Coneixement

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

El coneixement és el conjunt de dades, conceptes i pràctiques al voltant d'una matèria o assumpte, un sinònim de saber. També es pot entendre com les informacions i veritats obtingudes a partir de la realitat o de l'ensenyament d'un mestre. El saber és el conjunt de coneixements que produeixen un pensament continu de records dels coneixements adquirits al llarg del temps.

En el context científic, el coneixement és el resultat de l'aplicació de la raó i el mètode experimental a l'estudi de la realitat. Per a la psicologia, és el contingut de la ment, el que és fruit d'un procés d'aprenentatge i, per tant, inclou també l'experiència vital i les creences; no només les dades empíriques i més o menys objectives. L'epistemologia és la branca de la filosofia que s'ocupa de l'estudi del coneixement: què és i com s'obté. Assumeix que el coneixement s'organitza d'una manera determinada al cervell i aquesta estructura en modifica la percepció i la interacció amb el món.

El coneixement és un terme que pot tenir significats diversos depenent del context, però que de qualsevol manera té una relació amb els conceptes de significat, informació, educació, comunicació, representació, aprenentatge i estímul mental. És diferent a la informació simple. Ambdues es nodreixen d'afirmacions certes, però el coneixement és una forma particular del saber dotada d'una utilitat. D'altra banda, la informació pot existir independentment de qui la fa servir, i quan pot ser, d'alguna manera, preservar-se sobre qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.). El coneixement existeix només en el moment en què existeix una ment en grau de posseir-lo. En efecte, quan s'afirma d'haver explicitat un coneixement, en realitat s'estan preservant les informacions que la componen, juntament amb totes les correlacions que existeixen entre elles, però el coneixement vertader i propi només fa presència d'un usuari que recull aquestes informacions a la pròpia experiència personal. Fonamentalment, el coneixement existeix només quan una hi ha una intel·ligència en condicions per a fer-lo servir.

En filosofia es descriu sovint el coneixement com la informació associada a la intencionalitat. L'estudi del coneixement en filosofia es troba vinculat al de l'epistemologia (que es troba a les tradicions filosòfiques clàssiques i observa el problema a priori del coneixement en sentit universal).

Visió filosòfica clàssica[modifica | modifica el codi]

Article principal: Epistemologia
Definició platònica del coneixement, on les condicions necessàries pel coneixement són la part veritable del conjunt de les creences.

No existeix un acord universal sobre allò que constitueix el coneixement, la certesa i la veritat. Es tracta d'una qüestió encara debatuda pels filòsofs, estudiosos de ciències socials i d'historiadors.

Plató va escriure el diàleg Teetet on centralitza l'estudi el problema del coneixement, encara que en altres diàlegs (especialment Menó i La República) també hi ha importants reflexions sobre el tema. Dels seus diàlegs es deriva una definició difosa en què el coneixement s'expressa com a teoria de les justificacions de la veritat de les conviccions.

A la primera part del Teetet es discuteix i es rebat amb nombrosos arguments la teoria relativista del sofista Protàgores, segons la qual cada opinió (doxa) és veritable per a qui la sosté. Per tant, cal reconèixer que hi ha opinions o creences falses. En l'última part del diàleg es discuteix l'anomenada definició platònica del coneixement (Episteme), segons la qual aquest està constituït per creences o opinions vertaderes i justificades. Aquesta definició tampoc no s'accepta en el propi diàleg, malgrat el qual, històricament ha estat el punt de partida per a pràcticament totes les investigacions ulteriors sobre el tema (fins i tot fins al present). A la La República[1] el coneixement cabal es caracteritza com necessàriament veritable, i com fundat a principis no hipotètics. Aquests principis només es poden aconseguir mitjançant la facultat dialèctica, que ha d'obrir-se pas, com en una batalla, a través de totes les objeccions. En canvi, les arts -com les matemàtiques- parteixen de simples hipòtesis. Per descomptat, la creença i opinió, fins i tot si són veritables, es consideren ignorants de la realitat de les coses i queden relegades a l'àmbit d'allò probable i l'aparent.

