Distribució beta

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
No s'ha de confondre amb funció beta.
Distribució beta
Gràfica de la funció de distribució de probabilitat
Funció de distribució de probabilitat
Gràfica de la funció de distribució acumulada
Notació Beta(α, β)
Paràmetres α > 0 forma (real)
β > 0 forma (real)
Suport or
fdp
on
FD
Mitjana(vegeu funció digamma i vegeu secció: mitjana geomètrica)
Mediana
Moda

= per α, β > 1

qualsevol valor en per α, β = 1

{0, 1} (bimodal) per α, β < 1

0 per α ≤ 1, β > 1

1 per α > 1, β ≤ 1
Variància

(vegeu funció trigamma i vegeu secció: Variància geomètrica)
Coeficient de simetria
Curtosi
Entropia
FGM
FC (vegeu funció hipergeomètrica confluent)
Modifica les dades a Wikidata

En teoria de la probabilitat i estadística, la distribució beta és una família de distribucions de probabilitat contínues definides en l'interval [0, 1], parametritzades per dos paràmetres de forma, denotats α i β, que apareixen com a exponents de la variable aleatòria i controlen la forma de la distribució. Es tracta d'un cas especial de la distribució de Dirichlet.

La distribució beta ha estat aplicada per modelar el comportament de variables aleatòries limitades a intervals de longitud finita en una àmplia varietat de disciplines.

En inferència bayesiana, la distribució beta és la distribució anterior conjugada de la distribució de Bernoulli, la distribució binomial, la binomial negativa, i la distribució geomètrica. Per exemple, la distribució beta pot ser usada en anàlisi bayesiana per descriure el coneixement inicial sobre la probabilitat d'èxit com ara la probabilitat que una nau espacial completi una missió específica. La distribució beta és, a més, un model vàlid per al comportament aleatori de percentatges i proporcions.

La formulació habitual de la distribució beta és també coneguda com a distribució beta de primer tipus, mentre que el terme distribució beta de segon tipus fa referència a la distribució beta prima.

Contingut

Caracterització[modifica]

Funció de densitat de probabilitat[modifica]

La funció de densitat de probabilitat (fdp) de la distribució beta, per 0 ≤ x ≤ 1, i paràmetres de forma α, β > 0, és una funció potència de la variable  x i de la seva reflexió (1 − x) com segueix::

on Γ(z) és la funció gamma. La funció beta, , és una constant de normalització per assegurarar que la probabilitat total és 1. En les equacions superiors, x és una realització—un valor observat que va ocórrer realment—del procés estocàstic X.

Aquesta definició onclou tots dos extrems x = 0 i x = 1, cosa que és consistent amb les definicions d'altres distribucions contínues que tenen com a domini un interval fitat i que són casos especials de la distribució beta, com per exemple la distribució arcsinus, i és consistent a més amb diversos autors, com Norman Lloyd Johnson i Samuel Kotz.[1][2][3][4] Tanmateix, la inclusió de x = 0 i x = 1 no funciona per α, β < 1; en conseqüència, diversos altres autors, com ara William Feller,[5][6][7] van triar excloure els extrems x = 0 i x = 1, (de tal manera que els dos extrems no formen part de fet del domini de la funció de densitat) i consideren doncs 0 < x < 1.

Diversos autors, com ara Norman Lloyd Johnson i Samuel Kotz,[1] usen el símbols p i q (enlloc de α i β) pels paràmetres de forma de la distribució beta, reminiscència dels símbols usats tradicionalment en la distribució de Bernoulli, ja que la distribució beta tendeix a ser igual a la de Bernoulli en el límit en què els paràmetres de forma α i β s'apropen al valor de zero.

A partir d'ara, una variable aleatòria X distribuïda segons beta amb paràmetres α i β serà denotada:[8][9]

Altres notació per una variable aleatòria distribuida segons beta usades en literatura estocàstica són [10] i .[5]

Funció de distribució acumulada[modifica]

CDF per una distribució beta simètrica vs. x i  α = β
CDF per una distribució beta asimètrica vs. x i  β = 5α

La funció de distribució acumulada de la distribució beta és:

on és la funció beta incompleta i és la funció beta incompleta normalitzada.

