Geomorfologia

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Relleu de la Terra
Geomorfologia dinàmica. Cono de Arita, Salar de Arizaro, a Salta (Argentina)
El Green River, al desert de San Rafael,Utah, EUA
Processos fluvials. El Green River, al desert de San Rafael, Bowknot Bend Utah, EUA

La geomorfologia (grec γῆ: Terra; μορφή: forma; λόγος: estudi) és la branca de les ciències de la Terra que estudia el relleu de la superfície terrestre i la seva evolució, els processos d’afaiçonament de la superfície terrestre de tipus sedimentari o de caire erosiu, segons el clima, els factors biològics, la natura del substrat rocallós, el vulcanisme, la tectònica i l’evolució geològica d’una contrada o unitat geològica. (en) geomorphology; (es) geomorfología; (fr) géomorphologie.[1]

Com totes les ciències de la natura, la geomorfologia tracta, en primer lloc, de descriure els diversos tipus de formes naturals per tal d’intentar d’explicar-ne després l’origen i l’evolució. Un dels factors decisius en l’evolució morfològica del relleu és l’erosió, per la qual cosa una bona part de la geomorfologia tracta de l’estudi dels fenòmens erosius. Els darrers anys, en els quals aquesta ciència ha experimentat un progrés espectacular, hom presta una gran atenció a la influència del clima dins els sistemes erosius (geomorfologia climàtica). Les lleis de la geomorfologia serveixen per a la interpretació del desenvolupament i la forma d’actuar de les forces terrestres en temps passats i contribueixen a la millor comprensió de la geologia històrica i la sedimentologia. La geomorfologia és, també, ciència indispensable per als geògrafs, car descriu i explica el contorn natural que pot condicionar una part de les activitats humanes.[2]

L'objecte de la geomorfologia és donar compte de la superfície de contacte, descriure i aclarir les formes que sorgeixen de la interacció i l'evolució de les forces. Com en les ciències biològiques, cal entendre com a fonamentals les nocions d'interacció, evolució i adaptació, ja que les forces -com les espècies- compareixen i desapareixen, i fins i tot hi ha "relíquies". Jean Tricart parlava d'una "ecologia del modelat", és a dir, d'un conjunt de condicions necessàries per a un modelat o altre.[3]

Utilitat científica[modifica]

La Geomorfologia aborda l'estudi dels processos que actuen a la superfície terrestre i de les formes i dipòsits que aquests generen, aportant informació clau per a: (1) La reconstrucció de l'evolució geològica i ambiental de zones concretes en el passat recent. (2) L'anàlisi i la mitigació de problemes ambientals (riscos i impactes). (3) La posada en valor del Patrimoni Geològic. És una disciplina amb un destacat protagonisme en l'exercici de la professió de geòleg.[4]

Història[modifica]

Línia de costa a Keurboomstrand, Plettenberg Bay, Sud Àfrica
Processos litorals. Línia de costa a Keurboomstrand, Plettenberg Bay, Sud-Àfrica

Tot i que l’estudi de la geomorfologia existeix des de temps remots, el primer model geomorfològic oficial va ser proposat entre el 1884 i el 1899 pel geògraf nord-americà  William Morris Davis . El seu model de cicle geomòrfic es va inspirar en les teories de l’uniformitarisme i va intentar teoritzar el desenvolupament de diverses característiques del relleu. Les teories de Davis van ser importants en l'inici de la geomorfologia i van ser innovadores en aquell moment, com una nova manera d’explicar les característiques físiques del relleu. Avui, però, no s’acostuma a utilitzar el seu model, perquè els processos que va descriure no són tan sistemàtics al món real. No va tenir en compte els processos observats en estudis geomorfologics posteriors. Des del model de Davis, s'han fet diversos intents alternatius per explicar els processos de formació del relleu. Per exemple, el geògraf austríac Walther Penck ,als anys vint del segle passat, va desenvolupar un model que analitzava les taxes d’elevació i erosió. Tanmateix, no es va imposar perquè no abastava la totalitat de les característiques del relleu.[5]

Divisió clàssica de la geomorfologia[modifica]