Ludwig Wittgenstein ha escrit un tractat (De la certesa) on indaga al voltant del coneixement i la certesa. Una rama d'aquestes observacions és, de manera recurrent, dividit en una rama sencera, anomenada "filosofia de l'acció". El problema principal observat pels filòsofs és el següent: com tenir la certesa que les conviccions humanes constitueixen efectivament un coneixement? Quan és veritable el coneixement?

Tant la certesa com l'evidència són característiques epistèmiques que pertanyen exclusivament a la pròpia convicció. En altres paraules, aquestes no afirmen altra cosa que la convicció és vertadera. És, doncs, necessari recórrer a altres característiques epistèmiques, com la racionalitat o el criteri lògic, per tenir garantia que un cert coneixement és justificat, això és, que correspon a allò vertader: aquesta no deu ser arbitrària, ni casual ni irracional. Aristòtil, per exemple, jutjava erròniament la dita de Protàgores, segons la qual "l'home és la mesura de totes les coses", precisament perquè és contradictori:[2] si fos vertader això que a cada persona sembla cert, el coneixement seria buit del seu sentit racional; conèixer significaria, en canvi, "percebre" o "sentir", independentment de cada criteri objectiu.

Es pot notar com el problema de la divergència en la subjectivitat i objectivitat, en veritat i certesa, que hui en dia és afrontat detalladament dins la teoria de la justificació, es vesteix sense la contraposició sobre els sentits o l'intel·lecte, o darrere de la veritat i l'opinió. Es tracta d'un problema amb el qual es van trobar primer els antics grecs i després els filòsofs successius.

Per a molts autors, la vinculació entre coneixement, veritat i necessitat forma part de tota pretensió de coneixement filosòfic i científic. Tanmateix, a aquesta doctrina s'oposen les postures fal·libilitat, segons les quals la veritat estricta no és una característica essencial del coneixement o la ciència autèntics. El fal·libilisme va ser àmpliament difós per Karl Popper en el segle XX, però es pot reconèixer ja en un autor com René Descartes. Del fal·libilisme i la definició platònica es desprèn que els coneixements són essencialment creences justificades.

La contraposició entre els sentits i l'intel·lecte[modifica | modifica el codi]

A grans línies, en la història de la filosofia occidental són freqüentment contraposades (i de vegades sobreposades) dues línies de pensament: aquelles que consideren el coneixement un producte de la ment i de la indagació introspectiva, i aquelles que segons el coneixement deriva únicament dels sentits: de l'exterior.

Un dels primers filòsofs que van contraposar el coneixement intel·lectual i el sensorial fou Pitàgores, qui feia del nombre i de la saviesa matemàtica l'objecte principal del coneixement. D'aquesta contraposició va sorgir el caràcter ocult del coneixement, que es pensava reservat a un petit cercle d'iniciats, els únics capaços de comprendre la natura intel·lectiva de la realitat. Seguidament també, l'Escola d'Elea, en particular Parmènides, que va avaluar el coneixement sensorial, afirmant de la importància d'un saber deduït exclusivament de la raó. Un saber així resultava, però, poc accessible a la majoria, perquè no era objectiu: del fet d'ésser es pot dir, de fet, que s'és, res més. Als pitagòrics i als altres eleàtics es contraposen les teories atomistes dels seguidors de Demòcrit, segons el qual el coneixement és el fruit dels processos mecànics, això és, de la combinació dels àtoms que col·lidint amb els nostres òrgans sensorials produeixen en nosaltres l'aprenentatge.

Sòcrates[modifica | modifica el codi]

Bust de Sòcrates.

