l'anomena Jahvè o Elohim.

Diclà

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Dina

L'única filla que va tenir el patriarca Jacob.

Dixan

Fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. Els seus fills van ser Us i Aran.

Dixon

Hi ha dos Dixon en una mateixa família, segons el Gènesi:

Segons la tradició jueva es tracta de la mateixa persona, fill de l'incest de son avi matern Seïr amb la seva filla Anà.

Dumà

Fill d'Ismael i net d'Abraham.

Ebal

Apareixen dos personatges al Gènesi que cal no confondre:

Éber

Fill de Xèlah. Va refusar incorporar-se a la construcció de la Torre de Babel i la seva llengua, l'hebreu, no va canviar.

Efà

Fill de Madian i net d'Abraham.

Éfer

Fill de Madian i net d'Abraham.

Efraïm

Fill del patriarca Josep i net del patriarca Jacob. Els seus descendents formarien la tribu d'Efraïm.

Eglà
quarta esposa del Rei David i mare el príncep Itream.
Ehí
fill del patriarca Benjamí i, per tant, net del patriarca Jacob.
Ehud
segon jutge d'Israel.
Eixban
fill de Dixon i net de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Elà
quart rei del Regne d'Israel.
Elam
fill de Sem i net de Noè. Segons el Llibre de Jasher, els seus fills van ser Xuxan, Machul i Harmon.
Elcanà
un fill de Corè, parent de Moisès que es rebel·là durant l'Èxode.
Elcanà
pare del profeta Samuel
Elcon
un hitita que va ser el pare d'Adà, segona esposa d'Esaú i mare d'Elifaz, rei d'Edom.
Eldaà
fill de Madian i net d'Abraham.
Eleazar
tercer fill d'Aaron, successor del seu pare com a Summe Sacerdot d'Israel.
Elí
catorzè jutge d'Israel.
Eliab
primogènit de Jessè i, per tant, germà gran del Rei David. Va ingressar a l'exèrcit del rei d'Israel Saül. Un dia de campanya va rebre la visita del seu germà petit, David, que quan va arribar al campament, va demanar autorització per enfrontar-se al gegant Goliat que atemoria els hebreus. Eliab va presenciar atònit com David va derrotar el filisteu amb una fona i una pedra.
Eliadà
fill natural del Rei David.
Elièzer
segon fill de Moisès. Va visitar el seu pare quan estava acampat al peu del Mont Sinaí. Va tenir un únic fill anomenat Rehabià, que va ser cap d'una família molt nombrosa.
Elièzer
un profeta hebreu, fill de Dodaià, que va profetitzar contra el rei Josafat.
Elifaz
hereu d'Esaú i la hitita Adà al regne d'Edom.
Elifèlet
fill natural del Rei David
Elixà
net de Jàfet i besnet de Noè.
Elixamà
fill natural del Rei David
Elixeba
esposa d'Aaron, primer Summe Sacerdot d'Israel. Era filla d'Amminadab, de la tribu de Judà. Va ser la mare d'Eleazar, Summe Sacerdot d'Israel, Itamar, Nadab i Abihú.
Elixua
fill natural del Rei David
Elon

Apareixen dos Elon a la Bíblia:

Elsafan
net de Quehat i, per tant, cosí-germà de Moisès. Durant l'Èxode, el profeta va designar-lo príncep dels quehatites a la mort d'Amram (Llibre dels Nombres. 3:30) i això va provocar la revelió de Corè, un dels caps quehatites. D'aquesta manera, Corè juntament amb els rubenites Datan i Abiron van reunir 250 membres del Sanedrí per prendre-li el poder al profeta Moisès i convertir-se en la casta regnant (Num. R. xviii. 2; Tan. l.c.; comp. Targ. pseudo-Jonathan, Num. xvi. 2). Jahvè però els va castigar; va esberlar el terra de les seves tendes i tots els conspiradors van morir.
Enoix

Fill de Set i net d'Adam.

Er

Primogènit de Judà i net del patriarca Jacob. Es va casar amb una dona cananea anomenada Tamar però va morir poc després del casament.

Eran

Net del patriarca Efraïm i besnet del patriarca Josep.

Erí

Fill de Gad i net del patriarca Jacob.

