Llista de constel·lacions designades per la UAI

Article de qualitat
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Aquesta taula enumera les 88 constel·lacions definides per la Unió Astronòmica Internacional (UAI).[1]

Durant segles, els astrònoms van anar creant constel·lacions sense seguir un sistema i en van arribar a existir més d'un centenar que, de vegades, fins i tot s'encavalcaven. Per posar ordre, en una primera reunió el 1922, la UAI va establir una llista vinculant de 88 constel·lacions. En una segona reunió (1925), Eugène Joseph Delporte va ser l'encarregat de definir els límits de cadascuna d'elles, límits que van ser aprovats en la tercera reunió (1928). El 1930, el mateix Delporte va publicar el seu treball, en el qual s'establia que el nom oficial de les constel·lacions seria en llatí. El nom llatí de cada constel·lació es fa servir en dos casos: el nominatiu, usat per parlar de la mateixa constel·lació, i el genitiu, usat en la denominació dels estels de cada constel·lació.

A causa de la precessió dels equinoccis, les coordenades celestes establertes el 1930 no corresponen exactament a les actuals.

Carta moderna representativa de les àrees i asterismes de les 88 constel·lacions reconegudes per la Unió Astronòmica Internacional

Taula de constel·lacions[modifica]

La taula mostra el nom en llatí (nominatiu), el nom en català, el nom en llatí (genitiu) (usat en diversos catàlegs per designar les estrelles), les abreviatures de la Unió Astronòmica Internacional (UAI) i de la NASA, la data en què es va descriure per primer cop i l'astrònom que ho va fer, l'extensió de la constel·lació en graus² i %, l'estel més brillant de cada constel·lació i la simbologia i/o mitologia associades. La taula permet l'ordenació segons les diferents columnes.