Amb Sòcrates el coneixement adquireix un valor ètic, venint des d'aquest moment reconsiderada com a primer punt de la reflexió individual. Per a Sòcrates, de fet, cada coneixement és en va si no es refereix a la pròpia autoconsciència, a aquella veu de l'ànima dotada de consciència, en gra d'examinar críticament i de desemmascarar el fals saber dels sofistes, les nocions no reflexives d'aquells que creuen saber però en realitat no saben. La veritat sapiència per a una persona, neix doncs, del coneixement de si mateixa; Un coneixement així, però, no és ensenyable, ni es transmet amb paraules, perquè no és una tècnica. El mestre pot només ajudar a l'alumne a partir d'ell mateix.[3]

Plató i els neoplatònics[modifica | modifica el codi]

Plató va seguir els ensenyaments de Pitàgores, Parmènides i Sòcrates, també reavaluant en part l'experiència sensorial. Els sentits, segons Plató, serveixen per revifar en les persones el record de les idees; és a dir, d'aquelles formes universals amb les quals s'ha plasmat el món e que permeten conèixer-lo. Conèixer significa doncs recordar: El coneixement és un procés de reminiscència d'un saber que jeu ja a dins de la nostra ànima, i per això es diu que és "innat". L'innatisme del coneixement és això que més distingeix el platonisme de l'empirisme. Amb Plató, el coneixement és una experiència de valor essencialment ètic, perquè té a veure amb la decisió de l'ànima d'acostar-se a la visió eidètica del despertant-ne el record. Amb el neoplatonisme continua la idea que el vertader coneixement no és aquell que deriva de l'experiència, com vol el sentit comú, però neix d'una major activitat intel·lectual que té com a objectiu les idees espirituals. El coneixement és, per tant, una cosa amagada per a la majoria, als quals els sentits poden falsejar la causes de qualsevol fenomen. També tenen aquesta concepció els corrents neopitagòrics, gnòstics, esotèrics i màgics que arriben a la filosofia renaixentista.

L'aristotelisme[modifica | modifica el codi]

Respecte a Plató, Aristòtil havia revaluat ulteriorment l'experiència sensible, però com el seu predecessor havia mantingut ferma la pressuposició segons la qual, el coneixement neix sobretot del subjecte.[4] Un coneixement que es limiti a rebre les impressions dels sentits, de fet, és passiu; perquè aquest sigui vertader coneixement, cal que l'intel·lecte humà desenvolupe un rol actiu que els consenta anar per damunt de les particularitats transitòries dels subjectes i de recollir l'essència en l'acte. El pas al intel·lecte actiu implica que aquest sigui capaç de pensar en si mateix, això és, que sigui dotat de consciència i llibertat, que és la característica fonamental que distingeix l'home dels altres animals.

Aristòtil distingeix, així, diversos graus del coneixement, al nivell més baix hi ha la sensació, que té com a subjecte entitats particulars, mentre que a nivell més alt hi és la intuïció intel·lectual, capaç d'abstraure l'universal de la realitat empírica. Es mostren a continuació algunes cites il·lustratives segons les quals Aristòtil pretén fundar el coneixement no només es pot obtenir mitjançant l'experiència ni d'un raonament demostratiu; la inducció originada dels sensors no té per ell cap caràcter d'universalitat:

« [...] principi de tot és l'essència: de l'essència, de fet, parteixen els sil·logismes »
— Aristòtil - Metafísica VII, 9, 1034a, 30-31
« Aquell que defineix, aleshores, podrà doncs provar [...] l'essència? [...] no es pot dir que el definir qualsevol cosa consisteixi en desenvolupar una inducció gràcies als casos únics manifestats, establint, això és, que l'objecte en la seua totalitat ha de comportar-se de certa manera [...] Qui desenvolupa una inducció, de fet, no prova que cosa és un objecte, però mostra que això és o no és. En realitat, no es provarà certa l'essència amb la sensació, ni es mostrarà amb un dit [...] a més d'això, sembla que l'essència d'un objecte no pot venir coneguda ni mitjançant una expressió definitòria, ni mitjançant una demostració »
— Aristòtil - Analítics segons II, 7, 92a-92b

Conèixer significa doncs abstraure. Aristòtil fou també el pare de la lògica formal, que es teoritzà en la forma deductiva del sil·logisme. Es precisa, però, que la intuïció restava per ell superior també a aquest últim, perquè en grau de fornir d'aquells principis de partença dels quals el sil·logisme traurà només les conclusions coherents amb les premisses. Aquesta es troba doncs a la cima de la coneixença, culminant al final en una experiència contemplativa, típica d'un saber fins a ell mateix, que per Aristòtil representava l'essència de la saviesa.[5] Retorna així també en ell el valor ètic de la coneixença.

