Cultura del vas campaniforme

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Extensió aproximada de la cultura arqueològica del vas campaniforme.
Llocs on es van trobar objectes de la cultura del vas acampanat; dades preses de Richard J. Harrison.[1]

La cultura del vas campaniforme va sorgir a la península Ibèrica i va durar aproximadament del 2000 al 1500 aC.

Una tercera onada d'emigrants orientals es creu que va arribar cap al 2000 aC a les costes del sud de la península i va penetrar bastant cap a l'interior. Al nord, oest, sud-oest es desenvolupava l'anomenada cultura megalítica de la península Ibèrica, i al sud encara estava viva la cultura de les coves. La barreja dels orientals amb la gent de la cultura de les coves va originar la cultura del vas campaniforme, que es va estendre ràpidament per tota la península i més tard (cap al 1700 aC) cap a França, Alemanya, Àustria i el nord d'Àfrica i Sardenya.

Característic d'aquesta cultura és el vas campaniforme que li dóna nom, i el punyal de coure batut, tècnica retrograda de treballar el coure en relació a la practicada pels hàbils metal·lúrgics de la cultura de Los Millares; també es caracteritzava per l'existència de dòlmens.

El nom prové del fet que aquesta ceràmica sovint té una forma que recorda la d'una campana invertida, l'element més característicés és la decoració geomètrica incisa. Es pot trobar des de la península Ibèrica fins a l'Europa central, Mallorca, Sardenya i Sicília, i al litoral de l'Àfrica del nord (Marroc, Algèria).

La seva presència està relacionada amb la difusió de la metal·lúrgia del coure per Europa occidental, fins al punt d'haver esdevingut fòssil guia d'aquesta expansió.[2]

Base arqueològica[modifica | modifica el codi]

Vas campaniforme de Ciempozuelos, Museu Arqueològic Nacional, Madrid, argila negra, pulimentat amb una capa fina de fang, i decorat amb motius geomètrics incisos fracits de pasta blanca

La base arqueològica de l'horitzó campaniforme queda definida per l'aparició d'aquests vasos ceràmics acampanats, bé manufacturats, de color vermell o marró-vermellós, decorats profusament amb bandes horitzontals incises (gravades) o impreses, amb temes geomètrics, ratllats, ajedrezados, etc. Els vasos més primerencs han estat descrits com d'estil internacional, que inclouria els grups Marítim i AOO (en anglès, all over ornamented: completament ornamentat), anomenat així perquè han estat trobats en totes les regions esmentades més amunt, mentre que els estils posteriors s'emmarquen en diferents desenvolupaments regionals.[3] Encara que apareixen usualment en contextos funeraris, també se'ls troba en àmbits domèstics. Altres peces de ceràmica associades (que formarien part d'autèntics "serveis") es constaten només en determinats grups locals.

Associats al vas generalment a les tombes altres objectes, de manera tan freqüent que han estat adscrits com a característics del fenomen campaniforme: punyals de llengüeta, puntes de fletxa tipus palmela, joies d'or (diademes), braçalets d'arquer i botons d'os amb perforació en "v". Tot això sempre en contextos funeraris masculins.[4]

No solament existien diferències en l'aixovar funerari sinó també en la col·locació dels cadàvers: mentre que els homes es col·locaven sobre el seu costat esquerre amb el cap orientat cap al nord, les dones jeien sobre el dret amb el cap adreçada al sud.[5]

Cronologia[modifica | modifica el codi]

Gràcies a la revisió sistemàtica de les dades proporcionades pel radiocarboni en vasos campaniformes de tot Europa, s'ha pogut establir que els més antics serien els trobats a l'àrea del Baix Tajo, a Portugal, en jaciments com Zambujal i Vila Nova de São Pedro, amb una cronologia que va del 2900 al 2500 aC, una mica més antiga que els d'Andalusia, que estarien entre el 2500 i el 2200 aC.[6]

Quant al final, convé situar-lo sobre el 1700 aC, ja que hi ha interferències entre campaniformes i grups del bronze antic, com El Argar, bronze manxec, Wessex, etc. No es reconeixen perpetuacions més tardanes com alguna vegada es va pretendre per al grup de Ciempozuelos.