Propietats[modifica]

Mesures de tendència central[modifica]

Moda[modifica]

La moda d'una variable aleatòria amb distribució beta X amb α, β > 1 és el valor més probable de la distribució (i correspon al pic de la FDP), i ve donat per la següent expressió:[1]

Quant tos dos paràmetres són menors que u (α, β < 1), aquest valor correspon a l'anti-moda, el punt amb més baixa probabilitat.[3]

Si α = β, l'expressió de la moda se simplifica a 1/2, mostrant que per α = β > 1 la moda (o l'anti-moda quan α, β < 1), es troba al centre de la distribució: és simètrica en aquests casos. Vegeu la secció Formes en aquest article per una llista completa de casos de la moda, per valors arbitararis de α i β. En diversos d'aquests casos, el valor màxim de la funció de densitat es dóna en un dels dos extrems. En alguns casos el valor (màxim) de la funció densitat en el final és finit. Per exemple, en el cas de α = 2, β = 1 (o α = 1, β = 2), la funció de densitat es converteix en la distribució triangular que és finita en tots dos extrems. En diversos altres casos, hi ha una singularitat matemàtica en un dels extrems, on el valor de la funció densitat tendeix a infinit. Per exemple, en el cas α = β = 1/2, la distribució beta se simplifica i es converteix en la distribució arcsinus. Hi ha un debat en la comunitat de matemàtics sobre alguns d'aquests casos i sobre si els extrems (x = 0, i x = 1) poden considerar-se o no modes:[6][8]

Moda per la distribució beta per 1 ≤ α ≤ 5 and 1 ≤ β ≤ 5
 • Sobre si els extrems són part o no del domini de la funció densitat.
 • Sobre si una singularitat es pot anomenar mai moda.
 • Sobre si casos amb dos màxims es poden anomenar bimodals.

Mediana[modifica]

Mediana de la distribució beta per 0 ≤ α ≤ 5 i 0 ≤ β ≤ 5
(Mitjana-mediana) de la distribució beta versus alfa i beta de 0 a 2

La mediana de la distribució beta és un únic nombre real pel qual la funció beta incompleta . No hi ha una forma tancada general per la mediana de la distribució beta per valors arbitraris de α i β. Les formes tancades per valors particulars dels paràmetres α i β són:

 • Per a casos simètrics en què α = β, la mediana és = 1/2.
 • Per α = 1 i β > 0, la mediana és (aquest cas és l'imatge especular de la distribució de la funció potència [0,1])
 • Per α > 0 i β = 1, la mediana val = (aquest cas és la distribució de la funció potència [0,1] distribution[6])
 • Per α = 3 i β = 2, la mediana val 0.6142724318676105..., la solució real de la funció quàrtica 1 − 8x3 + 6x4 = 0, que es troba en l'interval [0,1].
 • Per α = 2 i β = 3, la mediana val 0.38572756813238945... = 1−median(Beta(3, 2))

Les següents són les cotes quan un dels paràmetres és finit (no zero) i l'altre tendeix als límits:

Una aproximació raonable del valor de la mediana de la distribució beta, per tant α i β majors o iguals a u, ve donada per la fórmula:[11]

Quan α, β ≥ 1, l'error relatiu (que en aquest cas és l'error d'aproximació dividit entre la mediana) en aquesta aproximació és menor que el 4% i per tant α ≥ 2 i β ≥ 2 és menor que l'1%. L'error absolut dividit entre la diferència entre la mitjana i la moda és similarment baix:

Abs[(aproximació de la mediana)/mediana] per distribucions beta amb 1 ≤ α ≤ 5 i 1 ≤ β ≤ 5 Abs[(aproximació de la mediana)/(mitjana - moda)] per distribucions beta amb 1 ≤ α ≤ 5 i 1 ≤ β ≤ 5

Mitjana[modifica]

Mitjana de la distribució beta per 0 ≤ α ≤ 5 i 0 ≤ β ≤ 5

El valor esperat (o mitjana) (μ) d'una variable aleatòria que segueix la distribució beta X amb els dos paràmetres α i β és una funció només del ràtio β/α d'aquests paràmetres:[1]

Sigui α = β, en aquesta expressió s'obté μ = 1/2, mostrant que per α = β la mitjana es troba en el centre de la distribució: és simètrica. A més, es poden obtenir els següents límits a partir d'aquesta expressió:

Per tant, per β/α → 0, o per α/β → ∞, la mitjana es troba en l'extrem dret, x = 1. En aquests casos límit, la distribució beta es converteix en una distribució degenerada d'un sol punt amb una delta de Dirac centrada en l'extrem dret x = 1, amb probabilitat 1, i probabilitat zero per a la resta de valors. Hi ha un 100% de probabilitat (certesa absoluta) concentrada en l'extrem dret de l'interval, x = 1.