Nom llatí (nominatiu) [a] Nom català  Nom llatí (genitiu)  Hemisferi [b] Abreviatura [c] Origen Descrita per Extensió [d] Estel més brillant  Simbologia
Mitologia [e]
Llista
estels
IAU NASA graus² (%)
1 Andromeda Andròmeda Andromedae
N
And Andr Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
722,278
1,58% Alpheratz La princesa Andròmeda L
2 Antlia La Màquina Pneumàtica Antliae
S
Ant Antl 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
238,901
0,58% Alfa Antliae La bomba d'aire L
3 Apus L'Au del Paradís Apodis
S
Aps Apus 1595/1597/1603 Keyser, de Houtman
i Johann Bayer
206,327
0,50% Alfa Apodis L'ocell del paradís L
4 Aquarius Aquari Aquarii
Sn
Aqr Aqar Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
979,854
2,38% Sadalsuud (β Aqr) L'aiguader L
5 Aquila L'Àguila Aquilae
NS
Aql Aqil Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
652,473
1,58% Altair (α Aql) L'Àguila L
6 Ara L'Altar Arae
S
Ara Arae Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
237,057
0,57% Beta Arae (β Ara) L'Altar L
7 Aries Àries Arietis
N
Ari Arie Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
441,395
1,07% Alpha Arietis (Hamal) El Corder L
8 Auriga El Cotxer Aurigae
N
Aur Auri Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
657,438
1,59% Capella (α Aur) El Cotxer L
9 Boötes El Bover Bootis
N
Boo Boot Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
906,831
2,20% Arcturus (α Boo) El Bover L
10 Caelum El Burí Caeli
S
Cae Cael 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
124,865
0,30% Alfa Caeli (α Cae) El Cisell L
11 Camelopardalis La Girafa Camelopardalis
N
Cam Caml 1613 Petrus Plancius
756,828
1,83% Beta Camelopardalis La Girafa L
12 Cancer El Cranc Cancri
N
Cnc Canc Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
505,872
1,23% Altarf (β Cnc) El Cranc L
13 Canes Venatici Els Llebrers Canum Venaticorum
N
CVn CVen 1683 Johannes Hevelius
465,194
1,13% Cor Caroli (α CVn) Els Llebrers L
14 Canis Maior El Ca Major Canis Maioris
S
CMa CMaj Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
380,118
0,92% Sírius (α CMa) El Gos Major L
15 Canis Minor El Ca Menor Canis Minoris
Ns
CMi CMin Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
183,367
0,44% Proció (α CMi) El Gos Menor L
16 Capricornus Capricorn Capricorni
S
Cap Capr Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
413,497
1,00% Deneb Algedi (δ Cap) El Boc L
17 Carina La Quilla Carinae
S
Car Cari 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
494,184
1,20% Canopus (α Car) la Carena (de l'Argo Navis) L
18 Cassiopeia Cassiopea Cassiopeiae
N
Cas Cass Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
598,407
1,45% Schedar o Shcedir la Reina Cassiopeia L
19 Centaurus El Centaure Centauri
S
Cen Cent Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
1.060,422
2,57% Alpha Centauri (α Cen) El Centaure L
20 Cepheus Cefeu Cephei
N
Cep Ceph Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
587,787
1,42% Alderamin (α Cep) Cefeu L
21 Cetus La Balena Ceti
Sn
Cet Ceti Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
1.231,411
2,99% Deneb Kaitos (β Cet) La Balena o el Monstre marí L
22 Chamaeleon El Camaleó Chamaeleontis
S
Cha Cham 1603 Johann Bayer
131,592
0,32% Alfa Chamaeleontis (α Cha) El Camaleó L
23 Circinus El Compàs Circini
S
Cir Circ 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
93,353
0,23% Alfa Circini (α Cir) El Compàs L
24 Columba La Coloma Columbae
S
Col Colm 1592 Petrus Plancius
270,184
0,65% Phact (α Col) El Colom L
25 Coma Berenices La Cabellera de Berenice Comae Berenices
N
Com Coma 1603 Johann Bayer
386,475
0,94% Diadem (β Com) Cabellera de Berenice L
26 Corona Australis La Corona Austral Coronae Australis
S
CrA CorA Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
127,696
0,31% Alfa de la Corona Austral
(α CrA)
La Corona del Sud L
27 Corona Borealis La Corona Boreal Coronae Borealis
N
CrB CorB Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
178,710
0,43% Alphecca (α CrB) La Corona del Nord L
28 Corvus El Corb Corvi
S
Crv Corv Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
183,801
0,45% Giennah El Corb L
29 Crater La Copa Crateris
S
Crt Crat Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
282,398
0,68% Labrum (δ Crt) La Copa L
30 Crux La Creu del Sud Crucis
S
Cru Cruc 1589 Petrus Plancius
68,447
0,17% Mimosa o Becrux (β Cru) La Creu L
31 Cygnus El Cigne Cygni
N
Cyg Cygn Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
803,983
1,95% Deneb (α Cyg) El Cigne L
32 Delphinus El Dofí Delphini
N
Del Dlph Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
188,549
0,46% Rotanev (β Del) El Dofí L
33 Dorado L'Orada Doradus
S
Dor Dora 1603 Johann Bayer
179,173
0,43% Alpha Doradus (α Dor) El Peix Espasa L
34 Draco El Dragó Draconis
N
Dra Drac Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
1.082,952
2,63% Etamin (γ Dra) El Dragó L
35 Equuleus El Cavallet Equulei
N
Equ Equl Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
71,641
0,17% Kitalpha (α Equ) El Poltre L
36 Eridanus L'Eridà Eridani
Sn
Eri Erid Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
1.137,919
2,76% Achernar (α Eri) El Riu Eridà L
37 Fornax El Forn Fornacis
S
For Forn 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
397,502
0,96% Fornacis (α For) El Forn L
38 Gemini Els Bessons Geminorum
N
Gem Gemi Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
513,761
1,25% Pollux (β Gem) Els Bessons L
39 Grus La Grua Gruis
S
Gru Grus 1603 Johann Bayer
365,513
0,89% Alnair (α Gru) La Grua L
40 Hercules Hèrcules Herculis
N
Her Herc Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
1.225,148
2,97% Rasalgethi (α Her) Hèrcules L
41 Horologium El Rellotge Horologii
S
Hor Horo 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
248,885
0,60% Alfa Horologii (α Horologii) El Rellotge de pèndola L
42 Hydra L'Hidra Femella Hydrae
Sn
Hya Hyda Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
1.302,844
3,16% Alphard (α Hya) L'Hidra de molts caps L
43 Hydrus L'Hidra Mascle Hydri
S
Hyi Hydi 1603 Johann Bayer
243,035