Decoració[modifica | modifica el codi]

Pel que fa a la decoració, el complex campaniforme pot classificar-se en diversos grups:

 • Campaniforme marítim: ofereix decoració puntillada, agrupada en bandes estretes horitzontals que alternen amb altres de similar amplada llises, sense decoració. Freqüentment presenten un engalba vermell brillant que recorda a la ceràmica "a l'Almagra", pertanyent al grup del neolític andalús. La dispersió dels campaniformes marítims és costanera, el que justifica el nom. Té el seu origen en l'estuari del riu Tajo, cap al 2900 aC.
 • Campaniforme cordat: la seva decoració s'aconsegueix per aplicació de cordes sobre la ceràmica, que deixen sèries d'empremtes horitzontals en la superfície encara fresca del vas d'argila. El seu origen sembla estar relacionat amb el complex cultural "ceràmica cordada/destral de combat", anomenat així per les ceràmiques decorades amb l'ajuda d'una corda i per les destrals de combat perforades de pedra que es troben juntes en tombes individuals en les planes del nord d'Europa, en un període comprès entre el 2500 i el 1900 o 1800 aC.
Objectes de la cultura campaniforme.
 • 'Campaniforme marítim-cordat o mixt': té aspecte molt similar al marítim, amb decoració de bandes puntilladas però delimitades per bandes cordades. Es tracta clarament d'una simbiosi entre ambdues decoracions.
 • Estil bohemi: aquesta varietat de la cultura del vas campaniforme al centre d'Europa presenta decoracions mètopades. S'ha buscat el seu antecedent en la cultura de Vucedol, grup neolític tardà que es trobava en els Carpats. En aquesta cultura, la mètopa és un dels motius decoratius més freqüents.
 • Campaniforme incís: per regla general, aquesta tècnica decorativa és tardana, però la seva presència no és signe de modernitat. A la península Ibèrica és posterior a la puntillada i el seu màxim exponent correspon al grup de Ciempozuelos, en el qual els vasos apareixen decorats amb amples bandes horitzontals incises i separades per altres sense decoració.

Marc geogràfic[modifica | modifica el codi]

El marc geogràfic comprèn gairebé mitja Europa: des de la península Ibèrica i Irlanda fins al riu Vístula, i des de Dinamarca i al sud d'Escandinàvia fins a Sicília i el nord d'Àfrica, encara que aquests límits sembla que estan sent ampliats últimament.

Fa uns anys aquesta vasta àrea es va valorar com un horitzó cultural homogeni. Ara es tendeix a accentuar el comportament particular dels diferents grups i els seus desenvolupaments regionals. Les ceràmiques no eren iguals en tots aquestes zones, sinó que, al contrari, van conformar una sèrie d'estils molt diversos amb una característica comuna morfològica. També avui es dubta que les tombes individuals (encara que prevalguin) siguin un tret distintiu de l'àrea cultural campaniforme. Caldria distingir llavors, amb Harrison, tres grans províncies que es comporten amb certa homogeneïtat:

 • Meridional: abasta la península Ibèrica, Sicília-Sardenya, el Migdia francès i el nord d'Àfrica, amb peces marítimes i els seus derivats tardans. En aquest àmbit, com tipologies apareixen a l'interior dels enterraments megalítics col·lectius, sense mostrar major aïllament, amb altres elements de l'aixovar que no caldria considerar, en principi, campaniformes.
 • Occidental: presenta vasos AOO, encara que es troben també marítims i els seus derivats. Comprèn els Països Baixos, França atlàntica i les Illes Britàniques.
 • Oriental: que comprèn els cursos alts del Rhin, Elba i Oder, més la conca del Danubi, aigües amunt de Budapest. En aquesta zona apareixen els estils incisos i metopados.