De forma similar, per β/α → ∞ o, cosa que és el mateix per α/β → 0, la mitjana es troba en l'extrem esquerre, x = 0. La distribució beta esdevé una distribució degenerada d'un sol punt amb una delta de Dirac centrada en l'extrem esquerre x = 0, amb probabilitat 1, i amb probabilitat zero altrament. En aquest cas hi ha un 100% de probabilitat (certesa absoluta) en l'extrem esquerre, x = 0. A continuació es mostren els límits quan un dels dos paràmetres és un nombre finit (no zero) i l'altre paràmetre tendeix a zero o infinit:

Mentre que per les distribucions unimodals típiques (amb modes localitzades al centre i punts d'inflexió en tots dos costats de la moda i cues més llargues) (amb Beta(αβ) tal que α, β > 2) se sap que la mitjana de la mostra no és tan robusta com la mediana; el cas contrari es dóna en les distribucions bimodals en forma d'U (amb Beta(αβ) tal que α, β ≤ 1), amb les modes localitzades en els extrems de la distribució. Com Mosteller i Tukey van remarcar ([12] p. 207) "la mitjana de les observacions en els dos extrems usa tota la informació de la mostra. Això il·lustra com, per distribucions amb cua curta, les observacions dels extrems haurien de tenir més pes." Per contra, segueix que la mitjana de les distribucions bimodals amb modes en els extrems de la distribució (amb Beta(αβ) tal que α, β ≤ 1) no és robusta, ja que la mediana de la mostra rebaixa les observacions en l'extrem de la mostra a considerar. Una aplicació pràctica d'això és per exemple la dels camins aleatoris, ja que la probabilitat del temps des de l'últim pas per l'origen segueix una distribució arcsinus Beta(1/2, 1/2):[5][13] la mitjana en el nombre de realitzacions en un camí aleatori és un estimador molt més robust que la mediana (que és un estimador de mesura de la mostra inapropiat en aquest cas).

Mitjana geomètrica[modifica]

(Mitjana − Mitjana geomètrica) de la distribució beta versus α i β de 0 a 2, mostrant l'asimetria entre α i β de la mitjana geomètrica
Mitjanes geomètriques de la distibució beta. Lila = G(x), Groc = G(1 − x), valors inferiors de α i β al davant
Mitjanes geomètriques de la distribució beta. Lila = G(x), Groc = G(1 − x), valors superiors de α i β al davant

El logaritme de la mitjana geomètrica GX d'una distribució amb variable aleatòria X és la mitjana aritmètica de of ln(X) o, cosa que és el mateix, el seu valor esperat és:

En una distribució beta, la integral del valor esperat dóna:

on ψ és la funció digamma.

Per tant, la mitjana geomètrica de la distribució beta amb paràmetres de forma α i β és l'exponencial de les funcions digamma de α i β com segueix:

Mentre que en la distribució beta amb paràmetres de forma iguals α = β, la simetria és 0 i la moda és igual a la mitjana i a la mediana i val 1/2, la mitjana geomètrica és menys de 1/2: 0 < GX < 1/2. La raó d'això és el fet que la transformació logarítmica dóna molt més pes als valors de X propers al zero, ja que ln(X) tendeix fortament a menys infinit a mesura que X s'apropa a zero, mentre que ln(X) esdevé més pla cap al zero a mesura que X → 1.

A través de la línia α = β, es compleixen els següents límits:

A continuació es mostren els límits quan un dels dos paràmetres és un nombre finit (no zero) i l'altre paràmetre tendeix a zero o infinit:

Les gràfiques que es mostren a la dreta mostren la diferència entre la mitjana i la mitjana geomètrica per paràmetres de forma α i β del zero al 2. A més del fet que la diferència entre ells s'apropi al zero a mesura que α i β van cap a l'infinit i que la diferència es torni més granper valors de α i β propers a zero, es pot observar una asimetria evident de la mitjana geomètrica respecte als paràmetres de forma α i β. La diferència entre la mitjana geomètrica i la mitjana és més gran per valors petits de α respecte β que quan s'intercanvien els valors de β i α.

Norman Lloyd Johnson i Samuel Kotz[1] van suggerir l'aproximació logarítimica a la funció digamma ψ(α) ≈ ln(α − 1/2) que resulta en la següent aproximació a la mitjana geomètrica:

Valors numèrics de l'error d'aproximació en aquesta aproximació són:: [(α = β = 1): 9.39%]; [(α = β = 2): 1.29%]; [(α = 2, β = 3): 1.51%]; [(α = 3, β = 2): 0.44%]; [(α = β = 3): 0.51%]; [(α = β = 4): 0.26%]; [(α = 3, β = 4): 0.55%]; [(α = 4, β = 3): 0.24%].