0,59% Beta de l'Hidra Mascle
(β Hyi)
La Serp d'aigua L
44 Indus L'Indi Indi
S
Ind Indi 1603 Johann Bayer
294,006
0,71% Alfa Indi (α Indi) L'Indi americà L
45 Lacerta El Llangardaix Lacertae
N
Lac Lacr 1683 Johannes Hevelius
200,688
0,49% Alfa Lacertae (α Lacertae) El Llangardaix L
46 Leo El Lleó Leonis
Ns
Leo Leon Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
946,964
2,30% Regulus (α Leo) El Lleó L
47 Leo Minor El Lleó Menor Leonis Minoris
N
LMi LMin 1683 Johannes Hevelius
231,956
0,56% Praecipua (46 LMi) El Lleó menor L
48 Lepus La Llebre Leporis
S
Lep Leps Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
290,291
0,70% Arneb (α Lep) La Llebre L
49 Libra La Balança Librae
S
Lib Libr Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
538,052
1,30% Zubeneschamali (β Lib) La Balança L
50 Lupus El Llop Lupi
S
Lup Lupi Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
333,683
0,81% Alfa Lupi (α Lupi) El Llop L
51 Lynx El Linx Lyncis
N
Lyn Lync 1683 Johannes Hevelius
545,386
1,32% Alpha Lyncis (α Lyn) El Linx L
52 Lyra La Lira Lyrae
N
Lyr Lyra Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
286,476
0,69% Vega (α Lyrae) La Lira L
53 Mensa La Taula Mensae
S
Men Mens 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
153,484
0,37% Alfa de la Taula (α Mensae) La Taula L
54 Microscopium El Microscopi Microscopii
S
Mic Micr 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
209,513
0,51% Gamma Microscopii (γ Mic) El Microscopi L
55 Monoceros L'Unicorn Monocerotis
SN
Mon Mono 1589 Petrus Plancius
481,569
1,17% Beta de l'Unicorn
(β Monocerotis)
L'Unicorn L
56 Musca La Mosca Muscae
S
Mus Musc 1603 Johann Bayer
138,355
0,34% Alfa Muscae (α Mus) La Mosca L
57 Norma L'Escaire Normae
S
Nor Norm 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
165,290
0,40% Gamma2 Normae (γ Nor) L'Escaire L
58 Octans L'Octant Octantis
S
Oct Octn 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
291,045
0,71% Nu Octantis (ν Octantis) L'Octant L
59 Ophiuchus El Serpentari Ophiuchi
SN
Oph Ophi Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
948,340
2,30% Rasalhague (α Oph) El Portador de la serp L
60 Orion Orió Orionis
NS
Ori Orio Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
594,120
1,44% Rigel (β Orionis) El Gran Caçador Orió L
61 Pavo El Gall d'indi Pavonis
S
Pav Pavo 1603 Johann Bayer
377,666
0,92% Peacock (α Pav) L'Indiot L
62 Pegasus El Pegàs Pegasi
N
Peg Pegs Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
1.120,794
2,72% Enif (ε Peg) El Pegàs L
63 Perseus Perseu Persei
N
Per Pers Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
614,994
1,49% Mirfak (α Per) Perseu (heroi grec) L
64 Phoenix El Fènix Phoenicis
S
Phe Phoe 1603 Johann Bayer
469,319
1,14% Alfa del Fènix (α Phoenicis) L'Au Fènix L
65 Pictor El Cavallet de Pintor Pictoris
S
Pic Pict 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
246,739
0,60% Alfa Pictoris (α Pic) El Cavallet de pintor L
66 Pisces Els Peixos Piscium
Ns
Psc Pisc Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
889,417
2,16% Kullat Nunu (η Psc) Els Peixos L
67 Piscis Austrinus El Peix Austral Piscis Austrini
S
PsA PscA Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
245,375
0,59% Fomalhaut (α Piscis Austrini) El Peix Austral L
68 Puppis La Popa Puppis
S
Pup Pupp 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
673,434
1,63% Naos (ζ Pup) La Coberta de popa L
69 Pyxis La Brúixola Pyxidis
S
Pyx Pyxi 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
220,833
0,54% Alfa Pyxidis (α Pyx) La Brúixola de la Nau Argos L
70 Reticulum El Reticle Reticuli
S
Ret Reti 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
113,936
0,28% Alfa Reticuli (α Reticuli) El Reticle L
71 Sagitta La Sageta Sagittae
N
Sge Sgte Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
79,932
0,19% Gamma Sagittae (γ Sge) La Sageta L
72 Sagittarius El Sagitari Sagittarii
S
Sgr Sgtr Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
867,432
2,10% Kaus Australis (ε Sgr) L'Arquer L
73 Scorpius L'Escorpió Scorpii
S
Sco Scor Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
496,783
1,20% Antares (α Sco) L'Escorpí L
74 Sculptor L'Escultor Sculptoris
S
Scl Scul 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
474,764
1,15% Alpha Sculptoris (α Scl) L'Escultor L
75 Scutum L'Escut Scuti
S
Sct Scut 1683 Johannes Hevelius
109,114
0,26% Alfa Scuti (α Scuti) L'Escut L
76 Serpens El Serpent Serpentis
NS
Ser Serp Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
639,928
1,54% Unukalhai (α Ser) La Serp L
77 Sextans El Sextant Sextantis
SN
Sex Sext 1683 Johannes Hevelius
313,515
0,76% Alfa Sextantis (α Sex) El Sextant L
78 Taurus El Taure Tauri
Ns
Tau Taur Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
797,249
1,93% Aldebaran (α Tau) El Bou L
79 Telescopium El Telescopi Telescopii
S
Tel Tele 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
251,512
0,61% Alfa del Telescopi (α Tel) El Telescopi L
80 Triangulum El Triangle Trianguli
N
Tri Tria Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
131,847
0,32% Beta Trianguli (β Tri) Sicília L
81 Triangulum Australe El Triangle Austral Trianguli Australis
S
TrA TrAu 1589 Petrus Plancius
109,978
0,27% Atria El Triangle del Sud L
82 Tucana El Tucà Tucanae
S
Tuc Tucn 1603 Johann Bayer
294,577
0,71% Alfa Tucanae (α Tuc) El Tucà L
83 Ursa Maior L'Ossa Major Ursae Maioris
N
UMa UMai Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
1.279,660
3,10% Dubhe (α UMa) Ós gros L
84 Ursa Minor L'Ossa Menor Ursae Minoris
N
UMi UMin Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
255,864
0,62% Polaris (α UMi) L'Ossa Menor L
85 Vela La Vela Velorum
S
Vel Velr 1763 Nicolas-Louis de Lacaille
499,649
1,21% Gamma Velorum (γ Vel) La Vela L
86 Virgo La Verge Virginis
SN
Vir Virg Antiguitat ≈150 Claudi Ptolemeu
1.294,428
3,14% Spica (α Vir) L
87 Volans El Peix Volador Volantis
S
Vol Voln 1603 Johann Bayer
141,352
0,34% Beta Volantis (β Vol) El Peix Volador L
88 Vulpecula La Guineueta Vulpeculae
N
Vul Vulp 1603 Johann Bayer
268,165
0,65% Anser (α Vul) La Guineu L