L'empirisme anglosaxó[modifica | modifica el codi]

Sir Francis Bacon, "Coneixement és poder".[6]

La pedra angular del procés cognitiu, tal com eren enunciats per Aristòtil, van romandre invariable durant tota l'edat mitjana, corroborat en particular per Tomàs d'Aquino. Fou als inicis de l'edat moderna quan Anglaterra es va iniciar un corrent filosòfic segons el qual, al contrari, la coneixença deriva únicament de l'experiència sensible. Els principals exponents d'aquesta corrent, que té com a precursors a Francis Bacon i Thomas Hobbes, van ser John Locke, George Berkeley i David Hume. Els principis que aquests tractaven de reconduir cada forma de coneixement humà eren essencialment dos:[7][8]

 • La verificabilitat, segons la qual té sentit conèixer només allò que és verificable experimentalment; això que no és verificable no existeix o no té valor objectiu.
 • El mecanicisme, en base al qual, cada fenomen (inclòs el coneixement humà) ocorre segons les lleis mecàniques de causa-efecte. Aquest punt fou remarcat, sobretot, per Hobbes, i es connecta a la convicció dels empiristes pels quals la ment humana és una tabula rasa al moment del naixement, això és, privada d'idees innates. Després del naixement, les impressions dels sentits es plasmarien mecànicament en la nostra ment, fixant-les i fent sorgir en aquesta els conceptes.[9]

Leibniz i Kant[modifica | modifica el codi]

L'empirisme així expressat fou criticat des de l'inici per Leibniz, qui va reafirmar que la coneixença no és un procés mecànic. Leibniz s'expressà a favor de l'innatisme de les idees, però va contestar també a Descartes, segons el qual existien només aquelles idees de les quals es té un coneixent clar i objectiu, deduïble a priori de la raó.

Per Leibniz, en canvi, existeixen també els pensaments dels quals no es té consciència, i que actuen a un nivell de l'inconscient. Hi ha, de fet, diverses graduacions del coneixement, des d'aquell més obscur fins a aquell més diferent, que és la percepció del jo o autoconsciència.[10]

Més tard, també Kant va criticar l'empirisme. Aquest va afirmar també que el coneixement és un procés essencialment crític, en el qual la ment humana desenvolupa un rol fortament actiu. Actuant de com si fos un símil de Revolució Copernicana pel pensament. Kant posa en relleu com les lleis científiques amb les quals coneixem el món són modelats per la nostra ment, en comptes d'extreure'ls inductivament de l'experiència. El vertader coneixement es té, segons Kant, quan es formulen els judicis "sintètics a priori": aquestos són per una banda a priori, perquè neixen de l'activitat de les nostres categories mentals i per l'altre costat però, aquestes categories s'activen només quan reben dades empíriques per processar, obtingudes passivament pels sentits. D'aquesta manera, aquestos poden conciliar l'empirisme i el racionalisme.

Per sobre de tot, relatiu al coneixement, es troba el jo penso, una activitat suprema que té la capacitat de connectar de manera crítica i conscient les informacions provinents del món extern. El coneixement no és doncs una simple recol·lecció de nocions, significa però, "connectar". D'aquest deriva que la reflexió crítica basada en la pròpia autoconsciència sigui per Kant l'única presumpció de coneixement vàlid.[11]

Karl Popper[modifica | modifica el codi]

Karl Popper, tornant a la tradició aristotèlica i kantiana, sosté que el coneixement és un procés exclusivament deductiu, comú, sigui als homes o als animals, que es basa en el mètode de les temptatives i de la refutació.