De manera similar, es pot calcular el valor dels paràmetres de forma requerits per tal que la mitjana geomètrica valgui  1/2. Donat un valor del paràmetre β, quin hauria de ser el valor de l'altre paràmetre, α, tal que la mitjana geomètrica de la variable aleatòria fos  1/2?. La resposta és que (per β > 1), el valor de α requerit tendeix a β + 1/2 a mesura que β → ∞. Per exemple, totes aquestes parelles tenen la mateixa mitjana geomètrica de  1/2: [β = 1, α = 1.4427], [β = 2, α = 2.46958], [β = 3, α = 3.47943], [β = 4, α = 4.48449], [β = 5, α = 5.48756], [β = 10, α = 10.4938], [β = 100, α = 100.499].

La propietat fonamental de la mitjana geomètrica, que pot ser demostrada de no complir-se per qualsevol altre tipus de mitjana, és:

Això fa que la mitjana geomètrica sigui la única mitjana correcta quan es promitgen resultats normalitzats, és a dir resultats que són presentats com ratios respecte valors referència.[14] Això és relevant, ja que la distribució beta és un model escaient en el comportament aleatori de percentatges i és particularment oportú en la màxima versemblança en el modelatge estadístic de proporcions. La mitjana geomètrica juga un paper cabdal en l'estimació de màxima probabilitat, vegeu la secció Màxima semblança. De fet, quan es fa l'estimació de màxima probabilitat, a més de la mitjana geomètrica GX basada en la variable aleatòria X, també apareix de forma natural una altra mitjana geomètrica: la que es basa en la transformació lineal ––(1 − X), la imatge mirall de X, denotada G(1−X):

A través d'una línia α = β, es compleixen els següents límits:

A continuació es mostren els límits quan un dels dos paràmetres és un nombre finit (no zero) i l'altre paràmetre tendeix a zero o infinit:

Té el següent valor aproximat:

Tot i que tant GX com G(1−X) són asimètrques, en el cas que tots dos paràmetres de forma siguin inguals α = β, les mitjana geomètriques són iguals: GX = G(1−X). Aquesta igualtat prové de la següent simetria mostrada entre totes dues mitjanes geomètriques:

Mitjana harmònica[modifica]

Mitjana harmònica de la distribució beta per 0 < α < 5 i 0 < β < 5
Mitjana harmònica de la distribució beta vs. α i β de 0 a 2
Mitjanes harmòniques de la distribució beta. Lila = H(X), Groc = H(1 − X), valors inferiors de α i β davant
Mitjanes harmòniques de la distribució beta. Lila = H(X), Groc = H(1 − X), valors superiors de α i β davant

La inversa de la mitjana harmònica (HX) d'una distribució amb variable aletòria X és la mitjana aritmètica de 1/X o, cosa que és el mateix, el seu valor esperat. Per tant, la mitjana harmònica (HX) d'una distribució beta amb paràmetres de forma α i β és:

La mitjana harmònica (HX) de la distribució beta amb α < 1 no està definida, ja que l'expressió que la defineix no està definida en l'interval [0, 1] per valors del paràmetre α inferiors a la unitat.

Sigui α = β en l'expressió superior, s'obté:

demostrant que per α = β la mitjana harmònica va de 0, per α = β = 1, fins a 1/2, per α = β → ∞.

A continuació es mostren els límits quan un dels dos paràmetres és un nombre finit (no zero) i l'altre paràmetre tendeix a zero o infinit:

La mitjana harmònica juga un paper important en l'estimació de màxima probabilitat en el cas dels quatre paràmetres, a més de la mitjana geomètrica. De fet, quan es fa estimació de màxima probabilitat en el cas dels quatre paràmetres, a part de la mitjana harmònica HX de la variable aleatòria X, també apareix una altra mitjana harmònica de manera natural: la mitjana harmònica de la transformació lineal (1 − X), la imatge mirall de X, denotada H1 − X:

La mitjana harmònica (H(1 − X)) d'una distribució beta amb β < 1 no està definida, per la mateixa raó que abans, amb el cas de α.

Sigui α = β en l'expressió superior, s'obté:

demostrant que per α = β la mitjana harmònica va de 0, per α = β = 1, fins a 1/2, per α = β → ∞.