Esaú

Primogènit d'Isaac i net d'Abraham. Va vendre els drets de primogenitura al seu germà bessó Jacob a canvi d'un plat de llenties.

Esbon

Fill de Gad i net del patriarca Jacob.

Ésser

Fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. Els seus fills van ser Bilhan, Zaavan i Jaacan.

Eva

La primera dona.

Ezequies

Tretzè rei de Judà.

Fares
Gàham

Fill de Nahor, germà d'Abraham, i la seva concubina Reüma.

Galaad

Únic fill de Maquir i net de Manassès, fill de Josep. Els seus descendents formarien la tribu de Manassès.

Gatam

Fill d'Elifaz, net d'Esaú i besnet del patriarca Isaac.

Gedeó

Cinquè jutge d'Israel.

Goliat

Un gegant filisteu que tenia atemorit tot l'exèrcit israelita en temps del rei d'Israel Saül. Va morir en un duel amb David.

Gómer

Fill de Jàfet i net de Noè.

Guerà

Fill del patriarca Benjamí i, per tant, net del patriarca Jacob.

Guerxom

Fill de Moisès i Siporà.

Guerxon

Primogènit de Leví i, per tant, net del patriarca Jacob

Guèter

Fill d'Aram i besnet de Noè.

Guní

Fill de Neftalí i, per tant, net del patriarca Jacob

Hadad

Dos personatges duen aquest nom:

Haguí

Fill de Gad i net del patriarca Jacob.

Haguit

Concubina del Rei David i mare d'Adonies, l'opositor del Rei Salomó.

Haman

Segons el Llibre d'Ester, Haman era el fill d'Hamedata, descendent d'Agag, un rei Amalaquita. Apareix doncs com un enemic hereditari del poble jueu. Per els jueus, Haman és percebut com l'arquetipus del mal i l'antisemitisme.[6]

Hamran

Fill de Dixon i net de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Hamul

Fill de Peres i net del patriarca Judà.

Hanoc

Hi ha tres Hanoc a la Bíblia:

Hassàrmavet

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Havilà

Apareixen dos personatges amb aquest nom al Gènesi:

 • Un és fill de Cuix i besnet de Noè.
 • L'altre és un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.
Hazó

Fill de Quemuel, nebot d'Abraham.

Hebron

Oncle de Moisès.

Hèfer

Net de Maquir i besnet del patriarca Manassès, fill de Josep.

Hèlec

Net de Maquir i besnet del patriarca Manassès, fill de Josep.

Heliab

Fill de Pal·lú i net del patriarca Rubèn. Va tenir tres fills: Nemuel, Datan i Abiron. Aquests dos últims es rebel·larien contra Moisès i serien exterminats.

Henoc

Pare de Matusalem, la tradició li atribuïa ser l'autor del Llibre d'Henoc.

Hesron

A l'Antic Testament apareixen dues persones amb aquest nom:

Het

Fill de Canaan i besnet de Noè.

Hobab

Fill de Jetró i cunyat de Moisès.

Hoglà

Filla de Selofhad, pertanyent a la tribu de Manassès. Quan el seu pare va morir, com que només havia tingut filles, l'herència havia de passar als esposos. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.

Horí

Fill de Lotan i net de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Huixam

Tercer rei dels edomites. Era descendent de Teman, net d'Esaú, i va ser escollit rei després de la mort de Jobab.

Huixim

Fill únic del patriarca Dan. Els seus descendents van formar la tribu de Dan.

Hul

Fill d'Aram i besnet de Noè.

Hupim

Fill del patriarca Benjamí.

