Llista de roques metamòrfiques

Article de qualitat
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

En aquesta llista de roques metamòrfiques s'enumeren alfabèticament un total de 77 roques metamòrfiques, entre les quals n'hi ha tant generades a partir de metamorfisme de contacte com de regional; formades dins de totes les fàcies metamòrfiques i de diferents graus de metamorfisme o metasomatisme. A cada nom de roca s'afegeix una descripció sintètica, així com una imatge i els minerals que la formen. Les roques metamòrfiques són roques generades a partir de roques preexistents com a conseqüència d'un metamorfisme; els noms que poden rebre són els següents:

 1. Noms amb components: en aquest cas, el nom de la roca metamòrfica va acompanyat dels components característics d'aquesta roca (p.e. esquist de quars i mica).[1]
 2. Noms específics: tenen connotacions molt específiques però no segueixen cap regla sistemàtica (p.e. gneis).[1]
 3. A partir dels noms dels protòlits: s'afegeix el prefix meta- al nom de la roca que s'ha metamorfitzat (p.e. un conglomerat metamorfitzat dona lloc a un metaconglomerat).[1]

En aquesta llista s'enumeren diferents noms específics de roques metamòrfiques. La llista no conté els noms a partir dels protòlits, ja que poden ser generats a partir d'afegir el prefix meta- a qualsevol roca sedimentària, ígnia o metamòrfica; tampoc conté els noms amb components, ja que aquests noms poden generar-se a partir de la resta de noms tot afegint els minerals característics.

Índex A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ReferènciesEnllaços externsBibliografia

A[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Aceïta L'aceïta és una roca metasomàtica alcalina de baixa temperatura, principalment composta de carbonat subsidiari i hematites. Com a mineral accessòri s'hi pot trobar apatita amb urani.[2] Carbonat, hematites Apatita
Adinola Roca metamòrfica de contacte, de gra fi, i d'aspecte finament bandat a conseqüència de l'alternança de capes grises, verdes o vermelloses.[3] Albita, quars Actinolita, anatassa, clorita, epidota, moscovita, rútil, sericita
Agmatita Les agmatites són migmatites amb estructura bretxosa.[4] Variables
Albitita Roca metasomàtica d'alta a mitja temperatura formada per una alteració sòdica intensa de diverses roques. No s'ha de confondre amb el granit d'albita (camp 2 del diagrama QAPF) que a vegades pot ser anomenat així.[5] Albita
Amfibolita L'amfibolita és una roca gneissosa o granofèlsica metamòrfica formada per amfíbol verd, negre o marró i plagiòclasi (incloent-hi l'albita) que representen més del 75% dels constituents de la roca. L'amfíbol representa més del 30% de minerals. El protòlit sol ser una roca basàltica o dolerítica.[6] Amfíbol, plagiòclasi Grup de l'epidota, granat, biotita, clinopiroxè, escapolita, quars, titanita
Anatexita Roca metamòrfica d'alt grau que presenta in situ, les evidències d'haver estat formada per anatèxia.[7] Variables
Argil·lisita Roca metasomàtica de baixa temperatura composta principalment d'argiles. També pot presentar silicats, carbonats i sulfurs de ferro. Es forma per alteració hidrotermal tant de roques ígnies com sedimentàries.[8] Argiles Silicats, carbonats, sulfurs de ferro
Arterita Un tipus de migmatita on les parts més fosques es troben injectades per vetes de material més clar (leucosomes). És una roca metamòrfica d'alt grau.[9] Variables