A continuació es mostren els límits quan un dels dos paràmetres és un nombre finit (no zero) i l'altre paràmetre tendeix a zero o infinit, en aquest cas per una variable aleatòria 1-x:

Malgrat que tant HX com H1−X són asimètrics, en el cas que els paràmetres de forma de tots dos siguin iguals α = β, les seves mitjanes harmòniques seran iguals: HX = H1−X. Aquesta igualtat es desprèn de la següent simetria que mostren totes dues mitjanes harmòniques:

Mesures de dispersió estadística[modifica]

Variància[modifica]

Variància de la distribució beta amb alfa i beta de 0 a 5.

La variància (el segon moment centrat en la mitjana) d'una variable aleatòria segons la distribució beta X amb paràmetres α i β és:[1][15]

Sigui α = β, en l'expressió superior s'obté:

fent palès que, per α = β, la variància decreix monòtonament a mesura que el valor de α = β augmenta. Quan α = β = 0 en l'expressió, es troba la màxima variància var(X) = 1/4[1] que només es dóna en aquest límit, a α = β = 0.

La distribució beta pot també ser parametritzada en termes de la seva mitjana μ (0 < μ < 1) i mida de la mostra ν = α + β (ν > 0) (vegeu secció anomenada "Mitjana i mida de la mostra", més avall):

Usant aquesta paramatrització, es pot expressar la variància en termes de la mitjana μ i la mida de la mostra ν com segueix:

Com que ν = (α + β) > 0, s'ha de complir que var(X) < μ(1 − μ).

En en el cas de distribució simètrica, la mitjana es troba en el mig de la distribució, μ = 1/2, i per tant:

A més, els següents límits (en què només la variable indicada tendeix al límit) es poden obtenir a partir de l'expressió superior:

Variància geomètrica i covariància[modifica]

Logaritme de les variàncies geomètriques vs. α i β
Logaritme de les variàncies geomètriques vs. α i β

El logaritme de la variància geomètrica, ln(varGX), d'una distribució amb variable aleatòria X és el segon moment del logaritme de X centrat en la mitjana geomètrica de X, ln(GX):

i per tant, la variància geomètrica és:

En la matriu d'informació de Fisher, i en la curvatura del logaritme de la funció de verosimilitud, el logaritme de la variància geomètrica de la variable reflectida 1 − X i el logaritme de la covariància geomètrica entre X i 1 − X apareix:

En la distribució beta, es poden derivar moments logarítmics d'ordre superior usant la representació de la distribució beta com a proporció de dues distribucions Gamma i diferenciant al llarg de la integral. Es poden expressar també en termes de funcions poli-gamma d'ordre superior. Vegeu la secció "Altres moments, Moments de variables aleatòries transformades, Moments de variables aleatòries transformades logarítmicament". La variància de les variables logarítmiques i la covariància de ln X i ln(1−X) són:

on la funció trigamma, denotada ψ1(α), és la segona de les funcions poligamma, i és definida com lal derivada de la funció digamma:

Per tant,

Les gràfiques mostren el logaritme de les variàncies geomètriques i el logaritme de les covariàncies geomètriques versus els paràmetres de forma α i β. Les gràfiques mostren que el logaritme de les variàncies geomètriques i el logaritme de les covariàncies geomètriques són propers a zero per valors de α i β superiors a 2, i que el logaritme de les variàncies geomètriques augmenta ràpidament de valor per valors dels paràmetres de forma α i β inferiors a la unitat. El logaritme de les variàncies geomètriques és positiu per tots els valors dels paràmetres de forma. El logaritme de la covariància geomètrica és negatiu per tots els valors dels paràmetres de forma, i arriba a nombres negatius grans per valors de α i β inferiors a la unitat.

A continuació es mostren els límits quan un dels dos paràmetres és un nombre finit (no zero) i l'altre paràmetre tendeix a zero o infinit:

I a continuació els límits quan tots dos paràmetres varien:

Tot i que tant ln(varGX) com ln(varG(1 − X)) són asimètrics, quan els paràmtres de forma són d'igual valor, α = β, es té: ln(varGX) = ln(varG(1−X)). Aquesta igualtat segueix de la següent simetria que es mostra en el logaritme de les variàncies geomètriques:

El logaritme de la covariància geomètrica és simètric:

Desviació mitjana respecte la mitjana[modifica]

Ratio entre la desviació mitjana i la desviació estàndard amb α i β de 0 a 5
Ratio entre la desviació mitjana i la desviació estàndard de la distribució beta amb mitjana 0 ≤ μ ≤ 1 i mida de la mostra 0 < ν ≤ 10

La desviació mitjana respecte la mitjana de la distribució beta amb paràmetres de forma α i β és:[6]

La desciació mitjana respecte la mitjana és un estimador estadístic més robust de la dispersió estadística que la desviació estànderd en la distribució beta amb cues i punts d'inflexió a cada costat de la moda, distribucions Beta(αβ) amb α,β > 2, ja que depèn de la desviació (absoluta) lineal enlloc de dependre en la desviació quadràtica respecte la mitjana. Per tant, a l'efecte de desviacions molt grans respecte la mitjana no se'ls dóna tant pes.