L'aprenentatge no deriva de l'observació inductiva de la realitat, mentre que sí que ho fa de la imaginació creativa, és a dir: de l'anticipació injustificada de la realitat mateixa (les conjectures) amb les quals, de tant en tant, l'ésser humà es posa a prova. El vertader coneixement ha d'ésser doncs falsable, formulat de manera tal que la seva submissió a un experiment pugui eventualment atestar la falsabilitat d'aquest.[12]

Escepticisme, coneixement i emocions[modifica | modifica el codi]

L'escepticisme filosòfic argumenta que no és vertaderament possible aconseguir el coneixement, ni justificar suficientment les nostres conviccions per tal d'anomenar-les coneixemen. L'escepticisme filosòfic és la prospectiva que indaga críticament si el coneixement dels homes és vertader. Els seus seguidors sostenen que no és possible obtenir un coneixement vertader, doncs la justificació no és mai del tot certa. Aquesta posició difereix de l'escepticisme científic, que és al seu temps la prospectiva per la qual no seria possible acceptar la veracitat d'una informació sense haver-la verificat experimentalment després.

De tota manera, el coneixement és sovint vist també com una forma d'antídot a la irracionalitat de les conductes i emocions humanes. Com menciona Ralph Waldo Emerson: "El coneixement és l'antídot de la por; Coneixement, Ús, Raó, amb les seves ajudes més grans El nen és, tant en perill per una escala, o per una graella de rostir o una banyera, o per un gat com ho és un soldat, en per un canó o una emboscada. Cadascun supera la por tan ràpid com s'entenen precisament els perills, i aprèn mitjans de resistència. Cadascun es pot posar nerviós, que és, exactament, el terror de la ignorància sotmesa a la imaginació...".[13]

Visió religiosa[modifica | modifica el codi]

Tanmateix, el concepte de coneixement és més general que el de coneixement científic. És així que les creences religioses constitueixen un tipus especial de coneixement, diferent al del coneixement científic, és a dir el coneixement religiós és aquell que ha experimentat un canvi ja sigui a la societat o a nivell espiritual amb el canvi de visió abans de conèixer i després de conèixer, són dos manera de veure la vida però amb un coneixement del que és bo del dolent i del que pot millorar.

Visió cientificotècnica[modifica | modifica el codi]

En ciències, és normal assumir l'existència d'un continu progressivament complex, integrat per les dades, la informació, el coneixement i la saviesa. Així, es defineix el coneixement com el conjunt organitzat de dades i informació que permeten resoldre un determinat problema o prendre una decisió (coneixement "accions").

Per assolir-ho, s'aplica l'anomenat mètode científic, existint múltiples vies d'arribar a obtenir coneixement: mètode empíric, mètode històric, mètode lògic, analogia, etc.

En general, per a què una creença constitueixi coneixement científic no n'hi ha prou que sigui vàlida i consistent lògicament, car això no implica la seva veritat. Així per exemple, s'ha de tenir un sistema lògic deductiu consistent i vàlid. Negant la totalitat de les premisses del sistema, i s'obtindrà un sistema igualment consistent i vàlid, només que contradictori al sistema previ. De tal manera, la validesa no garanteix veritat. Per a què una teoria hagi de ser considerada com a veritable, han d'existir, des del punt de vista de la ciència, proves que la recolzin; és a dir, ha de poder demostrar la seva versemblança utilitzant el mètode científic, també conegut com a mètode experimental. Aquest fet, però, es veu seriosament complicat si s'introdueixen interrogants relatius a la suficiència d'aquest mètode, com per exemple, la transparència dels fets (existeixen els fets purs o més aviat interpretacions?), La factibilitat de la pretensió d'objectivitat i neutralitat valora (és possible la comprensió de la realitat des d'un punt de vista neutre, tal com fos el d'un déu, o estem condemnats a perspectives?), etc.

El coneixement és informació combinada amb l'experiència, el context, la interpretació i reflexió. El coneixement és un recurs renovable que pot fer-se servir una volta i una altra. El coneixement es pot definir de la mateixa manera que el coneixement de l'art amb el coneixement de la informació.