B[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Beerbaquita Roca metamòrfica de contacte d'alt grau de gra fi i granoblàstica. Es forma pel contacte d'un dic basàltic amb un magma o roca gabròica.[10] Plagiòclasi, òxids de ferro, piroxè Amfíbol, biotita, olivina
Beresita Roca metasomàtica de baixa temperatura caracteritzada per la presència de quars, sericita, ankerita i pirita resultant del reemplaçament de protòlits ignis i sedimentaris.[11] Ankerita, pirita, sericita, quars
Boetonita Roca metasomàtica composta principalment per òpal amb certes quantitats de cromita, marcasita i localment magnesita.[12] Calcedònia, òpal Cromita, marcassita, magnetita
Bretxa hidrotermal Les bretxes hidrotermals són roques metasomàtiques que presenten clasts irregulars cimentats per minerals majoritàriament hidrotermals.[13] Variables
Buchita Roca metamòrfica rara, compacta i vesicular de qualsevol composició que conté més d'un 20% de vidre en volum, produït per metamorfisme de contacte en ambients volcànics a subvolcànics o generat per metamorfisme de combustió.[14] Vidre Feldespat potàssic, quars

C[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Cataclasita Roca de falla cohesiva, amb esquistositat poc desenvolupada o sense o bé incohesiva caracteritzada per porfiroclasts angulosos i fragments lítics en una matriu de gra fi de composició similar.[15] Variables
Charoitita Roca metasomàtica potàssica molt rica en charoïta. Només s'ha descrit a la República de Sakha (Rússia). Es forma per la intrusió de les sienites del Massís de Murunskii en dipòsits calcàris alterats.[16] Canasita, charoïta, egirina, steaciyta, tinaksita
Cloritolita Roca metasomàtica monomineràlica composta essencialment de clorita. Es forma per metamorfisme hidrotermal i es troba en vetes.[17] Clorita
Cokeïta Coc format per metamorfisme de contacte de carbó o en focs subterrànis de dipòsits de carbó.[18]
Cornubianita Terme emprat inicialment per a anomenar roques bandades de gra fi a roques esquistoses compostes de quars, feldespat i mica generades per metamorfisme de contacte a partir de protòlits gneissics o esquistosos. També s'empra per a anomenar corneanes amb andalusita o de quars, mica i turmalina.[19] Variables
Coronita Nom emprat per a anomenar qualsevol roca amb presència de corones.[20] Variables
Cosmoclorita Piroxenita metamòrfica composta predominantment per cosmoclor.[21] Cosmoclor
Cotícula Roca metamòrfica de baix grau i de gra molt fi formada per espessartina en una matriu de mica blanca i quars submicroscòpic.[22] Espessartina, mica blanca Quars

D[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Diatexita Tipus de migmatita on les parts fosques i clares formen estructures en schlieren i nebulítiques. Variable
Dictionita Tipus de migmatita amb una estructura reticular formada per un entramat de petites vetes. Variable

E[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Eclogita Roca metamòrfica d'alta pressió i temperatura composta per granat en més d'un 75% de volum (sovint per pirop o almandina magnèsica) i onfacita (clinopiroxè de Na-Ca-Al-Mg). Mentre que el quars, el rútil i la cianita són components habituals, la plagiòclasi no hi és mai present.[23] Granat, omfacita Cianita, paragonita, ortopiroxè, rútil, quars
Eclogitoide Roca metamòrfica que conté granat i omfacita però que no compleix tots els requisits per a ser classificada com a eclogita.[24] Granat, omfacita
Epidosita Roca metasomàtica de baixa a mitja temperatura, generalment formada per alteració de roques basàltiques però també d'altres roques ígnies bàsiques a àcides. Principalment formada per epidota, quars, clorita i amfíbol.[25] Epidota Quars
Espilita Roca metamòrfica de grau molt baix a baix. Es forma per l'alteració de roques volcàniques o subvolcàniques bàsiques a intermèdies en les quals el feldespat és principalment albita acompanyada de clorita, calcita, quars, epidota, prehnita i altres minerals de baixa temperatura.[26] Albita Clorita, calcita, quars, epidota, prehnita
Esquist Roca metamòrfica, amb textura esquistosa, fanerocristal·lina, derivada de lutites i grauvaques i, de vegades, de roques ígnies bàsiques, amb minerals laminars, aciculars o fibrosos visibles a ull nu, que li confereixen una fissilitat excel·lent. La composició mineralògica dels esquists és molt variable.[27][28] Variable
Esquist blanc Esquist d'alta temperatura i pressió. Presenta una coloració clara i conté cianita i talc. Aquestes roques representen roques alumíniques metamorfitzades sota condicions de fàcies eclogita.[29] Cianita, talc
Esquist blau Esquist d'alta temperatura i pressió de color blau a conseqüència de la presència d'amfíbol alcalí com ara glaucòfan o ferroglaucòfan.[30] glaucòfan, ferroglaucòfan
Esquist verd Esquist de color verd de metamorfisme baix a molt baix. El seu color prové de la presència de minerals com ara l'actinolita, la clorita o l'epidota.[31] Actinolita, clorita, epidota
Estromatita Tipus de migmatita amb capes regulars que poden tenir varies composicions i aspectes, com per exemple, l'alternança entre mesosoma i leucosoma.[32] Variable