Ibhar
Fill natural del Rei David.
Ibsan
Desè jutge d'Israel.
Idlaf
Fill de Quemuel, nebot d'Abraham.
Ieúix
Fill d'Esaú i la dona hivita Oholibamà.
Ièzer
Net de Maquir i besnet del patriarca Manassès, fill de Josep.
Irad
Net de Caín.
Isaac
Segon fill, però designat hereu, d'Abraham.
Iscà
Filla d'Aran i neboda d'Abraham.
Ishar
Oncle de Moisès. Els seus fills van ser Corè, Nèfeg i Zicrí.
Ismael
Primogènit d'Abraham. Ell i la seva mare Agar (muller d'Abraham) van ser expulsats de la casa del seu pare.
Issacar
Cinquè fill del patriarca Jacob i cap de la tribu d'Issacar.
Itamar
Fill petit d'Aaron, primer Summe Sacerdot d'Israel.
Itran
Fill de Dixon i net de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Itream
Fill del Rei David i la seva quarta esposa Eglà.
Ixbac
Fill d'Abraham, nat de la seva segona esposa Queturà. Quan van ser gran, Abraham el va obligar a abandonar les seves terres i buscar-se una família en terres llunyanes.
Ixbóixet
Fill i successor de Saül com a rei d'Israel.
Jaavan
Fill d'Ésser i net de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Jabal
Fill de Lèmec i Adà.
Jacob
Patriarca i pare dels caps de les dotze tribus d'Israel. Fill d'Isaac i net d'Abraham.
Jàfet
Fill de Noè.
Jafia
Fill natural del Rei David.
Jahleel
Fill del patriarca Zabuló.
Jahseel
Fill del patriarca Neftalí.
Jaïr
Vuitè jutge d'Israel.
Jalam
Fill d'Esaú i la dona hivita Oholibamà.
Jamín
Fill del patriarca Simeó.
Jaquín
Fill del patriarca Simeó.
Javan
Fill de Jàfet i net de Noè.
Jeconies
Dinovè rei de Judà.
Jeftè
Novè jutge d'Israel.
Jehoaix
Dotzè rei del Regne d'Israel.
Jehonatan
Primogènit de Guerxom i net de Moisès. Els seus descendents van ser sacerdots de la tribu de Dan en temps dels jutges d'Israel i fins a la deportació a Babilònia.
Jehoram
Novè rei del Regne d'Israel.
Jehú

Designa dues persones:

Jemuel

Primogènit del patriarca Simeó.

Jèrah

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Jèred

Fill de Mahalalel i net de Quenan.

Jeroboam

Dos reis del Regne d'Israel van dur aquest nom:

Jessè

Pare del Rei David.

Jésser

Fill del patriarca Neftalí.

Jetró

Sogre de Moisès.

Jetur

Fill d'Ismael i net d'Abraham.

Joab

Nebot del Rei David i general en cap del seu exèrcit. A la mort de David, va donar suport a la candidatura del fill gran Adonies enfront de Salomó d'Israel, designat per David.

Joahaz

És el nom d'un rei de Judà (Joahaz de Judà) i d'un del Regne d'Israel (Joahaz d'Israel).

Joaix

Vuitè rei de Judà.

Jobab

Diversos personatges del Gènesi duen aquest nom:

 • Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.
 • El segon rei electe dels edomites, que va ser escollit després de la mort de Bela. Era nat a Bosrà.
Joctan

Segon fill d'Éber.

Jocxan

Quart fill d'Abraham, nat de la seva segona esposa Queturà.

Joiaquim

Divuitè rei de Judà.

Jonatan

Primogènit de Saül, rei d'Israel.

Joquèbed

Mare de Moisès.

Joram

Cinquè rei de Judà.

Josafat

Quart rei de Judà.

Josep

Onzè fill del patriarca Jacob.

Josies

Setzè rei de Judà.

Josuè

Líder d'Israel durant la conquesta de Canaan.

Jotam

Onzè rei de Judà.

Jubal

Fill de Lèmec i Adà.

Judà

Fill del patriarca Jacob i fundador de la tribu de Judà, de la qual en van formar part el Rei David i Jesús de Natzaret.

Laban

Germà de Rebeca, l'esposa d'Isaac, i pare de Raquel i Lia, esposes de Jacob.

Lèmec

Al Gènesi apareixen dos personatges anomenats Lèmec:

Leví

Tercer fill del patriarca Jacob, al qui el seu pare cedí els drets de sacerdoci.

Lia

Primera esposa de Jacob.

Libní

Fill primogènit de Guerxon i net del patriarca Leví. Va ser pare de Livní, pare Jahat, pare de Zimmà, pare de Joah, pare d'Idò, pare de Zèrah, que al seu torn va ser pare de Jeatrai.