Notes[modifica]

  1. Els noms oficials de les constel·lacions són en llatí. Són els del lloc web de la Unió Astronòmica Internacional.
  2. Indica la posició de la constel·lació dins de l'esfera celeste. N significa el nord i S el sud. Les constel·lacions marcades amb NS o SN es troben força cèntriques a l'equador celeste, amb la majoria a l'hemisferi esmentat en primer lloc. Per a Ns i Sn, només una part molt petita de l'àrea de la constel·lació es troba a l'hemisferi etiquetat amb minúscula.
  3. Les abreviatures són les de "The Constellations" (http://iau.org/public/themes/constellations/) i NASA Dictionnary of terms for Aerospace Use - tableV. Constellations (http://www.hq.nasa.gov/office/hqlibrary/aerospacedictionary/aerodictall/tables/table5.html)
  4. L'extensió de les constel·lacions és la que dona el RASC Calgary Centre. L'àrea s'indica en graus quadrats.(http://calgary.rasc.ca/constellation.htm)
  5. Les constel·lacions introduïdes al segle xviii no tenen mitologia associada.

Referències[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Llista de constel·lacions designades per la UAI
  1. «The Constellations» (en anglès). Unió Astronòmica Internacional. [Consulta: 4 febrer 2020].

Vegeu també[modifica]

Enllaços externs[modifica]