F[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Fenita Roca metasomàtica d'alta temperatura caracteritzada per la presència de feldespat alcalí, amfíbol sòdic i piroxè sòdic. La nefelina, calcita i la biotita/flogopita poden estar-hi presents. La titanita i l'apatita poden ser accessòris. Les fenites es formen en aureoles de contacte.[33] Piroxè, feldespat, amfíbol Calcita, nefelina, biotita, flogopita. Apatita i titanita com a accessòris.
Fil·lita Roca metamòrfica de grau baix a molt baix i de gra fi a mitjà caracteritzada per una lluïssor brillant i una esquistositat ben desenvolupada a conseqüència de la disposició en paral·lel dels fil·losilicats.[34] Fil·losilicats
Flebita És una migmatita amb múltiples vetes; el terme no té connotacions genètiques, només descriptives.[35] Variable

G[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Glaucofanita Roca que conté més d'un 75% en volum de glaucòfan o ferroglaucòfan. El nom també es va emprar en el passat com a sinònim de gneis amb glaucòfan o conrneana o esquist amb glaucòfan.[36] glaucòfan, ferroglaucòfan
Gneis Roca metamòrfica de grau mig a alt que freqüentment presenta una estructura bandada de gra mig a groller amb una esquistositat poc desenvolupada. És una roca foliada formada per metamorfisme regional.[37]
Granatita Roca metamòrfica d'alta pressió i temperatura composta per més d'un 75% de granat en colum. El terme «eclogita» no pot aplicar-se en aquest cas.[38] Granat
Granofelsita Roca metamòrfica, granoblàstica i granular de gra mig a groller amb poca o sense foliació ni lineació.[39]
Granulita Roca metamòrfica d'alt grau en la qual els silicats són principalment no hidratats (p.e. feldespats, granats, piroxens…); s'hi pot trobar cordierita però no moscovita primària. Pot presentar estructura gnèisica i típicament granoblàstica.[40] Feldespat, cordierita
Greisen Roca metasomàtica de mitja temperatura caracteritzada per la presència de quars i mica blanca, freqüentment amb topazi, fluorita, turmalina i localment amb amazonita, ortòclasi, andalusita i diàspor. Poden presentar zonació.[41] Mica, quars Amazonita, andalusita, diàspor, ortòclasi, fluorita, moscovita, topazi, turmalina, zinnwaldita. Cassiterita, molibdenita i wolframita com a accessòris
Gumberita Roca metasomàtica de baixa a mitja temperatura composta de quars, ortòclasi i carbonat. Es forma per alteració de granodiorita o sienita i es troba estretament associada a vetes de tungstè-coure o urani-or.[42] Carbonat, ortosa, quars Ankerita, dolomita, flogopita, scheelita. Bismutinita i molibdenita com a accessòris.