Lot

Fill d'Aran i nebot d'Abraham. La seva dona es va convertir en una estàtua de sal en veure la destrucció de Sodoma i Gomorra.

Lotan

Fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. Els seus fills es deien Horí i Omam.

Lud

Fill de Sem i net de Noè.

Maacà

Tres dones s'anomenen Maacà a la Bíblia:

Madai

Fill de Jàfet i net de Noè. Els seus fill van ser els ancestres dels mitanni, els manneus, els medes, els perses, els hindús i els kurds.

Madian

Fill d'Abraham, nat de la seva segona esposa Queturà.

Magog

Fill de Jàfet i net de Noè.

Mahalalel

Fill de Quenan i net d'Enoix.

Mahalat

Esposa d'Esaú i filla d'Ismael.

Mahlà

Filla de Selofhad, pertanyent a la tribu de Manassès. Quan el seu pare va morir, com que només havia tingut filles, l'herència havia de passar als esposos. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.

Mahlí

Fill de Merarí i net del patriarca Leví. Mahlí va ser pare de Libní, pare de Ximí, pare d'Uzà, pare de Ximà, pare d'Haguià, que al seu torn va ser pare d'Assaià. Tots ells van servir com a sacerdots d'Israel.

Maix

Fill d'Aram i besnet de Noè.

Malchuth

Era una cananea que es convertí en la segona esposa d'Ismael, fill d'Abraham. Junt van tenir sis fills (Mixmà, Dumà, Masà, Hadad, Temà, Jetur, Nafix i Quedmà).

Malquixua

Tercer fill del primer rei d'Israel Saül.

Manàhat

Fill de Xobal i net de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Manassès

Apareixen dos Manassès a l'Antic Testament:

Maquir

Fill del patriarca Manassès i una concubina cananea. Era doncs net del patriarca Josep. Maquir es va casar amb una dona anomenada Maacà i va ser pare de: Galaad; una filla, casada amb Hesron, de la tribu de Judà, Gueixur, Aram, Quenat, La seva dona ja tenia un fill en el moment de casar-se amb Maquir que aquest adoptà com a propi; Pèreix.

Masà

Fill d'Ismael i net d'Abraham.

Matusalem

Avi de Noè i el personatge que va morir més vell, amb 969 anys.

Medan

Cinquè fill d'Abraham, nat de la seva segona esposa Queturà.

Mefibóixet

Apareixen dos personatges amb aquest nom:

Mehuiael

Descendent de Caín.

Mèixec

Fill de Jàfet i net de Noè.

Menahem

Setzè rei del Regne d'Israel.

Merab

Filla gran de Saül. Casada amb Adriel, el meholatita. Van tenir cinc fills que David va donar als gabaonites com a sacrifici.

Merarí

Tercer fill del patriarca Leví.

Meribah

Era una egípcia que es convertí en la primera esposa d'Ismael, fill d'Abraham. Junts van tenir cinc fills (Nabaiot, Quedar, Adbeel, Mabsam i Mahalat)

Metuixael

Descendent de Caín.

Mabsam

Fill d'Ismael i net d'Abraham.

Micà

Fill de Mefibóixet i últim hereu de Saül, rei d'Israel.

Mical

Filla petita del rei d'Israel Saül que va ser la primera esposa de David. Quan David va abandonar el palau reial, el seu pare la va fer casar amb un noble anomenat Paltí. Quan David va succeir Saül com a nou rei, Mical li va ser retornada com a esposa. La parella reial va viure a Hebron i a Jerusalem, on Mical va morir sense haver tingut descendència.

Milcà

Apareixen dues dones amb aquest nom a l'Antic Testament:

 • L'una és una neboda d'Abraham a qui també s'anomena Mildà.
 • L'altra és una filla de Selofhad, pertanyent a la tribu de Manassès. Quan el seu pare va morir, com que només havia tingut filles, l'herència havia de passar als esposos. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.
Mildà
Filla d'Aran, germà d'Abraham, i esposa de Nahor, l'altre germà d'Abraham.
Míriam
Germana de Moisès.
Misraim
Fill de Cam i net de Noè.
Mixael
Net de Quehat i, per tant, cosí-germà de Moisès.
Mixmà
Fill d'Ismael i net d'Abraham.
Mixmí
Fill de Guerxon, net de Leví i besnet del patriarca Jacob.
Mizà
Fill de Reuel i net d'Esaú.
Moab
Fill i alhora net de Lot, ja que va ser fruit de la relació de Lot i la seva pròpia filla gran.
Moisès
El profeta més important; alliberador de l'esclavatge a Egipte i guia del poble d'Israel durant l'Èxode.
Muixí
Fill de Merarí i net del patriarca Leví.
Mupim
Fill del patriarca Benjamí.
Naamà
Filla de Lèmec i Sil·là.
Naaman
Net del patriarca Benjamí.
Naasson
Fill d'Amminadab. Moisès el va nomenar primer cap de la tribu de Judà.
Nabal
Espòs d'Abigail. Era una home groller que es va negar a ajudar David durant el seu exili. La seva dona va implorar als bandolers de David que li salvassin la vida, però va morir al cap de poc d'un atac de cor.
Nadab
Apareixen dos Nadab a la Bíblia:
Nafix
fill d'Ismael i net d'Abraham.
Nàhat
fill de Reuel i net d'Esaú.
Nahor
Al llibre del Gènesi apareixen dos personatges amb aquest nom:
Natan
Apareixen dos personatges que duen aquest nom:
 • Un Natan profeta d'Israel dels temps de David i del Rei Salomó. Natan va reprendre el rei David per haver comès adulteri amb la dona d'un dels seus soldats herois i després fer-lo matar, i li va predir que el fill que havia engendrat amb aquella dona, Betsabé, moriria, com així va ser. El segon fill de la parella va ser Salomó. Natan va indicar-li al Rei David que en una visió, Jahvè li havia dit que no construís cap temple a Déu perquè ho faria un fill seu (en referència a Salomó). Després de la mort del rei, el mateix Natan va coronar rei a Salomó.
 • Un Natan fill natural del Rei David. Segons l'Evangeli de Lluc va ser el pare de Matatà, un ancestre de Jesucrist.
Nabaiot

Primogènit d'Ismael i net d'Abraham.

Nèfeg

Dos personatges són citats amb el nom de Nèfeg:

Neftalí

Fill del patriarca Jacob.

Nemuel

Fill d'Heliab i besnet del patriarca Rubèn. Els seus germans Datan i Abiron es van rebel·lar contra Moisès durant l'Èxode pel desert i van ser exterminats.

Nimrod

Primogènit de Cuix. Va ser el primer cabdill de la Terra.

Noà

Filla de Selofhad, pertanyent a la tribu de Manassès. Quan el seu pare va morir, com que només havia tingut filles, l'herència havia de passar als esposos. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.

Noè

Constructor de l'Arca per salvar-se del Diluvi Universal.

Nun

Pare de Josuè, de la tribu d'Efraïm.

Obal

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Obed

Avi del Rei David.

Ofir

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Ohad

Fill de Simeó i, per tant, net del patriarca Jacob.

Oholibamà

Filla de l'hivita Beerí i esposa d'Esaú, germà del patriarca Jacob. Infantà Jenix, Jalam i Còrah.

Oixea

Últim rei del Regne d'Israel. També és el nom de naixement de Josuè.

Omam

Fill de Lotan i net de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Omar

Fill d'Elifaz, net d'Esaú i besnet del patriarca Isaac.

Omrí

Sisè rei del Regne d'Israel.