Dins la geomorfologia, en una divisió clàssica, es poden diferenciar tres àmbits d'estudi:

 • La geomorfologia estructural tracta de l'estructura del globus i especialment la litosfera, la tectònica de plaques, els cratons, escuts i massissos, els relleus aclinal i monoclinal, els plegaments i serralades, i les fractures i les falles.
 • La geomorfologia dinàmica estudia els processos de modelat, les roques i el seu modelat, l'aigua corrent i les formes associades del modelat fluvial, el desenvolupament de vessants, els aplanaments, el modelat litoral, el modelat antropogènic i, en un apartat especial, la geomorfologia aplicada.
 • La geomorfologia climàtica s'encarrega de l'estudi dels mecanismes morfoclimàtics i els grans dominis morfoclimàtics de la Terra, els paleoclimes, les paleoformes i els seus heretatges i alternances.[6]

Divisió actual: els processos geomòrfics[modifica]

Avui, l'estudi de la geomorfologia es desglosa en l'estudi dels diversos processos geomorfològics. La majoria d'aquests processos es consideren interconnectats i són fàcilment observats i mesurats amb la tecnologia moderna. A més, els processos, aïlladament, poden considerar-se erosionals, deposicionals o ambdós alhora. Un procés erosional implica el desgast de la superfície terrestre pel vent, aigua i / o glaç. Un procés deposicional és la fixació del material erosionat pel vent, aigua i / o glaç.[7]

Els processos geomòrfics (també anomenats gromorfològics) són derivats de les forces endogèniques i exogèniques que provoquen tensions físiques i accions químiques sobre els materials terrestres i provoquen canvis en la configuració de la superfície de la terra es coneixen com processos geomòrfics. El diastrofisme i el vulcanisme són processos geomòrfics endògens. La meteorització, els moviments en massa, l'erosió i la deposició, són processos geomòrfics exògens.[...] Qualsevol element exògen de la natura (com l’aigua, el glaç, vent, etc.,) capaç de prendre i transportar els materials terrestres, s'anomena agent geomòrfic. Quan aquests elements de la natura es mobilitzen per causa dels pendents, arrenquen els materials, els transporten per sobre els pendents i es dipositen a un nivell inferior. Els processos i agents geomòrfics són especialment exògens, i llevat que s'especifiquin per separat, són el mateix.[8]

Processos interns[modifica]

Tant els processos ígnis volcànics (eruptius) com plutònics (intrusius) poden tenir impactes importants en la geomorfologia. L’acció dels volcans tendeix a rejovenir els paisatges, cobrint l’antiga superfície terrestre amb lava i tefra , alliberant material piroclàstic i forçant els rius a través de nous camins. Els cons construïts per erupcions també construeixen una nova topografia, en la qual poden actuar altres processos superficials. Les roques plutòniques que s’introdueixen i que es solidifiquen a la profunditat poden causar elevació o subsidència de la superfície, segons si el nou material és més o menys dens que la roca que desplaça.

Processos tectònics[modifica]

Els efectes tectònics sobre la geomorfologia poden anar des de milions d’anys fins a minuts o menys. Els efectes de la tectònica sobre el paisatge depenen en gran mesura de la naturalesa de l'estructura subjacent de la roca mare, que controla més o menys quin tipus de morfologia local pot configurar la tectònica. Els terratrèmols poden submergir, en minuts, grans extensions de terra creant noves formes de relleu.

Processos de meteortzació i edàfics (sòl)[modifica]

La meteorització és la descomposició de les roques a la superfície terrestre per l’acció de l’aigua de pluja, la temperatura extrema i l’activitat biològica. No implica l'eliminació de material rocós. Hi ha tres tipus de meteorització, física, química i biològica . La diferència amb l'erosió és que la meteorització no implica cap agent de transport en moviment.[9]