I[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Impactita Roca afectada per un o més impactes a gran velocitat resultants d'una o més col·lisions entre cossos planetaris.[43] Variables

J[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Jade Roca metamòrfica d'alt grau de negre verdós a blanc crema que s'empra com a roca ornamental o gemma. Es pot subdividir en la jadeitita (formada per jadeïta) i la nefrita (formada per amfíbols de la sèrie tremolita-actinolita).[44] Amfíbols (nefrita) i jadeïta (jadeitita) Variables
Jadeitita Roca metamòrfica d'alt grau que es forma en fàcies d'esquists blaus. Es tracta d'una piroxenita metamòrfica formada gairebé totalment per jadeïta. Es troba en terrenys metamòrfics associada a ambients de subducció.[45] Jadeïta

L[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Listvenita Roca metasomàtica de baixa temperatura similar a la beresita però formada a partir de roques ultrabàsiques.[46] Carbonat, fucsita, pirita, quars

M[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Marbre Roca metacarbonatada cristal·lina amb més d'un 50% de minerals carbonatats. Freqüentment el protòlit és una calcària o dolomia.[47] Calcita, dolomita
Metatexita Varietat de migmatita amb leucosomes, mesosomes i melanosomes intercalats.[48] Variable
Migmatita Roca metamòrfica bandada. Consisteix típicament de bandes fosques riques en minerals màfics i altres parts quarso-feldespàtiques. Les parts més fosques presenten característiques típiques de les roques metamòrfiques (p.e. típiques de gneis o amfibolites) mentre les clares tenen textura granítica.[49] Variable
Milonita Roca de falla cohesiva caracteritzada per la reducció de la mida de gra i recristal·lització dinàmica. Típicament conté porfiroclasts arrodonits en forma de lent i fragments lítics de composició similar a la matriu.[50] Variable

N[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Nebulita Tipus de migmatita amb relictes de roques o estructures prexistents.[51] Variable
Nefrita Roca metamòrfica d'alt grau que comprèn amfíbols massius microcristal·lins a criptocristal·lins de la serie tremolita-actinolita. La nefrita és una de les dues roques que entren dins del terme «jade» (l'altre és la jadeitita). Hi ha diferents varietats de nefrita.[52] Amfíbol En quantitats menors a quantitats traça: diòpsid, grossulària, magnetita, cromita, grafit, apatita, rútil, pirita, datolita, vesubianita, prehnita, talc

O[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Oficarbonat Roca formada per serpentina i carbonat; la serpentina es troba freqüentment fragmentada o bretxificada, en vetes i impregnada pel material carbonatat (calcita, dolomita o magnesita). Es forma per la serpentinització de roques ultramàfiques i la seva reacció amb solucions de CO₂.[53] Serpentines, carbonats
Omfacitita Roca metamòrfica d'alta temperatura composta de més d'un 75% en volum d'omfacita. En aquest cas no pot aplicar-se-li a la roca el terme «eclogita».[54] Omfacita
Ortoamfibolita Amfibolita formada a partir d'un protòlit igni. És una roca metamòrfica d'alt grau.[55] Amfíbol, plagiòclasi Variable
Ortoesquist Esquist format a partir d'un protòlit igni.[56]
Ortogneiss Gneiss format a partir d'un protòlit igni.[57]
Ortogranofelsita Granofelsita formada a partir d'un protòlit igni.[58]

P[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Para-amfibolita Amfibolita formada a partir d'un protòlit sedimentàri. És una roca metamòrfica d'alt grau.[59] Amfíbol, palgiòclasi
Paraesquist Roca metasedimentària amb textura esquistosa; esquist derivat a partir d'un protòlit sedimentàri.[60] Mica
Paragneiss Roca metasedimentària amb textura gneissica; gneis format a partir d'un protòlit sedimentàri.[61] Feldespat, quars
Paragranofelsita Roca metasedimentària amb textura granofèlsica.[62]
Paraquarsita Quarsita formada a partir de metamorfisme de contacte.[63] Quars
Pissarra Roca metamòrfica d'origen sedimentari de molt baix a baix grau, de textura granular fina i homogènia. Està constituïda per fragments únicament visibles amb lupa i presenta exfoliació en làmines. Pot contenir quantitats variables de quars, mica, minerals d'argila i feldespats.[64]
Propilita Roca metasomàtica granofèlsica de baixa a mitja temperatura formada per l'alteració de roques volcàniques bàsiques. Les varietats de baixa temperatura presenten albita, calcita i clorita; les d'alta temperatuta presenten epidota, actinolita i biotita. Variable segons temperatura, vegeu explicació.