Onam

Un fill de Xobal i net de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Onan
Segon fill del patriarca Judà. Es va casar amb la viuda del seu germà gran Er, una cananea anomenada Tamar, però Onan va morir poc després del matrimoni.
Otniel
Primer jutge d'Israel.
Pal·lú:Fill del patriarca Rubèn.
Pècah
Divuitè rei del Regne d'Israel.
Pecahià
Dissetè rei del Regne d'Israel.
Pedaià
Príncep de la Casa de David durant la deportació a Babilònia.
Pèleg
Fill primogènit d'Éber.
Pildaix
Fill de Quemuel, nebot d'Abraham.
Pinhàs
Tercer Summe Sacerdot d'Israel després del seu pare Eleazar, Summe Sacerdot d'Israel i el seu avi Aaron. Pinhàs va ser pare d'Abixua, pare de Buquí, pare d'Uzí, pare de Zerahià, pare de Meraiot, pare d'Azarià, pare d'Amarià, pare d'Ahitub, pare de Sadoc, pare de Xal·lum, pare d'Hilquià, pare d'Azarià, pare de Seraià, que al seu torn va ser pare del profeta Esdres.
Put
Fill de Cam i net de Noè. Els seus fills van ser, segons el Llibre de Jasher, Gebul, Hadan, Benah i Adan.
Putifar
Egipci que va comprar al patriarca Josep.
Quedar
Segon fill d'Ismael i net d'Abraham.
Quedmà
Últim fill d'Ismael i net d'Abraham.
Quehat
Segon fill de Leví i net del patriarca Jacob. Va ser l'avi de Moisès.
Quemuel
Un fill de Nahor amb Milcà i pare d'Aram, Quèssed, Hazó, Pildaix, Idlaf i Betuel.[7]
Quenan
Fill d'Enoix i net de Set.
Quenaz
Fill d'Elifaz, net d'Esaú i besnet del patriarca Isaac. Antecessor dels quenazites, que s'integrarien a la tribu de Judà.
Queran
Fill de Dixon i net de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Quèssed
Fill de Quemuel, nebot d'Abraham.
Queturà
Segona esposa d'Abraham.
Quilab
Fill del Rei David i la seva tercera esposa Abigail.
Rahab
Esposa de Salmon, fill del primer cap de la tribu de Judà.
Ramà
Fill de Cuix i besnet de Noè.
Raquel
Segona esposa de Jacob. Filla de Laban. El seu pare va acollir un fugitiu Jacob que s'amagava del seu germà gran Esaú, que volia assassinar-lo. Jacob s'enamorà de Raquel però, seguint la tradició, Laban el va fer treballar set anys per aconseguir Lia, la filla gran, i després set anys més per a la segona filla, Raquel. Com que no podia quedar-se en estat, pressionà Jacob per mantenir relacions amb la seva serventa Bilhà, que li va donar els seus fills Dan i Neftalí. Finalment la pròpia Raquel va quedar en estat i va donar a llum dos nens: Josep i Benjamí. En el part del darrer no va superar els dolors i va morir.
Rebeca

Esposa d'Isaac, fill d'Abraham i mare dels bessons Esaú i Jacob.

Recab

Nomenat cap de l'exèrcit d'Ixbóixet durant la guerra posterior a la mort de Saül, Recab i Baanà van entrar a la cambra del rei d'Israel mentre feia la migdiada. El van decapitar i es van endur el cap dins una gerra cap a Hebron, on vivia el rei de Judà David. Aquest, en veure-ho, els va fer executar.

Reú

Fill primogènit de Pèleg.

Reuel

Fill d'Esaú i Mahalat.

Reüma

Concubina de Nahor, germà d'Abraham.

Rifat

Net de Jàfet i besnet de Noè.

Rispà

Concubina de Saül amb qui va tenir dos fills: Armoní i Mefibóixet. Després de la mort de Saül, es va casar amb Abner.

Roboam

Primer rei de Judà.

Roix

Fill del patriarca Benjamí i, per tant, net del patriarca Jacob.

Rubèn

Primogènit del patriarca Jacob. Cap de la tribu de Rubèn.

Rut

Protagonista del Llibre de Rut i besàvia del Rei David.

Saba

Hi ha dos personatges que duen aquest nom:

Sabà
Primogènit de Ramà, net de Cuix i besnet de Cam, fill de Noè. El seu germà és Dedan.
Sabtà
Fill de Cuix, net de Cam i besnet de Noè
Sabtecà
Fill de Cuix, net de Cam i besnet de Noè
Salatiel
Príncep hereu de la Casa de David durant la deportació a Babilònia.
Salmon
Fill de Naasson, el primer cap de la tribu de Judà.
Salomó
Rei d'Israel.
Samlà
Escollit cinquè rei dels edomites a la mort d'Adad. Era natural de Masrecà.
Samsó
Tretzè jutge d'Israel.
Samuel (profeta)
Últim jutge d'Israel.
Sara
Esposa d'Abraham.
Saül
Primer rei d'Israel.
Sebà
Fill de Cuix i besnet de Noè
Sedecies
Últim rei de Judà.
Sefó
Fill d'Elifaz, net d'Esaú i besnet del patriarca Isaac.
Sefon
Fill de Gad i net del patriarca Jacob.
Seïr
Un horita que s'assentà al Regne d'Edom d'Esaú, germà de Jacob, i va tenir el títol de duc. Els seus fills van ser: Lotan, Xobal, Sibon, Anà, Dixon, Ésser, Dixan i la seva filla, de nom Timnà en honor d'una filla d'Esaú del mateix nom.
Selofhad
Un membre de la tribu de Manassès, besnet de Maquir. Només va tenir filles i quan ell va morir, l'herència havia de passar als esposos de les filles. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.
Sem
Fill de Noè i avantpassat dels semites.
Sèrah
Era membre de la tribu d'Aser. Ella mostrà a Moisès on estaven dipositades les despulles del patriarca Josep per tal que poguessin ser tretes d'Egipte i enterrades a Nablús, tal com volia Josep.
Sèred
Fill de Zabuló i net del patriarca Jacob.
Serug
Besavi d'Abraham.
Set
Tercer fill d'Adam i Eva.
Sibà
Un criat de Saül que va salvar Mefibóixet, l'hereu al tron, enmig de la guerra entre Ixbóixet i David pel poder a Israel.
Sibon
Fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. Els seus fills es deien Aià i Anà.
Sidó
Fill de Canaan i besnet de Noè.
Sil·là
Segona muller de Lèmec.
Simeó
Segon fill del patriarca Jacob.
Siporà
Esposa de Moisès. Filla d'un sacerdot madianita anomenat Jetró, era la gran de set germanes. Un dia s'estava discutint amb uns pastors forans quan va arribar un egipci que la va defensar; l'home era Moisès, un hebreu d'Egipte. Moisès es va quedar a viure a la casa de Jetró i poc després es va casar amb Siporà i van tenir un fill anomenat Guerxom.

Molts anys després, Siporà i el seu fill van acompanyar Moisès de retorn a Egipte, on van viure en primera persona les deu plagues d'Egipte, l'alliberament dels hebreus i el pas del Mar Roig. Posteriorment, Siporà i Guerxom van tornar a casa de Jetró. Segons l'Èxode, va visitar Moisès mentre estava acampat al peu del Mont Sinaí.

Sitrí

Net de Quehat i, per tant, cosí-germà de Moisès.

Sóhar

Fill de Simeó i, per tant, net del patriarca Jacob.

Tàhaix

Fill de Nahor, germà d'Abraham, i la seva concubina Reüma.

Tàhan

Fill del patriarca Efraïm i net del patriarca Josep.

Tamar

Apareixen tres Tamar a l'Antic Testament:

Tarsís

Net de Jàfet i besnet de Noè.

Tèbah

Fill de Nahor, germà d'Abraham, i la seva concubina Reüma.

Temà

Fill d'Ismael i net d'Abraham.

Teman

Primogènit d'Elifaz i net d'Esaú. Va succeir el seu pare com a rei dels edomites.

Tèrah

Pare d'abraham.

Timnà

Al Gènesi, hi ha una mare i la seva filla que comparteixen nom:

Tiràs

Fill de Jàfet i net de Noè. Els seus fills van ser els ancestres dels tracis, els gots, els juts i els teutons.

Tirsà

Filla de Selofhad, pertanyent a la tribu de Manassès. Quan el seu pare va morir, com que només havia tingut filles, l'herència havia de passar als esposos. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.

Tobies

Personatge del Llibre de Tobies. Fill de Tobit.

Tobit

Personatge del Llibre de Tobies. Pare de Tobies.

Togarmà

Net de Jàfet i besnet de Noè.

Tolà

Setè jutge d'Israel.

Tubal

Fill de Jàfet i net de Noè.

Tubal-Caín

Assassí de Caín.