Península Ibèrica[modifica | modifica el codi]

Vas, cassola i bol pertanyents al parament de Villabuena del Pont, Museu de Zamora.

A la península Ibèrica el fenomen campaniforme defineix la fase final del calcolític local i els segles inicials de l'edat del bronze.[7] Menys algunes excepcions notables, la major part dels enterraments campaniformes es troben a les regions costaneres o prop d'aquestes. Quant als assentaments i monuments en el context ibèric, aquesta ceràmica es troba generalment en associació amb materials calcolítics locals i apareix moltes vegades de forma "intrusiva", ja que són del III mil·lenni i solen trobar-se en monuments funeraris els orígens es poden remuntar al IV o V mil·lennis aC. El campaniforme ha estat tan determinant per establir les cronologies del sud i sud-oest peninsulars que la seva absència o presència és el fonament de la divisió en dues fases de les cultures de de los Millares i Vila Nova de São Pedro.

A la península Ibèrica són més freqüents els campaniformes marítims que els cordats i els mixtos. Aquells han estat considerats "antics" i apareixen a partir del 2900 aC a l'estuari del riu Tajo. Entre els campaniformes posteriors o "avançats" es podrien distingir quatre grups:

Tots ells van ser ben definits per Alberto del Castillo l'any 1928 i compten amb una sèrie de trets comuns:

 • Tombes individuals en cista, fossa, cova o intrusió dolménica.
 • Un utillatge comú, molt reiteratiu, amb punyals de llengüeta, puntes palmela, alenes biapuntadas de coure, adorns d'or (com diademes de fina xapa, poques vegades decorades), botons d'os amb perforació en "v", etc.
 • La ceràmica, amb diferents estils, és l'element diferenciador principal. Això no obstaculitza vincles entre els grups de Salamó i Ciempozuelos i igualment entre Palmela i Carmona.
 • Tenen un desenvolupament cronològic entre el 2000 i el 1700 aC aproximadament.

Palmela[modifica | modifica el codi]

Puntes de tipus Palmela, de coure, trobades a la tomba de Gos Alt, a Fuente-Olmedo (Valladolid), Museu de Valladolid.

El grup de Palmela s'estén per l'estuari del Tajo i l'Estremadura portuguesa i correspon a la regionalització dels campaniformes marítims. Els vasos decorats responen a bols hemisfèrics i amples copes, que es documenten en Carmona, a més de vasos, tots ells decorats amb línies puntilladas al principi i incises després, bé siguin horitzontals, verticals o obliqües, obtingudes mitjançant pinta.

Predominen les troballes funeraris (enterraments intrusius en coves artificials, com la de Palmela), però també es documenten en poblats com els de Vila Nova de São Pedro i Zambujal. L'excavació recent d'un hàbitat a Malhadas ha demostrat la importància de la metal·lúrgia del coure en aquesta cultura del començament del II mil·lenni aC

Ciempozuelos[modifica | modifica el codi]

Cassola del conjunt de Ciempozuelos. Realitzada en argila negra, polida amb una capa de fang fi i decorada amb motius geomètrics incisos farcits de pasta blanca.

El grup Ciempozuelos es va estendre per les valls del Duero i del Tajo. La major part de les troballes procedeixen dels enterraments, que eren per inhumació en fosses individuals, de vegades utilitzaven vells dòlmens, com el salmantí de Aldeavieja de Tormes.