Els sòls formen un continu a través de la superfície terrestre de la terra, és a dir, són la interfície dels processos atmosfèrics, biològics i geològics. Els sòls són més que una capa d’alteració superficial en el relleu o sediments. Els sòls, el relleu i els sediments o roques superficials junts comprenen sistemes 3D que evolucionen a través de la interacció i l’equilibri de la meteorització física i química enfront de l’erosió i la deposició. Cal comprendre les relacions entre sòls, relleus i sediments superficials per entendre els relleus i formes del sòl i predir amb èxit l’aparició del sòl i anticipar el comportament del sòl. La geomorfologia del sòl és l’estudi científic de l’origen, distribució i evolució dels sòls, paisatges i dipòsits superficials i dels processos que els creen i alteren. Com a ciència, la geomorfologia del sòl està directament lligada a la pedologia, la geologia. La geomorfologia del sòl es basa principalment, però no únicament, en principis i tècniques geològiques (Daniels i Hammer, 1992). Els processos geològics / geomòrfics determinen substancialment, però no únicament, els materials dels quals es deriven els sòls a través de la naturalesa i la redistribució dels sediments. Els principis i les tècniques extrets de la geologia o d'altres ciències sovint tenen aplicacions o expressions exclusives dels sòls i dels paisatges del sòl..[10]

Processos gravitacionals i de vessants[modifica]

El sòl, el regolit i la roca es mouen cap avall sota la força de la gravetat mitjançant fluïment, esllavissades, fluxos, desploms i caigudes. Aquesta erosió massiva es produeix tant als vessants terrestres com submarins de la Terra (i també s'ha observat en altres planetes).

Els processos de vessant en curs poden canviar la topologia de la superfície de la vessant, que al seu torn pot canviar les taxes d'aquests processos. Els pendents de muntanya que s’inclinen fins a certs llindars crítics són capaços de llançar volums de material molt grans i molt ràpidament, cosa que fa que els processos als de pendents de muntanya siguin un element extremadament important de les formes en zones tectònicament actives.

Processos glacials[modifica]

Les glaceres , encara que geogràficament restringides, són agents eficaços del canvi de paisatge. El moviment gradual del gel per una vall provoca abrasió i arrencada de la roca subjacent . L’abrasió produeix sediments fins, anomenats farines glacials . Els residus ja transportats per la glacera, quan la glacera es retira, s’anomenen morenes. L’erosió glacial és la responsable de les valls en forma d’U, a diferència de les valls d’origen fluvial en forma de V.

Els dipòsits i les formes de relleu glacials són productes finals de sistemes de distribució de sediments complexos (Alley et al., 1997; Evans, 2014) la deposició de sediments es produeix en funció de la dinàmica del gel, del tipus de massa de gel, del subsòl i de la geologia i sedimentologia adjacents, la variabilitat temporal i espacial de l'erosió i la descàrrega de sediments (flux), els règims tèrmics i hidrològics associats, i la topografia.[11]

Processos periglacials[modifica]

Els entorns periglacials experimenten condicions no glacials de clima fred i congelació del sòl. Alguns estan sotmesos al permafrost, mentre que d'altres experimenten períodes de congelació estacionals, intermitents o més curts. El seu règim tèrmic de terraestà influït per una capa amortidora dinàmica de neu, vegetació, material orgànic i aigua que modula tèrmicament les interaccions entre el clima atmosfèric i el sòl. Tres grups de processos, estructures i dipòsits caracteritzen els entorns periglacials. (1) Els processos de refrigeració i congelació del sòl inclouen la contracció tèrmica, l'expansió volumètrica (d'aigua líquida que congela), la segregació del gel i el creixement del permafrost simenètic. (2) Els processos d'escalfament i descongelació del sòl consisteixen en l'expansió tèrmica, la consolidació del desglaç i l'erosió tèrmica. (3) Els processos de congelació-descongelació recurrents impliquen crioturbació i soliflucció. Aquests processos produeixen una varietat d’estructures i dipòsits periglacials i permafrost distintius. Els més importants es relacionen amb el creixement i la descongelació del gel de terra, que denota tot tipus de gel contingut en el sòl gelat i congelat, independentment de la forma d’ocurrència o de l’origen del gel. En conjunt, els efectes globals dels processos periglacials en la modificació del paisatge són el que s'anomena periglaciació.[12]

Processos fluvials[modifica]

Els rius i els rierols no només són conductes d’aigua, sinó també de sediments . A mesura que flueix sobre el llit de l’aigua, l’aigua és capaç de mobilitzar els sediments i transportar-los riu avall, ja sigui com a càrrega de llit, càrrega suspesa o càrrega dissolta. La velocitat de transport de sediments depèn de la disponibilitat del propi sediment i de la descàrrega del riu.