Uries

Uries l'hitita va ser un d'Els Trenta herois de David i el primer espòs de Betsabé, abans que el rei David el matés per a casar-se amb ella. Una vegada, el rei David va veure una dona a Jerusalem anomenada Betsabé i se'n va enamorar. Va emportar-se-la cap al palau i va jeure amb ella. Poc després Betsabé va dir-li que estava embarassada i que estava casada amb Uries. Aleshores, David el va posar a primera línia de l'exèrcit d'Israel i va donar ordres als altres soldats que s'allunyessin d'ell a la batalla, perquè quedés sol front l'enemic. Uries va morir i així David es va poder casar amb Betsabé. El profeta Natan va reprendre durament a David, explicant-li la paràbola de l'home ric i l'home pobre. Va predir la mort primerenca del fill que esperava.

Us

En el Gènesi es citen tres homes amb aquest nom:

 • Un fill d'Aram i besnet de Noè.
 • El primogènit de Nahor, germà d'Abraham, i la seva esposa Mildà, neboda d'Abraham i del seu espòs.
 • Un fill de Dixan i net de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Uzal

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Uziel

Oncle de Moisès. Els seus fills són Mixael, Elsafan i Sitrí.

Xal·lum

Quinzè rei del Regne d'Israel.

Xamgar

Tercer jutge d'Israel.

Xammà

Fill de Reuel i net d'Esaú.

Xammua

Fill natural del Rei David.

Xaül

En el Gènesi apareixen dos personatges amb aquest nom:

Xefatià

Fill del Rei David i la seva concubina Abital.

Xefí

Un fill de Xobal i net de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Xelà

Tercer fill de Judà i net del patriarca Jacob. El seu germà gran Er es va casar amb una cananea anomenada Tamar però es va morir. Llavors, l'altre germà Onan s'hi va casar però també va morir prematurament. Aleshores, seguint la tradició, Xelà havia de casar-se amb Tamar però el seu pare Judà va al·legar la joventut de Xelà per negar-se a casar-lo amb una dona que creia maleïda. Anys més tard, Xelà apareix com un dels hebreus que van traslladar-se amb Jacob i tota la família a Egipte. Allà va tenir els seus fills:

Aquests eren terrissers i habitaven a Netaïm i Guederà. Vivien prop del rei, ocupats en el seu servei.

Xèlah

Fill d'Arfaxad i besnet de Noè.

Xèlef

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Xemidà

Net de Maquir i besnet del patriarca Manassès, fill de Josep.

Xèquem
Net de Maquir i besnet del patriarca Manassès, fill de Josep.
Xil·lem
Fill de Neftalí i, per tant, net del patriarca Jacob.
Ximà
Tercer fill de Jessè i, per tant, germà gran del Rei David. Va ingressar a l'exèrcit del rei d'Israel Saül. Un dia de campanya rebé la visita del seu germà petit, David, que quan va arribar al campament, va demanar autorització per enfrontar-se al gegant Goliat que atemoria els hebreus. Ximà va presenciar atònit com David va derrotar el filisteu amb una fona i una pedra.
Xobab
Fill natural del Rei David.
Xobal
Fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. Els seus fills foren Alian, Manàhat, Ebal, Xefí i Onam.
Xúah
Fill d'Abraham, nat de la seva esposa Queturà. Quan van ser gran, Abraham el va obligar a abandonar les seves terres i buscar-se un família en terres llunyanes.
Xuní
Fill de Gad i net del patriarca Jacob.
Xutèlah
Fill del patriarca Efraïm.
Zaavan
Fill d'Ésser i net de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Zabdí
Fill únic de Zèrah, net de Judà i besnet del patriarca Jacob. Va néixer a Egipte.
Zabuló

Desè fill del patriarca Jacob. Cap de la tribu de Zabuló.

Zacarià
Catorzè rei del Regne d'Israel.
Zèrah
Hi ha dos Zèrah a l'Antic Testament:
Zabbai

Fill o descendent de Bebai, casat amb un dona estrangera. Esdres el va obligar a repudiar a la seva muller.

Referències

[modifica]
 1. Gènesi (11:10, 26) i (11:27, 29)
 2. Gènesi, capítol dinou,
 3. Gènesi capítol novè
 4. Gènesi capítol desè
 5. Gènesi capítol vint-i-cinquè
 6. biblija.net
 7. Gènesi 22:20-22