L'aixovar ceràmic està format per un equip estàndard en el qual compareix el vas incís i amb incrustacions de pasta blanca i pseudopintura, juntament amb una cassola i un bol d'iguals característiques. Aquest equip estàndard s'acompanya d'altres elements com són: el punyal de llengüeta, la punta palmela, etc. Com a exemples hi ha la necròpolis de Ciempozuelos, les tombes de Villabuena del Pont (Zamora) i Fuente-Olmedo (Valladolid). La tomba de Fuente-Olmedo comptava amb un punyal de llengüeta, onze puntes palmela, una diadema d'or, un braçal d'arquer, una punta de sílex i l'equip ceràmic. És un dels enterraments més rics de la cultura del vas campaniforme europea. Sembla que l'aristocràcia renuncia a enterrar amb la resta de la població i, com els nobles de l'Edat Mitjana, feien gala del seu poder amb uns signes tan inequívocs com l'or i les armes. El difunt era un home d'uns 18 anys, pel que sembla que tenia una autoritat heretada. Per a la tomba de Fuente-Olmedo es té una data de carboni 14 que es xifra el 1650 aC, que es considera una mica curta considerant l'estat actual de la qüestió. Avui es pensa que el grup de Ciempozuelos es va desenvolupar entre el 2150 i el 1650, és a dir, al llarg de cinc segles.

Braçal de arquer en pedra, trobat a la tomba de Gos Alt, en Fuente-Olmedo (Valladolid), Museu de Valladolid.

Carmona[modifica | modifica el codi]

El grup de Carmona presenta decoracions semblants a les de Palmela. S'estén pel Baix Guadalquivir i gairebé totes les troballes corresponen a confusos enterraments en fossa o cova. A Andalusia oriental i especialment al turó de la Verge d'Orce (Granada) es documenten cabanes circulars de tova vinculades a la cultura del vas campaniforme. S'han trobat allà vasos incisos i decorats amb pinta, emparentats amb el grup Ciempozuelos. També hi ha copes amples.

A La Algaba (Sevilla), que mostra un ambient cultural essencialment campaniforme, el tipus de plat de vora ametllat i de pestanya vertical, apareix al costat de ceràmiques decorades segons tècnica i estil campaniforme. Les ceràmiques d'aquest jaciment han aparegut ocasionalment, amb motiu de la remoció de terres per a l'obtenció de graves sota el jaciment.[8]

Salamó[modifica | modifica el codi]

El grup de Salomó es caracteritza per ceràmiques decorades abigarradamente amb incisions, seudoescisiones o clots impresos. Deriva dels estils que els investigadors francesos denominen pirinencs. Els jaciments-tipus més freqüents són els hàbitats en cova, encara que es coneguin igualment determinats enterraments a l'interior de cavitats.

Europa Central[modifica | modifica el codi]

En el seu estudi a gran escala sobre les datacions radiocarbòniques campaniformes, J. Müller i S. Willingen establir que a Europa Central aquests vasos van aparèixer a partir del 2500 aC[6]

Els jaciments campaniformes són poc coneguts encara i són difícilment identificables per als arqueòlegs. La terrisseria domèstica campaniforme no té precedents a Bohèmia i al sud d'Alemanya, mostrant que no hi ha relació amb la ceràmica cordada local de l'Edat del Coure final, ni tampoc amb altres complexos de l'àrea, sent considerada com una cosa completament nova. Alguns assentaments enllaçaven el sud germànic amb el grup campaniforme de l'est europeu, on hi ha molts vestigis d'assentaments, especialment en Moràvia i Hongria. Les relacions amb els grups campaniformes occidentals i amb les cultures contemporànies dels Carpats va ser molt menor.[9]

Recentment, materials relacionats amb el fenomen campaniforme han estat descoberts en una àrea geogràfica de la qual, fins ara, estaven absents, àrea que aniria des del mar Bàltic fins a l'Adriàtic i el Jònic, incloent països com Bielorússia, Polònia, Romania, Sèrbia, Montenegro, Croàcia, Albània i, fins i tot, Grècia.[10]

Els jaciments del sud d'Alemanya i est d'Europa mostren evidències d'una economia mixta agrícola i ramadera. Indicadors com ara pedres de molí i fus de teler trobats en ells proven el caràcter sedentari d'aquests pobles, així com la durabilitat dels seus poblats.[9] més quan alguns enterraments infantils molt ben dotats semblen indicar que existien posicions socials heretades, mostrant-nos una societat complexa. Encara que l'anàlisi dels aixovars funeraris, de la mida i la profunditat de les fosses d'enterrament, o de la seva posició dins del cementiri, no ha conduït a cap conclusió clara sobre les divisions socials.