Q[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Quarsita secundària Roca metasomàtica de baixa a mitja temperatura principalment composta de quars amb minerals d'alumini subsidiaris com ara pirofil·lita, diàspor, alunita i caolinita. Les quarsites secundàries estan associades a roques volcàniques i subvolcàniques de composició riolítica a andesítica.[65] Quars Alunita, diàspor, pirofil·lita, caolinita. Dumortierita, fluorita i lazulita com aminerals accessòris.

R[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Regòlit d'impacte Fragments clàstics no consolidats generats per impacte.[66] Variable
Roca calcosilicatada Roca metamòrfica principalment composta de minerals calcosilicats, com ara diòpsid i wol·lastonita i contenint menys d'un 5% de volum de minerals carbonats (normalment dolomita o calcita). Es forma per metamorfisme de calcàries o dolomies impures. Relacionada amb els skarns.[67] Minerals calcosilicats
Roca cremada Terme general per a roques compactes, vesiculars o vítriques a roques holocristal·lines de diferents colors, produïdes per metamorfisme de combustió de roques sedimentàries preexistents.[68] Variable
Roca de falla Roca formada com a resultat d'una deformació en una zona de falla.[69]
Roca de talc Roca meta-ultramàfica rica en talc.[70] Talc
Roca fosa d'impacte Roca que ha sofert una fusió total com a conseqüència d'un impacte.[71]
Roca fregida Roca metamòrfica, compacta, vesicular o de tipus escòria de qualsevol composició però amb un contingut de vidre que oscil·la des de percentatges baixos fins a un màxim d'un 20% en volum. Es produeix per metamorfisme de contacte en ambients volcànics o subvolcànics o per metamorfisme de combustió.[72] Vidre Quars, feldespat potàssic
Rodingita Roca metasomàtica composta principalment per granats de la sèrie grossulària-andradita i piroxens càlcics. La vesuvianita, l'epidota i l'escapolita (juntament amb menes de ferro) són els accessoris característics. Generalment reemplaça dics o intrusions bàsiques.[73] Granats de la sèrie grossulària-andradita, piroxens càlcics Vesuvianita, epidota, escapolita, magnetita

S[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Serpentinita Roca meta-ígnia o metasomàtica composta per un o més minerals del grup de la serpentina, formada per serpentinització (hidratació i transformació metamòrfica) de roques ultramàfiques mantèliques.[74] Serpentines
Skarn Roca metasomàtica formada pel contacte entre una roca silicatada (o un magma) i una roca carbonatada. Consisteix principalment de silicats de calci, magnesi, ferro i/o manganès poc hidratats.[75] Silicats de Ca-Mg-Fe-Mn i altres minerals Variable
Suevita Bretxa d'impacte que conté clasts d'impacte i normals en una matriu clàstica del mateix tipus que les partícules foses cogenètiques.[76] Variable

T[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Tectita Cossos vidriosos naturals de mida grava formats a partir de material expulsat durant impactes de gran potència com ara impactes meteorítics. Tenen composicions variables.[77] Vidre

U[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Unakita Roca metasomàtica de baixa a mitja temperatura formada habitualment per l'alteració de roques granítiques. Principalment composta d'epidota, feldespat potàssic i quars. Epidota, feldespat potàssic Quars

V[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Venita Tipus de migmatita en la qual el material dels leucosomes prové de la roca parental.[78] Variables

Z[modifica]

Nom de la roca Descripció Minerals esencials Minerals no esencials Imatges
Zoisitita Roca metamòrfica d'alt grau composta principalment per zoisita.[79] Zoisita

Vegeu també[modifica]

Referències[modifica]