Processos eòlics[modifica]

Els processos eòlics pertanyen a l'activitat dels vents i, més concretament, a la capacitat dels vents de modelar la superfície de la Terra . Els vents poden erosionar, transportar i dipositar materials, i són agents eficaços en regions amb vegetació escassa i un gran subministrament de sediments fins i no consolidats . Tot i que l’aigua i el flux massiu tendeixen a mobilitzar més material que el vent a la majoria d’ambients, els processos eòlics són importants en entorns àrids com els deserts.

Processos litorals o marins[modifica]

Els processos marins són els associats a l’acció de les ones, els corrents marins i la filtració de fluids a través del fons marí. L'erosió i l’ esllavissament submarí també són processos importants per a alguns aspectes de la geomorfologia marina. Com que les conques oceàniques són els embornals finals d'una gran fracció de sediments terrestres, els processos deposicionals i les seves formes relacionades (per exemple, dispersors de sediments, deltes ) són particularment importants com a elements de la geomorfologia marina.

Processos biològics[modifica]

La interacció d’organismes vius amb formes de relleu, o processos biogeomorfològics, es produeix de formes diferents i probablement tingui una gran importància per al sistema geomòrfic terrestre en el seu conjunt. La biologia pot influir en molts processos geomòrfics, que van des de processos biogeoquímics que controlen la meteorització química, fins a la influència de processos mecànics com el soterrament i la caiguda d'arbres sobre el sòl en desenvolupament [...] Són extremadament rars els paisatges terrestres en què es pot excloure definitivament el paper de la biologia en la mediació de processos superficials.

Referències[modifica]

 1. «Diccionari de Geologia: Geomorfologia, Geomorfologia General» (en català). Institut d'Estudis Catalans, 2021. [Consulta: 21 setembre 2021].
 2. «geomorfologia» (en català). enciclopèdia.cat, GEC, 2021. [Consulta: 21 setembre 2021].
 3. Rosselló i Verger, V.M.. «10.Geomorfologia: objectius, mètodes i tècniques. L'estructura del globus». A: Manual de geografia física (en català). 2a. Universitat de València, 1998, p. 187-188. ISBN 8437034663, 9788437034669. 
 4. «Geomorfologia I. (Geologia) Objectius» (en català). Universitat Autònoma de Barcelona, 2021. [Consulta: 22 setembre 2021].
 5. «Un resum de la geomorfologia. Història» (en anglès). Troughto.com, Briney, A.. [Consulta: 22 setembre 2021].
 6. Rosselló, V.M.. «Índex. Parts IV, V i VI». A: Manual de Geografia Física (en català). 2a. Universitat de València, 1998, p. 8-10. ISBN 8437034663, 9788437034669. 
 7. Amanda Briney. «Un resum de la geomorfologia. Geografia, geografia física» (en català). eferrit.com, 2021. [Consulta: 22 setembre 2021].
 8. «Geomorphyc Processes, Fundamentals of physical geography» (en anglès). The National Council of Educational Research and Training, 2021. [Consulta: 22 setembre 2021].
 9. «Weathering» (en anglès). The Geological Society of London, 2021. [Consulta: 23 setembre 2021].
 10. Douglas A. Wysocki , Philip J. Schoeneberger , Daniel R. Hirmas , Hannan E. LaGarry. Geomorfologia dels paisatges del sòl (en anglès). 1a. Routledge Handbooks Online, 2011. ISBN 9781439803059. 
 11. John Menzies; Martin Ross. «Glacial Processes and Landforms—Transport and Deposition» (en anglès). Elsevier.Inc, 2020. [Consulta: 23 setembre 2021].
 12. Julian Murton. Encyclopedia of Geology, Second Edition (en anglès). 2a. Editors-in-Chief: David Alderton and Scott A. Elias, 2021. ISBN 978-0-08-102909-1. 
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Geomorfologia