 • La informació es troba fragmentada, mentre que el coneixement és situat de la manera mental en que té un sentit per a les neurones.
 • La informació pot ésser transferida tal qual. El coneixement ha d'ésser construït de manera que té un sentit en conjunt.
 • La informació no necessita ésser contextualitzada. El coneixement és sempre una part d'un concepte més gran.
 • La informació exigeix claredat. El coneixement requereix un treball intel·lectual.
 • El domini de la informació pot mostrar-se a través de la reproducció. El domini del coneixement es mostra a través del seu ús en innovacions.

Altres perspectives[modifica | modifica el codi]

El coneixement comença pels sentits, i després a l'enteniment i acaba a la raó. D'igual manera que en el cas de l'enteniment, hi ha un ús formal d'aquest, és a dir, un ús lògic, ja que la raó fa abstracció de tot un contingut, però també hi ha un ús real.

Conclusions sobre el coneixement:

1: El coneixement és una relació entre subjecte i objecte.

2: Si a un ésser se li considera com un objecte és per la relació a un objecte, i si a d'altri se'l considera subjecte és per la relació a un subjecte.

3: El coneixement és un fenomen complex que implica els quatre elements (subjecte, objecte, operació i representació interna) de tal manera que si falla un d'aquests, aquell no existeix.

4: La representació interna és el procés cognoscitiu (és l'explicació del teu propi criteri).

En ciències de la informació, s'acostuma a definir un continu progressivament complex, integrat per les dades, la informació, el coneixement i la saviesa. Així, es defineix al coneixement com el conjunt organitzat de dades i informació destinades a resoldre un determinat problema.

La ciència obté coneixement seguint un mètode anomenat mètode científic o mètode experimental, i al coneixement així obtingut se l'anomena coneixement científic.

Tanmateix, el concepte de coneixement és més general que el de coneixement científic. Les creences religioses constitueixen un tipus especial de coneixement, diferent del científic, encara que sí que és font de coneixement.

Segons Plató, el coneixement es caracteritza per ser necessàriament vertader (episteme). D'altra manera, la mera creença i opinió (ignorant de la realitat de les coses) queden relegades a l'àmbit d'allò probable i aparent. Una certesa que l'endemà provarà de ser falsa, realment mai haurà estat coneixement. I de fet, aquesta vinculació entre coneixement-veritat-necessitat forma part de tota pretensió de coneixements filosòfics, científics, en el pensament occidental.

En general, perquè una creença constitueixi coneixement científic no n'hi ha prou que sigui vàlida i consistent lògicament, això no implica que sigui veritat. Així, per exemple, un sistema lògic deductiu consistent i vàlid.

Tipologia del coneixement[modifica | modifica el codi]

Podem establir diverses classes de coneixement (algunes més generals i altres més profundes)

 • El coneixement a priori és independent de qualsevulla experiència, veritat universal i necessària.
 • El coneixement a posteriori deriva de l'experiència dels sentits. Pot refusar-se sense necessitat d'una contradicció.
 • El coneixement pot ser codificat si es pot emmagatzemar o especificar formalment de manera que no es perdi cap informació. Per contraposició el coneixement no codificat és el que no pot ser codificat, ja que és difícil expressar o explicitar.
 • El coneixement pot ser públic si és fàcil de compartir, i consisteix en un coneixement creat/difós per la societat. En canvi, si és personal ha estat construït pel propi individu; és la base del coneixement públic.
 • Quan es creua la cultura amb la localitat espacial i l'ecològic, parlem de coneixement local, és a dir, un coneixement desenvolupant al voltant d'una àrea geogràfica definida. En canvi, el coneixement global és el que s'ha format mitjançant xarxes o comunitats, pertanyents a llocs geogràfics separats.
 • El coneixement pot ser orientat si fa referència a les relacions causals entre conceptes, i serà axiomàtic quan es refereixi a explicacions per causes finals o a priori de successos.
 • El coneixement és explícit si pot ser transmès d'un individu a altri mitjançant algun mitjà de comunicació formal. Si el coneixement és difícil de comunicar o de formalitzar, parlem de coneixement tàcit o implícit, normalment arrelat a experiències personals o models mentals.
 • El coneixement és empíric si ha estat assumit col·lectivament a través de certs resultats als quals no s'ha arribat aplicant-hi cap mètode formal. Si, altrament, s'ha seguit una metodologia, estem davant de coneixement científic. Com en aquest darrer cas existeixen lleis i principis que ho demostren (les que ens han permès arribar-hi) podem concloure que aquest coneixement sempre és cert.
 • El coneixement serà cultural quan en una organització s'emprin termes, nomenclatures i procediments que hagin estat acordats internament. Quan aquests elements tinguin una base bibliogràfica parlarem de coneixement de diccionari.