 1. 1,0 1,1 1,2 Schmit (et al.,), Rolf «Recommendations by the IUGS Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks». BGS, pàg. 10.
 2. «Aceite: Aceite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 28 octubre 2017].
 3. «Adinole: Adinole mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 28 octubre 2017].
 4. «Agmatite: Agmatite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 28 octubre 2017].
 5. «Albitite: Albitite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 28 octubre 2017].
 6. «Amphibolite: Amphibolite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 28 octubre 2017].
 7. «Anatexite: Anatexite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 28 octubre 2017].
 8. «Argillisite: Argillisite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 28 octubre 2017].
 9. «Arterite: Arterite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 28 octubre 2017].
 10. «Beerbachite: Beerbachite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 28 octubre 2017].
 11. «Beresite: Beresite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 28 octubre 2017].
 12. «Boetonite: Boetonite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 28 octubre 2017].
 13. «Hydrothermal breccia: Hydrothermal breccia mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 28 octubre 2017].
 14. «Buchite: Buchite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 28 octubre 2017].
 15. «Cataclasite: Cataclasite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 16. «Charoitite: Charoitite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 17. «Chloritolite: Chloritolite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 18. «Cokeite: Cokeite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 19. «Cornubianite: Cornubianite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 20. «Coronite: Coronite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 21. «Kosmochlorite: Kosmochlorite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 22. «Coticule: Coticule mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 23. «Eclogite: Eclogite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 24. «Eclogitoid: Eclogitoid mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 25. «Epidosite: Epidosite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 26. «Spilite: Spilite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 27. «Schist: Schist mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 28. «Diccionari de geologia». [Consulta: 29 octubre 2017].[Enllaç no actiu]
 29. «Whiteschist: Whiteschist mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 30. «Blueschist: Blueschist mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 31. «Greenschist: Greenschist mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 32. «Stromatite: Stromatite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 33. «Fenite: Fenite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 34. «Phyllite: Phyllite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 35. «Phlebite: Phlebite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 36. «Glaucophanite: Glaucophanite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 37. «Gneiss: Gneiss mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 38. «Garnetite: Garnetite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 39. «Granofels: Granofels mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 40. «Granulite: Granulite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 41. «Greisen: Greisen mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 42. «Gumberite: Gumberite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 29 octubre 2017].
 43. «Impactite: Impactite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].
 44. «Jade: Jade mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].
 45. «Jadeitite: Jadeitite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].
 46. «Listvenite: Listvenite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].
 47. «Marble: Marble mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].
 48. «Metatexite: Metatexite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].
 49. «Migmatite: Migmatite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].
 50. «Mylonite: Mylonite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].
 51. «Nebulite: Nebulite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].
 52. «Nephrite: Nephrite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].
 53. «Ophicarbonate: Ophicarbonate mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 54. «Omphacitite: Omphacitite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 55. «Ortho-amphibolite: Ortho-amphibolite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 56. «Orthoschist: Orthoschist mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 57. «Orthogneiss: Orthogneiss mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 58. «Orthogranofels: Orthogranofels mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 59. «Para-amphibolite: Para-amphibolite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 60. «Paraschist: Paraschist mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 61. «Paragneiss: Paragneiss mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 62. «Paragranofels: Paragranofels mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 63. «Paraquartzite: Paraquartzite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 64. «Slate: Slate mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 65. «Secondary-quartzite: Secondary-quartzite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].
 66. «Impact regolith: Impact regolith mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 67. «Calc-silicate rock: Calc-silicate rock mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 68. «Burned-rock: Burned-rock mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 69. «Fault-rock: Fault-rock mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 70. «Talc-rock: Talc-rock mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 71. «Impact-melt-rock: Impact-melt-rock mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 72. «Fritted-rock: Fritted-rock mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 73. «Rodingite: Rodingite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 31 octubre 2017].
 74. «Serpentinite: Serpentinite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].
 75. «Skarn: Skarn mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].
 76. «Suevite: Suevite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].
 77. «Tektite: Tektite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].
 78. «Venite: Venite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].
 79. «Zoisitite: Zoisitite mineral information and data.» (en anglès). Mindat. [Consulta: 30 octubre 2017].