Usant l'aproximació de Stirling de la funció gamma, Norman Lloyd Johnson i Samuel Kotz[1] van derivar la següent aproximació per valors dels paràmetres de forma superiors a la unitat (l'error relatiu en aquesta aproximació és només del -3.5% per α = β = 1, i decreix a zero a mesura que α → ∞, β → ∞):

En el límit α → ∞, β → ∞, el quocient entre desviació mitjana i la desviació estàndard (per a la distribució beta) es torna igual al ràtio de les mateixes mesures de la distribució normal: . Quan α = β = 1 aquest ràtio és igual a , així que de α = β = 1 a α, β → ∞ el quocient decreix en un 8.5%. Quan α = β = 0 la desviació estàndard és exactament igual a la desviació mitjana respecte la mitjana. I, per tant, aquest ràtio decreix en un 15% de α = β = 0 a α = β = 1, i en un 25% de α = β = 0 a α, β → ∞ . Tanmateix, per distribucions beta asimètriques tals que α → 0 o β → 0, el ràtio entre la desviació estàndard i la desviació mitjana tendeix a infinit (tot i que cadascuna d'elles, individualment, s'apropen a zero), ja que la desviació mitjana s'apropa a zero molt més ràpidament que la desviació estàndard.

Usant la parametrització en termes de la mitjana μ i la mida de la mostra ν = α + β > 0:

α = μν, β = (1−μ)ν

es pot expressar la desviació mitjana respecte la mitjana en termes de la mitjana μ i de la mida de la mostra ν com segueix:

En el cas que la distribució sigui simètrica, la mitjana es troba al mig de la distribució, μ = 1/2, i per tant:

També, els següents límits (en què només la variable marcada tendeix als límits) es poden obtenir a partir de les expressions superiors:

Diferència absoluta mitjana[modifica]

La diferència absoluta mitjana de la distribució beta és:

El coeficient de Gini de la distribució beta és la meitat de la diferència absoluta mitajana relativa:

Asimetria[modifica]

Asimetria de la distribució beta en funció de la variància i de la mitjana.

L'asimetria (el tercer moment centrat en la mitjana, notmalitzat per la variància elevada a 3/2) de la distribució beta és:[1]

Sigui α = β en l'expressió superior s'obté γ1 = 0, mostrant un altre cop que per α = β la distribució és simètrica i per tant l'asimetria és zero. Es dóns asimetria positiva (amb cua a la dreta) per α < β, i asimetria negativa (cua a l'esquerra) per α > β.

Usant la parametrització en termes de la mitjana μ i la mida de la mostra ν = α + β:

es pot expressar l'asimetria en aquests termes com es mostra a continuació:

L'asimetria també es pot expressar només en termes de la variància var i de la mitjana μ com segueix:

La gràfica de l'asimetria en funció de la variància i la mitjana que acompanya el text mostra que la màxima variància (1/4) va lligada amb asimetria zero i amb la condició de simetria (μ = 1/2), i la màxima simetria (infinit positiu o negatiu) es dóna quan la mitjana es troba en un dels dos extrems, talment que la "massa" de la distibució de probabilitat es concentra en els dos extrems (mínima variància).

La següent expressió pel quadrat de l'asimetria, en termes de la mida de la mostra ν = α + β i la variància var, és útil en el mètode d'estimació de moments de quatre paràmetres:

Aquesta expressió dóna correctament una asimetria de zero per α = β, ja que en aquest cas (vegeu la secció "Variància"): .

En el cas simètric (α = β), l'asimetria = 0 en tot el domini, i els següents límits apliquen:

En els casos asimètrics (α ≠ β) apliquen els següents límits (en què només la variable indicada tendeix als límits), que poden ser derivats de l'expressió superior:

Skewness Beta Distribution for alpha and beta from 1 to 5 - J. Rodal.jpgSkewness Beta Distribution for alpha and beta from .1 to 5 - J. Rodal.jpg

Curtosi[modifica]

Funció característica[modifica]

Re(funció característica) en el cas simètric α = β de 25 a 0
Re(funció característica) en el cas simètric α = β de 0 a 25
Re(funció característica) β = α + 1/2; α de 25 a 0
Re(funció característica) amb α = β + 1/2; β de 25 a 0
Re(funció característica) amb α = β + 1/2; β de 0 a 25

La funció característica és la transformada de Fourier de la funció densitat de probabilitat. La funció característica de la distribució beta és la funció hipergeomètrica confluent de Kummer (de primer tipus):[1][16][17]

on:

és el factorial ascendent, també anomenat "símbol de Pochhammer". El valor de la funció característica per t = 0, és la unitat:

.