Finalment, considerant una organització, empresa, grup, o sistema, el coneixement pot existir en un àmbit individual o en un àmbit col·lectiu.

La teoria del coneixement o epistemologia és la que s'encarrega d'estudiar el coneixement i les seves formes d'adquirir-ne, va estar dividit en escoles que són: jònica, pitagòrica, eleàtica, atomista, eclèctica i sofista.

El saber o coneixement pot ser teòric o pràctic. El coneixement teòric pot ser científic o vulgar. El coneixement científic es divideix en: científic en sentit estricte, filosòfic i teològic. El coneixement pràctic es divideix en art i tècnica, atenent a la seva bellesa.

Transmissió del coneixement[modifica | modifica el codi]

El coneixement es pot transmetre a altres persones a través de l'exemple, de manera que s'aprengui per imitació o percepció o usant el llenguatge, sigui oral o escrit. L'escola té com un dels seus objectius fonamentals transmetre de manera formal els coneixements considerats valuosos i imprescindibles a les noves generacions a través d'un programa d'ensenyament que divideix el saber en diferents matèries.

Els llibres són un instrument privilegiat de transmissió de coneixement, especialment els assajos, els tractats de divulgació científica i l'enciclopèdia. Per aquest motiu sovint han estat prohibits, per considerar que ensenyaven quelcom perillós o inadequat per a una comunitat concreta. Per la mateixa causa alguns governs apliquen la censura al contingut d'Internet.

L'anomenat triangle del coneixement lliga la transmissió a un vincle que inclou com a vèrtexs el coneixement, l'educació i la innovació d'una societat, ja que afirma que per innovar i progressar (tant a nivell tècnic com d'idees) és necessari que hi hagi un accés massiu al coneixement mitjançant l'educació; per aquest motiu, les inversions en el sistema escolar i la universitat, així com en formació permanent, ajuden a desenvolupar els sectors d'R+D+i a les empreses.

Referències[modifica | modifica el codi]

 1. pàgs. 511-533
 2. Cfr. Aristotele, Metafisica, 1062 b 14
 3. Cfr. Reale, Il pensiero antico, pàg. 83, Vita e Pensiero, 2001
 4. Aristòtil. "Sobre l'ànima", p. II, V, 417b. 
 5. Article de Paolo Scroccaro, Arianna Editrice, 2006
 6. Bacon, Francis. Meditationes Sacrae, 1597. 
 7. Cfr. Abbagnano, Storia della filosofia, vol. 2, UTET, 2005.
 8. Boeree, C. George. «Empiricism and Rationalism» (en anglès), 2000. [Consulta: 7 març 2012].
 9. Shimomissé, Eiichi. «British Empiricism. John Locke» (en anglès), 1996. [Consulta: 7 març 2012].
 10. Leibniz, Gottfried. «Monadologia» (en anglès), 1898. Original publicat en 1720.. [Consulta: 9 març 2012].
 11. Kant, Immanuel. Critique of pure reason (en anglès), 1933, p.94. ISBN 8842075493 [Consulta: 9 març 2012]. 
 12. «Karl Raimund Popper. Il metodo ipotetico deduttivo (Entrevista)» (en italià). Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche. Radiotelevisione Italiana, 25-7-1989. [Consulta: 12 març 2012].
 13. Emerson, Ralph Waldo. S.Low, Son & Marston. Society and solitude: Twelve chapters (en anglès). S.Low, Son & Marston, 1870, p. 219, 220. 

Vegeu també[modifica | modifica el codi]

Portal

Portal: Filosofia

Enllaços externs[modifica | modifica el codi]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Coneixement Modifica l'enllaç a Wikidata