Punyal de llengüeta de coure trobat a la tomba de "Gos Alt", a Fuente-Olmedo (Valladolid) (província de Valladolid), es conserva al Museu de Valladolid (Espanya).

Durant aquest període, la part nord de l'Alemanya meridional estava focalitzada cap a la regió del Rin, que va pertànyer al grup campaniforme occidental, mentre que la part sud va ocupar el sistema fluvial del Danubi, que va pertànyer al homogeni grup oriental que se solapava amb el de la ceràmica cordada i altres grups del Neolític final i la primerenca edat del bronze. Tanmateix, l'Alemanya meridional mostra per si mateixa alguns desenvolupaments independents.[11] Encara que hi ha una evolució paral·lela amb la resta del campaniforme, al sud alemany es van desenvolupar decoracions de mètopa, de segells i tècniques de gravació de solcs que no apareixen a Àustria ni a Hongria; tampoc hi ha vasos amb nanses.

Tal com ho confirmen les sèries antropològiques campaniformes de Moràvia i Alemanya, aquests grups van influir en la formació de la cultura de Gata-Wieselburg, a la franja oest de la conca carpàtica.[12] D'altra banda i d'acord amb l'evidència antropològica, la conclusió resultant és que els vasos campaniformes es van imposar a la part sud d'Alemanya amb unes tipologies més establertes, ja que a la zona est d'Europa.[11]

Gran Bretanya[modifica | modifica el codi]

El complex campaniforme va arribar a Gran Bretanya al voltant del 2500 a. C., declinant el seu ús a partir del 2200-2100 a. C. amb l'emergència dels anomenats food vessels (atuells per menjar) i les urnes cineràries, desapareixent cap al 1700 a. C. El campaniforme britànic inicial era similar al del Rin, però els estils finals eren més semblants als d'Irlanda. A causa del fet que la majoria de les troballes d'aquest període corresponen a contextos funeraris, sent molt rars els entorns domèstics, resulta molt difícil extreure conclusions sobre la majoria dels aspectes socials.

Se suposa que l'únic element d'exportació d'aquest moment va ser l'estany, que, probablement, s'extreia dels rierols de Cornualla i Devon, en forma de còdols de cassiterita, i comerciat en brut, sense refinar. Es va usar per convertir el coure en bronze des del 2200 a. C.

El jaciment més conegut d'aquesta època és Stonehenge, l'arquitectura neolítica va ser portada al clímax. En aquest moment, multitud de túmuls l'envoltaven i un nombre inusual de "rics" enterraments poden ser trobats en les rodalies, com el de l'arquer d'Amesbury. Un altre jaciment d'especial interès és Ferriby, a l'estuari del Humber, on han estat recuperats els pots de fusta més antics d'Europa occidental.

Interpretació[modifica | modifica el codi]

La interpretació de la cultura arqueològica campaniforme ha variat sensiblement al llarg del segle XX. Moltes de les teories formulades sobre els seus orígens i la seva difusió han estat discutides posteriorment. La "cultura del vas campaniforme" ha estat suggerida com a candidata per a una primerenca cultura indo-europea, més concretament, per a unes ancestrals cultures proto-cèltica,[13] proto-itàlica o italo-cèltica.