A més, les parts reals i imaginàries de la funció característica tenen les següent simetris respecte l'origen de la variable t:

El cas simètric α = β simplifica la funció característica de la distribució beta a una funció de Bessel, ja que en el cas especial case α + β = 2α la funció hipergeomètrica confluent (de primer tipus) es redueix a una funció de Bessel (la funció´modificada de Bessel de primer tipus ) usant la segona transformada de Kummer's com segueix:

En les gràfiques que acompanyen el text, la part real (Re) de la funció característica de la distribució beta es mostra pel cas simètric (α = β) i l'asimètric (α ≠ β).

Altres moments[modifica]

Funció generadora de moment[modifica]

També segueix[1][6] que la funció generadora de moments de la distribució beta és:

En particular MX(α; β; 0) = 1.

Moments superiors[modifica]

Utilitzant la funció generadora de moments, el moment k-èssim ve donat pel factor:[1]

multiplicant el terme (de la sèrie exponencial) en la sèrie de la funció generadora de moments:

on (x)(k) és un símbol de Pochhammer que representa un factorial creixent. També pot ser escrit de forma recursiva com:

Com que la funció generadora de moment té un radi de convergència positiu, la distribució beta és determinada pels seus moments.[18]

Moments de variables aleatòries transformades[modifica]

Transformacions lineals[modifica]

També es poden demostrar les següents esperances per les variables aleatòries,[1] en què la variable aleatòria X segueix la distribució beta amb paràmetres α i β: X ~ Beta(α, β). L'esperança estadística de la variable 1 − X és la simetria mirall de l'esperança de X:

A causa de la simetria-mirall de la funció de denistat de probabilitat de la distribució beta, les variances de les variables X i 1 − X són idèntiques, i la covariança de X(1 − X és la variància canviada de signe:

Aquestes són les esperances de les variables invertides, (que estan relacionades amb la mitjana harmònica, vegeu la secció "Mitjana harmònica"):

La següent transformació, consistent a dividir la variable X per la seva imatge-mirall X/(1 − X), dóna com a resultat l'esperança de la "distribució beta invertida" o distribució beta prima (també coneguda com a distribució beta de segon tipus o distribució de Pearson de tipus VI):[1]

Les variàncies d'aquestes variables transformades es poden obtenir per integració, com les esperances dels segons moments centrats en les variables corresponents:

La següent variància de la variable X dividida per la imatge-mirall (X/(1−X) resulta en la variància de la "distribució beta invertida:[1]

Les covariàncies són:

Aquestes esperances i variàncies apareixen en la matriu d'informació de Fisher de quatre paràmetres (vegeu secció "Informació de Fisher," "quatre paràmetres")

Transformacions logarítmiques[modifica]

Quantitats d'informació (entropia)[modifica]

Relacions entre mesures estadístiques[modifica]

Relació entre mitjana, moda i mediana[modifica]

Si 1 < α < β llavors la moda ≤ mediana ≤ mitjana.[11] Expressant la moda (només per α, β > 1), i la mitjana en termes de α i β:

Si 1 < β < α llavors l'ordre de les inequacions és el contrari. Amb α, β > 1, la distància absoluta entre la mitjana i la mediana és menys que el 5% de la distància entre els valors màxim i mínim de x. D'altra banda, la distància absoluta entre la mitjana i la moda pot arribar al 50% de la distància entre el valor màxim i el mínim de x, pel cas (patològic) de α = 1 i β = 1 (els valors pel qual la distribució beta s'apropa a la distribució uniforme i l'entropia diferencial s'acosta al seu valor màxim, i per tant al màxim "desordre").