El 1958 Gordon Childe la va definir com el resultat de l'expansió per tot Europa d'una casta guerrera i comerciant de procedència poc clara, visió que es va mantenir durant un quart de segle. Aquest misteriós origen va ser atribuït per diferents investigadors a llocs tan diversos com l'estuari del Tajo, la vall del Guadalquivir, la conca central del Rin, Bohèmia, etc. El 1961 Sangmeister va formular la seva teoria del 'flux-reflux', segons la qual els primers vasos campaniformes procedirien de la península Ibèrica, però després serien transformats en certes regions, des d'on es retornarien vasos estilísticament renovats al focus original.[14]

Posteriorment, el 1974, es va celebrar el simposi de Oberried, en què es van destacar dues conclusions principals: la primera, després d'haver estat acceptada durant dècades, ha estat refutada, mentre que la segona conserva la seva vigència:

 • Es va valorar la cronologia absoluta que va permetre a Lanting i Van der Waals "demostrar" l'anterioritat de l'estil holandès (varietat encordada) respecte al marítim, amb el que s'afermava la idea d'un origen d'aquesta ceràmica en el curs inferior del Rhin i es desacreditava la idea de reflux de Sangmeister.[15]
 • Es va denunciar el plantejament tradicional de "una ceràmica, un poble, una cultura". En aquest sentit és mèrit de Clarke la idea que el vas campaniforme va ser una ceràmica de luxe, la qual, al costat de les conegudes armes de coure, els braçals d'arquer, les joies d'or (molt rarament en plata) i els botons amb perforació "en v", formaven part d'un "paquet d'objectes de prestigi" difós per procediments comercials. Així, no hauria existit una sola cultura campaniforme ni un sol ritual funerari campaniforme, sinó moltes cultures amb les seves tombes particulars, en què apareix aquesta ceràmica l'ús va quedar restringit al d'unes elits.
Bol campaniforme, part d'un conjunt trobat a Ciempozuelos (Madrid, Espanya) del Museu Arqueològic Nacional d'Espanya (a Madrid). Realitzat en argila negra, polit amb una capa de fang fi, i decorat amb motius geomètrics incisos farcits de pasta blanca. Datable a la edat del bronze inicial (entre el 1970 i el 1470 aC; trobat en 1894 com a part d'un aixovar funerari.

Seguint aquesta tendència, el 1980 Harrison va proposar un origen múltiple dels diferents estils campaniformes, situant el marítim a la península, i adjudicant el seu ús en exclusiva als líders comunitaris dels territoris on s'han trobat.[14]

Un recent repàs de totes les fonts disponibles sobre el sud d'Alemanya va concloure que el vas campaniforme va ser contemporani de la ceràmica cordada en aquesta àrea, però que va aparèixer de manera completament independent d'aquesta última, en contra del que Lanting i Van der Waals sostenien.[16] Tal conclusió es recolza a més en la revisió de les dates del radiocarboni esmentada més amunt, que va demostrar que el vas campaniforme era contemporani del cordat però que havia aparegut en una altra regió d'Europa, a Ibèria.[6]

La relativa unitat del vas campaniforme a Europa en el trànsit del III a II mil·lenni aC podria explicar-se al si del clima d'interacció comercial creat per unes elits àvides de béns de prestigi, entre els quals es trobava el vas campaniforme. Es interpretaria com representatiu d'una moda, una vaixella de luxe usada per les elits europees en cerimònies socials en què s'associava a la beguda, emprada també en pactes polítics, transmissió de coneixements, aliances matrimonials, etc. Se sap que va servir per beure cervesa o hidromel, segons l'anàlisi dels pòsits de la peça escocesa de Ashgrove. Però també va ser usat en alguns casos com un recipient de reducció per fondre minerals de coure, altres conserven restes orgàniques associades amb menjars i, fins i tot, alguns van ser emprats com a urnes funeràries.[17]

Referències[modifica | modifica el codi]