Per exemple, per α = 1.0001 i β = 1.00000001:

 • moda = 0.9999; PDF(moda) = 1.00010
 • mitjana = 0.500025; PDF(mitjana) = 1.00003
 • mediana = 0.500035; PDF(mediana) = 1.00003
 • mitjana − moda = −0.499875
 • mitjana − mediana = −9.65538 × 10−6

(on PDF vol dir funció de densitat de probabilitat)

Mean Median Difference - Beta Distribution for alpha and beta from 1 to 5 - J. Rodal.jpg Mean Mode Difference - Beta Distribution for alpha and beta from 1 to 5 - J. Rodal.jpg

Relació entre mitjana, mitjana geomètrica i mitjana harmònica[modifica]

Curtosi fitada pel quadrat de l'asimetria[modifica]

Simetria[modifica]

Geometria de la funció de densitat de probabilitat[modifica]

Punts d'inflexió[modifica]

Fomes[modifica]

Simètrica[modifica]
Asimètrica[modifica]

Estimació de paràmetres[modifica]

Mètode de moments[modifica]

Dos paràmetres desconeguts[modifica]

Quatre paràmetres desconeguts[modifica]

Màxima semblança[modifica]

Dos paràmetres desconeguts[modifica]

Quatre paràmetres desconeguts[modifica]

Matriu d'informació de Fisher[modifica]

Dos paràmetres desconeguts[modifica]

Quatre paràmetres desconeguts[modifica]

Generació de variables aleatòries distribuïdes segons beta[modifica]

Distribucions relacionades[modifica]

Transformacions[modifica]

Casos especials i limitants[modifica]

Derivació d'altres distribucions[modifica]

Combinació amb altres distribucions[modifica]

Composició en altres distribucions[modifica]

Generalitzacions[modifica]

Aplicacions[modifica]

Estadística d'ordre[modifica]

Regla de successió[modifica]

Inferència bayesiana[modifica]

Probabilitat anterior de Bayes (Beta(1,1))[modifica]

Probabilitat anterior de Haldane (Beta(0,0))[modifica]

Probabilitat anterior de Jeffrey (Beta(1/2,1/2) per una distribució de Bernoulli o binomial)[modifica]

Lògica subjectiva[modifica]

Anàlisi de Wavelet[modifica]

Gestió de projectes: cost d'una tasca i modelatge d'horaris[modifica]

Parametritzacions alternatives[modifica]

Dos paràmetres[modifica]

Mitjana i mida de la mostra[modifica]

Moda i concentració[modifica]

Mitjana (freqüència al·lèlica) i distància genètica (de Wright) entre dues poblacions[modifica]

Mitjana i variància[modifica]

Història[modifica]

Referències[modifica]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 Johnson, Norman L.; Kotz, Samuel; Balakrishnan, N. «Chapter 21:Beta Distributions». A: Continuous Univariate Distributions Vol. 2. 2nd. Wiley, 1995. ISBN 978-0-471-58494-0. 
 2. Keeping, E. S.. Introduction to Statistical Inference. Dover Publications, 2010. ISBN 978-0486685021. 
 3. 3,0 3,1 Wadsworth, George P. and Joseph Bryan. Introduction to Probability and Random Variables. McGraw-Hill, 1960. 
 4. Hahn, Gerald J.; Shapiro, S. Statistical Models in Engineering (Wiley Classics Library). Wiley-Interscience, 1994. ISBN 978-0471040651. 
 5. 5,0 5,1 5,2 Feller, William. An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. 2. Wiley, 1971. ISBN 978-0471257097. 
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs amb l'etiqueta Handbook of Beta Distribution
 7. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs amb l'etiqueta Panik
 8. 8,0 8,1 Rose, Colin; Smith, Murray D. Mathematical Statistics with MATHEMATICA. Springer, 2002. ISBN 978-0387952345. 
 9. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs amb l'etiqueta Kruschke
 10. Berger, James O. Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis. 2nd. Springer, 2010. ISBN 978-1441930743. 
 11. 11,0 11,1 Kerman J (2011) "A closed-form approximation for the median of the beta distribution". arXiv:1111.0433v1
 12. Mosteller, Frederick and John Tukey. Data Analysis and Regression: A Second Course in Statistics. Addison-Wesley Pub. Co., 1977. ISBN 978-0201048544. 
 13. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs amb l'etiqueta WillyFeller1
 14. Philip J. Fleming and John J. Wallace. How not to lie with statistics: the correct way to summarize benchmark results. Communications of the ACM, 29(3):218–221, March 1986.
 15. «NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods 1.3.6.6.17. Beta Distribution», abril 2012. [Consulta: 31 maig 2016].
 16. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs amb l'etiqueta Abramowitz
 17. Table of Integrals, Series, and Products (en anglès). 8. Academic Press, Inc., 2015. ISBN 978-0-12-384933-5. LCCN 2014010276. 
 18. Billingsley, Patrick. «30». A: Probability and measure. 3rd. Wiley-Interscience, 1995. ISBN 978-0-471-00710-4. 

Enllaços externs[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Distribució beta Modifica l'enllaç a Wikidata