 1. Richard John Harrison: «Ancient peoples and places» (pàg. 97), a The Beaker folk: Copper Age archaeology in Western Europe. Londres: Thames and Hudson, 1980.
 2. La prehistòria de l'Home.. Ed Salvat, 1992, p. 74-76. ISBN 84-8031-012-X. 
 3. P. N. Peregrine i M. Ember: The encyclopedia of prehistory (pàg. 24), 2001.
 4. Delibes, Germán. Els orígens de la civilització. El Calcolítico al Vell Món. primera. Editorial Síntesis, 1993, p. 150,189. ISBN 84-7738-181-X. 
 5. Arqueologia d'Europa, 2250-1200 a. C. Una introducció a l'edat del bronze. primera. Editorial Síntesis, 1992, p. 60. ISBN 84-7738-128-3. 
 6. 6,0 6,1 6,2 J. Muller y S. van Willigen: «New radiocarbon evidence for European Bell Beakers and the consequences for the diffusion of the Bell Beaker Phenomenon» (págs. 59-75), en Franco Nicolis (ed.): Bell beakers today: pottery, people, culture, symbols in prehistoric Europe, 2001.
 7. F. Jordá Cerdá et al.: Història d'Espanya 1: Prehistòria, 1986. ISBN 84-249-1015-X.
 8. Aquest jaciment ha tingut la mateixa sort que altres sevillans, com el del Turó Macareno i Valencina de la Concepción. Constitueixen exemples modèlics de destrucció ràpida d'un jaciment arqueològic. El Turó Macareno i el poblat de l'Algaba han estat demolits gairebé totalment per a l'explotació de graves, amb gran intensitat des de 1970. La Algaba ha proporcionat nombrosos fragments campaniformes, ceràmiques de començaments del Bronze i altres del bronze final. Per desgràcia, el que podia haver estat un jaciment d'extraordinària importància per a l'explicació de l'edat del bronze sevillana, avui és nu testimoni, representat per unes quantes ceràmiques recollides per nosaltres de les seves despulles.
 9. 9,0 9,1 Volker Heyd, Ludwig Husty i Ludwig Kreiner: «Bell Beaker settlements in South Germany and Central Europe», 2004
 10. Volker Heyd: [www.bris.ac.uk/archanth/staff/heyd/Krakow1.pdf «The Eastern Border of the Bell Beaker-Phenomenon»,] 2004.
 11. 11,0 11,1 Volker Heyd: «Bell Beaker Culture in Southern Germany, State of research for a Regional province along the Danube », 1998.
 12. Zsuzsanna K. Zoffmann: 20HP/44-75.pdf «Anthropological sketch of the prehistoric population of the Carpathian Basin», a la revista Acta Biol Szeged 44 (1-4): pàgs. 75-79, 2000.
 13. M. Almagro-Gorbea: «La llengua dels celtes i altres pobles indoeuropeus de la península Ibèrica» (pàg. 95), en M. Almagro-Gorbea, M. Mariné, i JR Álvarez-Sanchís ( eds.): Celtes i vetons, pàg. 115-121. Àvila: Diputación Provincial d'Àvila, 2001.
 14. 14,0 14,1 {{{títol}}}, p. 32-33. 
 15. J. N. Lanting, i J. D. van der Waals: "Beaker culture relations in the Lower Rhine Basin", en Lanting et al. (Eds.): Glockenbechersimposion Oberried. Bussum-Haarlem: Uniehoek, n. V., 1976.
 16. V. Heyd, Bell Beaker Culture in Southern Germany (1998)
 17. E. G. Dotze: «Function and Significance of Bell Beaker pottery according to data from residue analyses», article a la revista ' 'Treballs de Prehistòria, vol. 63, núm. 1, pàg. 69-84, gener-juny de 2006, ISSN 0082-5638.

Alimen, Maria-Henriette; Marie-Joseph Steve, P. Prehistoria. 1a ed. (en castellà), 1970, p. . ISBN 84-323-0034-9. 


Enllaços externs[modifica | modifica el codi]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Cultura del vas campaniforme Modifica l'enllaç a Wikidata
 • Tots els articles científics en línia sobre la cultura del vas campaniforme a en accés lliure